serwis niszczarek HSM

You are here: Home >Archive for marzec, 2014

Umocnienie II

Pomimo różnorodnych własności, jakie można osiągnąć w stopach przez zmianę własności metalu podstawowego przez wprowadzenie specjalnych domieszek, jednak nie można spełnić wyłącznie na tej drodze wymagań techniki, a w szczególności — pod względem poziomu wytrzymałości stopów. Zwykle w celu nadania stopom jak najlepszych własności, w tej liczbie również — największej wytrzymałości przy danym składzie chemicznym, […]

Pył

Pył jest to zbiór cząstek ciała stałego przechodzących przez sito o rozmiarze oczek 300 [im]. Pył w stanie rozproszenia w gazie tworzy układ o charakterze aerozolu, osadzony zaś na podłożu tworzy warstwę. Najbardziej charakterystyczną cechą pyłu jest jego olbrzymia powierzchnia. Ten fakt decyduje o takich jego właściwościach, jak wybuchowość pyłu, niemożność wypływu ze zbiornika itp. […]

Rurki

Kiedy liczba rurek jest niewielka, istnieje możliwość albo bezpośredniego ich wyprowadzenia z głowicy do regeneratora R, lub za pomocą kolektora górnego. Przy większej liczbie rurek zachodzi potrzeba wykonania dłuższego kolektora dolnego połączonego z przestrzenią rozprężania jednym szerokim kanałem. Długość kolektora jest dostosowana do liczby rurek nagrzewnicy oraz potrzeb technologicznych, odnoszących się głównie do warunków otrzymani;! […]

Rozkład produktów

Do reaktora 2b (zbiornik z wężownicą chłodzącą) wprowadza się mieszaninę składającą się z zawracanego produktu rozkładu i wodoronadtlenku kumenu pompowanego ze zbiornika 10. Rozkład prowadzi się w temperaturze 60CC w obecności stężonego H2S04 dodawanego w ilości 0,1% w stosunku do masy reagującej mieszaniny. Temperatura, stężenie wodoronadtlenku kumenu i ilości H2S04, decydują o bezpiecznym i wydajnym […]

Układy RSE

Wał korbowy ma dwa wykorbienia przesunięte o kąt 40°, co wraz z widlastym ustawieniem bloku cylindrowego daje łączne przesunięcie fazowe ruchu wypornika i tłoka równe 100°. Wszystkie elementy układu korbowego mają łożyska toczne, zasilane olejem ze wspólnego systemu olejenia. W dławnicach trzonów są umieszczone jedynie pierścienie zgarniające zamknięte, wykonane z kauczuku fluorenowego. Na tłoku zamocowano […]

Wpływ parametrów

Masa i jakość benzyny i gazów wytwarzanych w procesie krakowania alitycznego oraz intensywność tworzenia się koksu zależą od: rodzaju użytego 5wca, temperatury, ciśnienia, aktywności katalizatora i czasu jego zetknięcia irowcem (o czasie tym decyduje wysokość warstwy fluidalnej w reaktorze). W reaktorze krakowania utrzymuje się zwykle temperatura 450-^460°C ciśnienie nie wyższe niż 0,05 MPa. Podwyższenie temperatury […]

Zdefektowania

Rodzaj zdefektowania zależny jest od energii potrzebnej do wyrwania jonu z węzła danej podsieci i wbudowania go do przestrzeni międzywęzłowej. Jeżeli energia ta jest znacznie mniejsza dla kationu niż anionu, to przeważa zdecydowanie zdefektowanie typu Frenka (podsieci kationowej), w przeciwnym przypadku zdefektowana jest głównie podsieć anionowa (typ anty-Frenkla). Gdy energie potrzebne do zdefektowania obydwóch podsieci […]

