You are here: Home > Technika i technologia > Powierzchnia międzyfazowa

Powierzchnia międzyfazowa

33Powierzchnia międzyfazowa jest to powierzchnia rozdziału faz. Rozmiary tej powierzchni są bardzo ważne, gdyż decydują o przebiegu wielu procesów: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ruchu masy, jak absorpcja i adsorpcja, i in. Powierzchnia międzyfazowa może ulegać zmianie w wyniku procesów rozpadu i łączenia się cząstek stałych, szczególnie zaś kropel i pęcherzy. Dalsze rozważania dotyczą wprawdzie cząstek stałych, lecz odnoszą się także w dużym stopniu do kropel i pęcherzy. Brane są pod uwagę dwa rodzaje powierzchni cząstki stałej: – powierzchnia statyczna cząstki, – powierzchnia kinetyczna cząstki. Powierzchnia statyczna cząstki jest to całkowita powierzchnia wraz z wewnętrzną powierzchnią porów otwartych, lecz bez powierzchni otworów, jakie występują w porach otwartych na powierzchni cząstki. Powierzchnia kinetyczna cząstki jest to zewnętrzna powierzchnia cząstki z uwzględnieniem powierzchni otworów na powierzchni cząstki; nazwa ta pochodzi stąd, że cała ta powierzchnia jest omywana przez płyn podczas ruchu cząstki. Analogicznie do powierzchni – zgodnie z Polską Normą PN-74/Z-01001 – odróżnia się statyczną i kinetyczną objętość cząstki.

Duże znaczenie praktyczne ma pojęcie powierzchni właściwej cząstek. Istnieją dwa pojęcia powierzchni właściwej: a) powierzchnia właściwa, czyli powierzchnia cząstek o dowolnym kształcie przypadająca na jednostkę masy cząstek, b) powierzchnia właściwa fv, czyli powierzchnia cząstek o dowolnym kształcie przypadająca na jednostkę objętości cząstek.

Comments are closed.