You are here: Home > Technika i technologia > Problem emisji

Problem emisji

Emisja dwutlenku siarki do atmosfery jest w Polsce bardzo duża, sięgająca min t/r. Około 80% tej ilości pochodzi z elektrowni i elektrociepłowni iz z zakładów metalurgicznych, natomiast tylko kilka procent z zakładów przemysłu chemicznego. Emisja S02 z tego przemysłu jest zatem kilkunasto-)tnie mniejsza od emisji z energetyki paliwowej i metalurgii. Najbardziej negatywny wpływ na środowisko ma zatem produkcja energii, zwłaszcza wtedy, i paliwem w elektrowniach jest węgiel. Z elektrowni takich odprowadza się wiele do atmosfery nie tylko bardzo dużo S02, ale również wielkie ilości łych popiołów (w Polsce ok. 350 min t/r. wobec ok. 40 min t/r. z zakładów przemysłu chemicznego). Przemysł chemiczny nie ponosi zatem głównej winy za zanieczyszczenie biosfery. Winy tego przemysłu często wyolbrzymia się, wykorzystując bardzo spektakularny argument, że emituje on związki chemiczne charakteryzujące się ą wartością współczynnika toksyczności. Nie można jednak zapomni, że tylko w przypadku nadzwyczajnych sytuacji awaryjnych w zakładach przemysłu chemicznego może zaistnieć przekroczenie stężeń dopuszczalnych i związków w atmosferze. Jednocześnie jest faktem, że szkody w środowisku naturalnym wyrządzone bezpośrednio przez działalność produkcyjną przemy-chemicznego są znacznie mniejsze od szkód powodowanych przez tzw. jonizację rolnictwa i powszechność stosowania produktów chemicznych życiu codziennym. Te ostatnie szkody wynikają bowiem z braku należytego gotowania użytkowników do racjonalnego i bezpiecznego posługiwania się produktami.

Nagminne bywa zwłaszcza niewłaściwe nawożenie gleby, gdzie są również błędy w stosowaniu w rolnictwie środków chwastobójczych i owadobójczych. Szkodliwe dla środowiska naturalnego jest również niewłaściwe stosowanie w budownictwie i życiu codziennym rozpuszczalników, lakierowych tworzyw sztucznych i innych produktów przemysłu chemicznego, misja do atmosfery dwutlenku siarki z zakładów przemysłu chemicznego wiąże się przede wszystkim z wytwarzaniem energii, tj. wynika ze spalania tłoczonego oleju opałowego w piecach technologicznych oraz tego oleju lub węgla w kotłach zakładowych elektrociepłowni, jak ta z instalacji produkujących kwas siarkowy(VI) oraz siarkę.

Comments are closed.