You are here: Home > Technika i technologia > Optymalizacja reakcji

Optymalizacja reakcji

Wybór właściwej temperatury procesu egzotermicznego w reaktorze z mieszaniem doskonałym sprowadza się do graficznej interpretacji równania tego reaktora. Stosownie do tego równania danemu reaktorowi o objętości VR i natężeniu dopływu surowca W0A odpowiada promień o nachyleniu WR/W0A w układzie współrzędnych (r, a). Przecięcie tego promienia z dowolną izotermą wyznacza osiągalną konwersję ax w tej temperaturze. Największą konwersję osiągnie się w stanie odpowiadającym przecięciu się tego promienia z krzywą styczną do wszystkich izoterm. Odczytując izotermę przechodzącą przez ten punkt, znajdziemy optymalną temperaturę procesu gwarantującą największą konwersję przy jednakowej wielkości reaktorów szereg równoległych wychodzących z osi a, daje w punktach przecięcia ze styczną do izoterm zarówno optymalne temperatury, jak i konwersje po każdym stopniu, co gwarantuje maksymalną konwersję w całej baterii. Wiadomo jest, że każdy reaktor musi mieć inną temperaturę i tym niższą, im większy jest stopień konwersji.

Do reaktora z mieszadłem bez odpływu, surowiec (ciekły) dodaje się sposobem ciekłym w celu łatwiejszego odprowadzenia ciepła reakcji (np. przy nitrowaniu).Jeżeli stężenie składnika A w surowcu jest C0, to w ciągu jednostki czasu dopływa do reaktora masa tego składnika qC0. W reaktorze zaś w wyniku reakcji chemicznej na jednostkę czasu zanika ilość tego składnika Vr, gdzie r — szybkość reakcji chemicznej.

Comments are closed.