Wzory

Analizując zależności na sprawność i pracę obiegu teoretycznego i porównawczego można zauważyć, że oprócz parametrów konstrukcyjnych silnika pewną rolę odgrywają w nich również własności gazu roboczego, określone wykładnikiem izentropy k oraz Indywidualną stałą gazową R. Z analizy wzorów wynika, że sprawność obiegu zwiększa się w miarę stosowania gazu o większym wykładniku izentropy k. Największym wykładnikiem […]

Częstotliwość rezonansowa wzmacniaczy

Częstotliwość rezonansowa fo wzmacniaczy może mieć różne wartości. W niektórych urządzeniach częstotliwość ta ma wartość standardową, np. częstotliwość pośrednia w odbiornikach z modulacją amplitudy wynosi 465 kHz, z modulacją częstotliwości 10,7 MHz, w odbiornikach radiolokacyjnych 30 MHz, 60 MHz, 300 MHz i 500 MHz, a w odbiornikach telekomunikacyjnych zawiera się w granicach od kilkuset kiloherców […]

Wnioski Kirchhoffa

-Ciała przezroczyste nie absorbują ani nie emitują energii – dla d = 1 Jest wg (6,3) r *» 0 i a = 0, dla tego ostatniego natomiast jest równa 0. Dotyczy to na przykład mieszaniny tlenu, azotu i gazów szlachetnych (powietrza bez HgO i COg). -Ciała nieprzezroczyste o idealnie gładkiej powierzchni również nie absorbują ani […]

Półki dzwonowe (kołpakowe)

Schemat półek dzwonowych podano na rys. 6.5. Brzegi dzwonów znajdujących się na półkach kolumny dzwonowej są zanurzone w cieczy, dzięki temu na półce powstaje zamknięcie hydrauliczne. Pary wypływające spod dzwonu muszą więc przepływać przez warstwę cieczy znajdującej się na półce. Dzwony mają specjalne otwory lub wycięcia, w których przepływające pary rozdrabniają się na pęcherze, co […]

Siarka

Emisja związków siarki związana jest zasadniczo z przetwarzaniem surowców palnych, organicznych i mineralnych takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno, torf i in. Ogólnie biorąc największe ilości siarki znajdują się w węglu, nawet powyżej 3,0% masowych, mniejsze w ropie naftowej a najmniejsze w drewnie i torfie. Siarka zawarta w minerałach rud cynkowych, ołowiowych, miedzi, […]

Filtracja ciągła

Ciągłość procesu można uzyskać przez połączenie szeregu elementów pracujących okresowo w baterie. Typowym przykładem jest filtr obrotowy złożony z elementów w postaci wycinków kołowych walca. Tkanina filtracyjna stanowi powierzchnię tworzącą tego walca. Dzięki obrotowi walca zanurzonego częściowo w zbiorniku z surówką każdy segment jest przez pewien czas zanurzony w cieczy.Watch Full Movie Online Streaming Online […]

Przejmowanie

Wzór Iwaszkiewicza obowiązuje dla cieczy zawierających nieznaczne ilości rozpuszczonych gazów (poniżej 0,06 cm^/litr). Przy większych ilościach, np. do 1,5 cm^/litr obserwuje się wzrost liczby Nusselta nawet o 60%. Stąd . uzyskane tym wzorem wyniki można uważać dla przeciętnych warunków za bardzo bezpieczne. Kryzys wrzenia pęcherzykowego ma zupełnie inny i bardziej skomplikowany mechanizm niż przy wrzeniu […]

Filtracja QV

Szybkość filtracji określa się przyrostem objętości przesączu w jednostce czasu Qv objętościowym natężeniem odbioru przesączu). W trakcie przebiegu filtracji wzrasta grubość warstwy osadu i może zmniejszyć się jego porowatość. W efekcie zwiększa się tzw. całkowity opór filtracji (patrz dalej). Nie można zatem utrzymać stałej szybkości filtracji bez zwiększania różnicy pomiędzy ciśnieniem, pod jakim tłoczymy zawiesinę […]