You are here: Home > Technika i technologia > Nieodwracalność

Nieodwracalność

Wobec tego, że występują nieodwracalności podczas samego suszenia, a również w zagrzewaczu, musi mieć miejsce ogólny wzrost entropii układu AS. Jest on sumą zmian entropii powietrza ASp, czynnika grzejnego w zagrzewaczu ASh i materiału suszonego ASM Jeżeli s oznacza entropię ciała suszonego na wlocie, s — na wylocie z suszarni (na 1 kg suchego ciała stałego), zaś na G kg powietrza suchego przypada M kg suchego ciała stałego, wówczas analogicznie M(s — s) będzie oznaczać zmianę entropii ciała suszonego na 1 kg suszu M(s – s)/G – na 1 kg powietrza suchego, a na 1 kg odparowanej wilgoci. Wartość ASM jest zwykle ujemna, bo s < s wobec ubytku materiału przy suszeniu. Również ujemna jest wartość ASh> tylko ASp jest dodatnie.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Stąd znajduje się całkowitą wartość AS. Jest ona miarą nieodwracalności procesowych i może stanowić podstawę do obliczeń, ile ciepła AQ z ogólnego wkładu Q idzie na pokrycie tych nieodwracalności. W rozważaniach poprzednich wyjaśniono, że miarą nieodwracalności procesu rzeczywistego jest strata energii AB. Strata ta może być określona z definicji egzergii jako iloczynu temperatury otoczenia T0 i sumy ogólnej zmiany entropii całego układu AS (prawo Gouya-Stodoli). Strata energii jest równoznaczna z nadwyżką pracy AL procesu rzeczywistego w porównaniu z procesem odwracalnym

Comments are closed.