You are here: Home > Technika i technologia > Wydzielanie

Wydzielanie

Emisje LZO, szczególnie odorów z oczyszczalni i przeróbki ścieków, stanowią potencjalnie uciążliwy problem dla społeczności lokalnych. LZO emitowane są z kanałów ściekowych (kanalizacyjnych) i podczas transportu przenośnikami, w procesach separacji i przetwarzania, aeracji i napowietrzania, oczyszczania biologicznego i in. Wiele metod dla przewidywania szybkości usuwania (ang. stripping) i odparowania LZO podczas wymienionych procesów opartych jest na analogii przenoszenia tlenu w tych układach. W wielu zakładach farmaceutycznych i klinikach medycznych do sterylizacji używany jest toksyczny tlenek etylenu, jako czysty w komorach próżniowych i w ciśnieniowych, gdzie stanowi ok. 15% w mieszaninie z C02.

Opróżnianie komór wiąże się z emisją tlenku etylenu, który wydzielany jest przez absorpcję 50% kwasem siarkowym w kolumnach wypełnionych. W środowisku kwaśnym w obecności wody tlenek etylenu ulega przemianie do glikolu, którego dalsze zagospodarowanie lub degradacja jest zagadnieniem mniej złożonym. Źródła emisji niezorganizowanych LZO i metod ich kontroli przedstawiono w tabl. Niżej. Oddzielny problem, w większej skali, stanowi emisja lotnych węglowodorów z tankowców w trakcie ich załadunku i wyładunku w terminalach. Redukcja emisji do poziomu norm wykonywana jest różnymi metodami.

Comments are closed.