You are here: Home > Technika i technologia > Efekty cieplne

Efekty cieplne

Procesowi absorpcji towarzyszą efekty cieplne, składnik absorbowany przechodzi bowiem ze stanu gazowego w stan ciekły. Stąd efekty te są rzędu ciepła kondensacji, a więc również zwykle zachodzi wydzielanie ciepła z układu podczas procesu izotermicznego. Efekty te można określić przy pomocy wykresu entalpowego krzywa AB oznacza izotermę cieczy (roztwór) w temperaturze układu tx. Punkt C oznacza entalpię gazowego składnika absorbowanego w tej samej temperaturze. Stąd przy zmieszaniu rozpuszczalnika o temperaturze tt (punkt A) ze składnikiem absorbowanym (punkt C), według reguły linii prostej AC — przy powstawaniu roztworu o składzie wyrażonym ułamkiem molowym x, entalpia po absorpcji adiabatycznej wyraża się punktem B. Aby otrzymać roztwór o temperaturze tx należy osiągnąć stan E, czyli odebrać ciepło q — wyrażone odcinkiem DE.

To ciepło absorpcji odnosi się do 1 mol (lub kg) otrzymanego roztworu. Według poznanych reguł wykresu entalpowego ciepło absorpcji na 1 mol qg (lub kg składnika absorbowanego) wyraża się odcinkiem CF otrzymanym z linii prostej AEF. Zależnie od składu roztworu x otrzymamy różne wartości qg. Stąd można przedstawić wykres zależności obu tych ciepeł od składu. Widoczne jest, że ciepło qg jest największe dla roztworu nieskończenie rozcieńczonego.

Comments are closed.