You are here: Home > Technika i technologia > Oczyszczanie solanki

Oczyszczanie solanki

Cel oczyszczania. Wytwórnie sody buduje się w pobliżu pokładów soli kamiennej (chlorku sodu). Zamiast kosztownego transportu soli w postaci stałej stosuje sk w kopalniach system podziemnego rozpuszczania soli w wodzie. Otrzymam wodny roztwór chlorku sodu (tzw. solankę) tłoczy się rurociągami bezpośredni do wytwórni sody. Solanka stanowiąca podstawowy surowiec do produkcji sody metodą Solvaya nie powinna zawierać, ani soli wapnia ani soli magnezu.

 

Podczas nasycania dwutlenkiem węgla i amoniakiem wytrącałyby się wtedy osad węglanów wapnia i magnezu. Osady te powodują „zarastanie” aparatów i rurociągów, co zmusza do częstego wyłączania aparatury z ruchu i uciążliwego oczyszczania. Z tych względów konieczne jest oczyszczanie solanki z soli wapnia i magnez jeszcze przed poddaniem jej dalszej przeróbce. Wszystkie metody oczyszczań solanki polegają na wytrącaniu jonów Ca2+ i Mg2+ w postaci trudno rozpuszczalnych związków, tj. CaC03 i Mg(OH)2. Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymuje się metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, bowiem metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopienia ulec zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę ruchową. Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych. W stopionym NaC pojawiają się np. swobodne jony Na+ i Cl , które w trakcie elektrolizy dążą : odpowiednich elektrod. W efekcie na katodzie wydzieli się czysty stopiony sód a na anodzie gazowy chlor. W wielu przypadkach poddaje się elektrolizie wieloskładnikowe stopy. Ich skład tak się dobiera, aby obniżyć temperaturę topnienia soli i poprawić zarazem przewodnictwo stopu. Jest to właśnie potrzebne przy produkcji glinu, gdyż stopiony A1203 słabo przewodzi prąd. W celu otrzymania glinu poddaje się elektrolizie stop tlenku glinu (Na3AlF6). Czysty A1203 topi się w temperaturze ok. 2000°C, a miesza z kriolitem staje się ciekła w temperaturze 950°C. Podczas elektrolizy mieszaniny na anodzie wydziela się tlen, a na katodzie glin. Przebiegające proces mają złożony charakter i nie są całkowicie wyjaśnione.

Comments are closed.