You are here: Home > Technika i technologia > Wpływ prądu na tranzystory

Wpływ prądu na tranzystory

31W stanie przewodzenia, gdy oba tranzystory są w stanie nasycenia, prąd w obwodzie anoda-katoda ma wartość zależną głównie od impedancji obciążenia. Spadek napięcia na tyrystorze ulega niewielkim zmianom, przy dużych zmianach prądu anoda-katoda. Załączenie tyrystora, czyli przejście ze stanu blokowania w stan przewodzenia, jest możliwe po przekroczeniu określonej wartości napięcia i prądu anodowego.

W zakresie małych prądów kolektora tranzystora współczynniki wzmocnienia prądowego są bowiem małe. Napięcie i7(Bo) nazywa się napięciem przełączania, a odpowiadający mu prąd /(Bo> — prądem przełączania, natomiast prąd /Hs — prądem załączania. Proces przełączania może być zainicjowany np. gwałtownym wzrostem napięcia anoda-katoda, wzrostem temperatury, oświetleniem struktury tyrystora itp. Najczęściej jednak w praktyce jest on wywołany przepływem prądu bramki /G (wyzwalanie bramkowe). Wymaga to spolaryzowania złącza P2N2 w kierunku przewodzenia, a więc napięcie bramka-katoda powinno być większe niż napięcie progowe tego złącza. Napięcie przełączania t/(BO) jest funkcją prądu bramki. Proces odwrotny — wyłączenie tyrystora, czyli przejście ze stanu przewodzenia w stan blokowania lub wsteczny, wymaga zmniejszenia prądu anodowego tyrystora do wartości tzw. prądu podtrzymania In (rys. 2.54) albo zmiany polaryzacji napięcia anoda-katoda. W praktyce wykorzystuje się na ogół ten drugi sposób. Ze względu na załączanie tyrystora jedną z ważniejszych charakterystyk jest charakterystyka napięciowo-prądowa obwodu bramki UFg = f(/FG)5 nazywana też charakterystyką przełączania prądem bramki (wyzwalania).Movie Fifty Shades Darker (2017)

Comments are closed.