You are here: Home > Technika i technologia > Rektyfikacja

Rektyfikacja

Destylacja prosta nie wystarcza do rozdzielenia mieszaniny na czyste składniki, zwłaszcza gdy mieszanina składa się z kilku cieczy o zbliżonej temperaturze wrzenia. W tych przypadkach stosuje się rektyfikację. Proces ten prowadzi się w specjalnych aparatach zwanych kolumnami rektyfikacyjnymi, w których zachodzi jak gdyby wielokrotna destylacja (odparowywanie i skraplanie). Mamy więc tu do czynienia z przenikaniem masy między parami unoszącymi się ku górze kolumny, a cieczą (tzw. flegmą) spływającą w dół. Kolumna rektyfikacyjna jest wyposażona zazwyczaj w wiele półek, z których każda spełnia funkcję podobną do tej, jaką spełniał kocioł w instalacji do wielostopniowej destylacji prostej. Liczba kotłów w tej instalacji lub liczba półek w kolumnie rektyfikacyjnej odpowiada bowiem liczbie rzeczywistych stopni zmiany stężenia.

Ta określona (stopień) zmiana stężenia składników fazy ciekłej i parowej jest efektem przenikania masy zachodzącego pomiędzy tymi fazami w każdym z kotłów lub na każdej półce kolumny rektyfikacyjnej. W przypadku półek wspomniane przenikanie masy zachodzi w czasie barbotażu, czyli przepływu pęcherzyków pary przez warstwę cieczy na półce, która tłumaczy zasadę działania półek typu dzwonowego. Typy i działanie półek omawiać będziemy dokładniej w paragrafie. Przyjmijmy, że pary składają się z tych samych dwóch składników co stykająca się z nimi ciecz. Jeśli między tymi parami i cieczą nie ustaliła się równowaga, to podczas ich zetknięcia na półce przebiega złożony proces

Comments are closed.