Firma Elektrobud - stacje transformatorowe

You are here: Home > Technika i technologia > Tarcie sił

Tarcie sił

22Straty ciśnienia wskutek tarcia. Straty te nazywane są również stratami liniowymi w celu odróżnienia ich od strat miejscowych. Są one wywołane tarciem wewnętrznym płynu w obszarze warstwy przyściennej. Pomimo dużej wagi tego zagadnienia, dalsze rozważania będą miały charakter uproszczony, bez wnikania w zależności wynikające z teorii warstwy przyściennej (naprężenia styczne w warstwie).

Takie podejście jest w pełni uzasadnione ze względu na wystarczającą dokładność obliczeń. Siły spójności działają nie tylko w cieczy. Takie same siły działające między molekułami cieczy a ciała stałego noszą nazwę sił adhezji lub sił przylegania. siły te mogą również występować między różnymi ciałami stałymi (np. przyleganie kredy do tablicy) oraz między ciałami stałymi i gazami (np. adsorpcja jazów). Przy zetknięciu się cieczy z ciałem stałym są możliwe następujące dwa przypadki a) powierzchnia cieczy w pobliżu ściany ma kształt wklęsły (menisk wklęsły); dotyczy to cieczy zwilżających. Siły adhezji Fa są wówczas większe td sił kohezj i Fk, a kąt zetknięcia ma wartość 0° < 5 <90°(rys. 1.1 Oa). b) powierzchnia cieczy w pobliżu ściany ma kształt wypukły (menisk wypukły); dotyczy to cieczy niezwilżających. Siły adhezji Fa są wówczas mniej-ze od sił kohezj i Fk, a kąt zetknięcia ma wartość 90° < & < 180° (rys. 1.1 Ob).

Comments are closed.