You are here: Home > Technika i technologia > Pył

Pył

Pył jest to zbiór cząstek ciała stałego przechodzących przez sito o rozmiarze oczek 300 [im]. Pył w stanie rozproszenia w gazie tworzy układ o charakterze aerozolu, osadzony zaś na podłożu tworzy warstwę. Najbardziej charakterystyczną cechą pyłu jest jego olbrzymia powierzchnia. Ten fakt decyduje o takich jego właściwościach, jak wybuchowość pyłu, niemożność wypływu ze zbiornika itp. Inną, bardzo niepożądaną właściwością jest szkodliwość pyłu. Zagrożenie środowiska i zdrowia ludzkiego przez pył omówiono pokrótce wcześniej.

Obecnie będzie omówiony wpływ rozmiarów i kształtu pyłu na jego szkodliwość dla organizmu ludzkiego. Najbardziej szkodliwa jest frakcja pyłu 1 -f 5 [im], co wynika z tzw. krzywej respirabilnej, która wyraża stosunek ilości pyłów zatrzymanych w płucach do ilości pyłów wdychanych. Z tego wynika wniosek, że ze względów zdrowotnych wszelkie urządzenia odpylające powinny być nastawione na wyłapywanie tej frakcji pyłów. Kształt cząstek pyłu nie ma istotnego znaczenia; nie jest zatem słuszny dotychczasowy pogląd, że pylica jest wywołana działaniem pyłów o ostrych krawędziach, choroba ta bowiem wynika z zatrucia organizmu substancjami toksycznymi, powstałymi z rozproszenia w płucach cząstek pyłu.

Comments are closed.