You are here: Home > Technika i technologia > Destylacja z krystalizacją

Destylacja z krystalizacją

Może się zdarzyć, że składniki łatwo krystalizujące wykazują dość znaczną lotność. Wówczas krzywa równowagi destylacyjnej (dla określonego ciśnienia) jest położona dość blisko krzywych równowagi krystalizacyjnej. Przy kondensacji pary S do temperatury następuje rozdział na opary P i kondensat C. Jeżeli teraz kondensat i opary zostaną oddzielone i poddane osobno ochłodzeniu do tempera tury t2, wówczas uzyska się czyste kryształy A i B oraz roztwory nasycone L i N, które można zawrócić do obiegu i dodać do surówki. W ten sposób dzięki sprzężeniu procesu kondensacji oraz krystalizacji przy odpowiednim składzie surówki jest możliwy jej zupełny rozdział na czyste składniki A i B.

Gdybyśmy stosowali tylko krystalizację (po kondensacji bez rozdziału), wówczas możliwe byłoby tylko wydzielenie jednego ze składników w postaci czystej. Jeżeli ciśnienie jest odpowiednio niskie, wówczas rząd temperatur kondensacji może być współmierny z temperaturami krystalizacji. Otrzymamy wówczas sytuację na trzy pola izotermiczne: najniżej położone temperatury eutektycznej, nieco wyżej temperatury wrzenia roztworu nasyconego, wreszcie najwyżej temperatury ponownej kondensacji. Między tymi dwoma ostatnimi polami jest wąski zakres współistnienia pary oraz fazy stałej.

Comments are closed.