You are here: Home > Technika i technologia > Parametry procesu

Parametry procesu

Zawartość amoniaku w mieszaninie amoniakalno-powietrznej nie powinni przekroczyć 12%. Przy większych stężeniach amoniaku mieszanina może by: wybuchowa, a ponadto przy utlenianiu wydzieli się więcej ciepła i trudno będzie należycie ochłodzić gazy nitrozowe. Temperaturę siatki określa się według wskazań termopary lub wizualnie oceniając przez wziernik zabarwienie żarzącej się platyny. Obciążenie siatki mierzy się ilością kilogramów amoniaku (nie mieszanin amoniakalno-powietrznej!) utlenionego w ciągu godziny na 1 m2 jej po wierzchu Zbyt duże obciążenie pociąga za sobą wzrost temperatury (zwiększenie strs platyny) oraz przedostanie się nie przereagowanego NH3 do gazów nitrozowy („przeskok” przez siatkę). Intensywność chłodzenia gazów i kwasów jest wprawdzie zależna od temperatury wody chłodzącej (zima czy lato), ale częsta kontrola pracy wężowa chłodzących półki jest ogromnie ważna i potrzebna. Aparatowy powinien w każdej chwili pamiętać, że dobre chłodzenie kwasów zraszających kolumn: absorpcyjne decydująco wpływa na wzrost wydajności systemu absorpcji.

Dobre ochłodzenie gazów przed ich zassaniem przez sprężarkę d również przyspiesza utlenienie tlenku azotu. Trzeba jednak pamiętać: gazy nitrozowe nie mogą się ochłodzić w kotle 5 poniżej; temperatury 100°C, gdyż spowodowałoby to wykraplanie pary wodnej i reakcyjnej wody z tlenkami azotu. Wytworzony rozcieńczony HNOs mógłby zniszczyć kocioł, który jest wykonany ze zwykłej stali. Ochładzanie gazów nitrozowych w kotle powinno więc być niezbyt intensywne. Dopiero w wymienniku 3 i w chłodnicy wodnej 4 ochładzanie jest niczym nieograniczone, im bardziej będzie intensywne, tym korzystniej dla późniejszej absorpcji.

Comments are closed.