hosting wordpress

You are here: Home > Technika i technologia > Istota fluidyzacji

Istota fluidyzacji

Fluidyzacja jest to proces dwufazowy płyn – faza stała, w którym warstwa rozdrobnionej fazy stałej jest podnoszona i mieszana przez wznoszącą się strugę płynu. Tym płynem może być ciecz lub gaz. Fluidyzacja cieczowa jest jak gdyby odwróceniem sedymentacji, gdyż podczas fluidyzacji faza stała jest utrzymywana w zawieszeniu przez płynącą do góry ciecz, podczas zaś sedymentacji zawieszona faza stała opada pod wpływem własnego ciężaru w nieruchomej cieczy.

Fluidyzacja gazowa jest natomiast bardziej złożona od fluidyzacji cieczowej, wobec czego porównywanie jej z sedymentacją nie znajduje uzasadnienia. Przed procesem fluidyzacji rozdrobnione ciało stałe w postaci warstwy spoczywa nieruchomo na ruszcie (dystrybutorze), którym najczęściej jest siatka lub przegroda perforowana. Zadaniem rusztu jest nie tylko utrzymywanie warstwy cząstek, lecz także równomierne rozdzielenie dopływającego od dołu płynu. Do pewnej prędkości płynu nie obserwuje się żadnych zmian w zachowaniu się warstwy nieruchomej. Przy wzroście prędkości płynu następuje w pewnej chwili niewielkie rozluźnienie warstwy nieruchomej, co oznacza początek fluidyzacji.

Przy dalszym wzroście prędkości płynu wzrasta rozluźnienie warstwy, która przechodzi w warstwą fluidalną. W stanie fluidalnym powstają ruchy cyrkulacyjne warstwy, które intensyfikują się wraz z dalszym wzrostem prędkości płynu. Cząstki oraz płyn podlegają intensywnemu mieszaniu. Mieszanie faz sprzyja wszelkim procesom dyfuzyjnym, wzmożonej wymianie ciepła, wytworzeniu równomiernego pola temperatur itp. Te okoliczności świadczą o wielkich zaletach fluidyzacji.

Comments are closed.