You are here: Home > Technika i technologia > Bilans cieplny

Bilans cieplny

Podstawą bilansu cieplnego procesu lub aparatu jest prawo zachowania energii. Bilans cieplny sporządza się na podstawie bilansu materiałowego i z uwzględnienim całego ciepła, jakie jest doprowadzone, zużywane lub wytwarzane w danym procesie. Bilans cieplny zawiera zwykle następujące pozycje: – ciepło niesione przez substraty i produkty reakcji; – ciepło powstające w wyniku przemian fizycznych i chemicznych, które zachodzą w danym procesie, np. ciepło reakcji chemicznych, ciepło rozpuszczania, ciepło topnienia, parowania; – ciepło dostarczone przez substancje nie biorące w procesie bezpośredniego udziału (ogrzewanie zewnętrzne); – straty ciepła do otaczającego środowiska. Bilanse materiałowe i cieplne mają podstawowe znaczenie w projektowaniu aparatury przemysłu chemicznego.

Obok danych z obliczeń kinetycznych przedstawiających szybkość reakcji bilanse te są bowiem niezbędne do obliczania objętości aparatów, powierzchni grzejnych i chłodzących oraz innych wielkości decydujących o wyborze rodzaju i wymiarów aparatu produkcyjnego. Sporządza się go na podstawie bilansu materiałowego i cieplnego oraz aktualnie obowiązujących cen surowców, paliwa, energii elektrycznej i produktów. Bilans ekonomiczny powinien zawierać pozycje ujmujące wszystkie koszty ponoszone w trakcie produkcji. Po stronie przychodu musi on natomiast uwidaczniać zyski zakładu związane ze sprzedażą produktu gotowego. Na podstawie tego bilansu określa się koszt własny produktu i ustala jego cenę fabryczną. Bilanse ekonomiczne produkcji pozwalają ocenić jej opłacalność.

Comments are closed.