You are here: Home > Technika i technologia > Kontrola pracy

Kontrola pracy

W czasie normalnej eksploatacji obiegów wodno-parowych wykonuje w laboratorium ruchomym okresowe analizy jakości wody. Próbki pobiera z różnych punktów obiegu. Przede wszystkim kontroluje się jakość zasolenia wody zmiękczonej. Analizy próbek wody znajdującej się w obiegu lub wprowadzonej do me dodatkowo obejmują oznaczenia: przewodności elektrycznej (świadczy o zawartości soli, zasadowości, twardości ogólnej (jej pojawienie się sygnału pogorszenie się jakości dodatkowej wody zmiękczonej lub kondensatu logicznego), zawartości tlenu (świadczy ona o prawidłowości pracy odgazowywacza termicznego i odpowiednim dawkowaniu hydrazyny).

Z mniejszą częstotliwością przeprowadza się ponadto oznaczenia zawartości w wodzie chlorków: krzemionki, oleju oraz żelaza i miedzi (miara intensywności korozji w obiegu zależnie od typu, obciążenia cieplnego i ciśnienia pracy kotła parowe: stawia się wodzie zasilającej kocioł mniej lub bardziej ostre wymaga jakościowe. Przykładowo podano poniżej wymagania stawiane wodzie zasilającej kotły parowe o ciśnieniu 4 -r- 8 MPa opalane pyłem węglowym, gazem i olejem opałowym pracujące z naturalną cyrkulacją. Emisja S02 z tego przemysłu jest zatem kilkunasto-)tnie mniejsza od emisji z energetyki paliwowej i metalurgii.

Comments are closed.