You are here: Home > Technika i technologia > Filtracja QV

Filtracja QV

Szybkość filtracji określa się przyrostem objętości przesączu w jednostce czasu Qv objętościowym natężeniem odbioru przesączu). W trakcie przebiegu filtracji wzrasta grubość warstwy osadu i może zmniejszyć się jego porowatość. W efekcie zwiększa się tzw. całkowity opór filtracji (patrz dalej). Nie można zatem utrzymać stałej szybkości filtracji bez zwiększania różnicy pomiędzy ciśnieniem, pod jakim tłoczymy zawiesinę do fiItru (przed przegrodą filtracyjną) i ciśnieniem panującym za przegrodą. Filtracja ze stałą szybkością jest zatem możliwa tylko wtedy, gdy ta różnica ciśnienia wzrasta.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

W taki właśnie sposób prowadzi się filtrację w jej pierwszym okresie, aż osiągnie się maksymalne ciśnienie przewidziane dla danego procesu (zależne od rodzaju osadu i typu filtru). Filtrację zaczyna się przy niewielkiej różnicy ciśnienia Ap, którą zwiększa się następnie w miarę narastania osadu. Dopiero w drugim okresie prowadzi się filtrację pod stałym ciśnieniem (ściślej: przy stałym ip), z czym związane jest stopniowe zmniejszanie się jej szybkości. Wyprowadzimy obecnie podstawowe wzory opisujące filtrację przy upraszającym założeniu, że grubość osadu jest niezmienna (stała). Szybkość filtracji 2 jest wtedy wprost proporcjonalna do różnicy ciśnienia Ap [Pa], do powierzani filtrującej S, oraz jest odwrotnie proporcjonalna do grubości warstwy.

Comments are closed.