You are here: Home > Technika i technologia > Zdefektowania

Zdefektowania

Rodzaj zdefektowania zależny jest od energii potrzebnej do wyrwania jonu z węzła danej podsieci i wbudowania go do przestrzeni międzywęzłowej. Jeżeli energia ta jest znacznie mniejsza dla kationu niż anionu, to przeważa zdecydowanie zdefektowanie typu Frenka (podsieci kationowej), w przeciwnym przypadku zdefektowana jest głównie podsieć anionowa (typ anty-Frenkla). Gdy energie potrzebne do zdefektowania obydwóch podsieci są porównywalne, to wystąpi zdefektowanie typu Schottkyego.

Ogólnie zdefektowanie podsieci anionowej występuje znacznie rzadziej niż kationowej. Jest to związane z dużą średnicą anionów w porównaniu z średnicą kationów. Zatem na wbudowanie anionu do przestrzeni międzywęzłowej konieczne jest zużycie większej energii niż na wbudowanie kationu. Zdefektowanie typu anty-Frenkla i anty Schottkyłego stwierdzono w odosobnionych przypadkach. Znaczna większość związków nieorganicznych, a w szczególności tlenków, siarczków i halogenków metali, wykazuje zdefektowanie w podsieci kationowej (wyjątek stanowią tlenki metali wysokotopliwych). Wynika z tego, że ogólny bilans energetyczny powstawania defektów w sieci krystalicznej tego typu związków jest korzystniejszy dla podsieci kationowej.

Comments are closed.