karolina pilarczyk

You are here: Home >Archive for kwiecień, 2014

Wpływ prądu na tranzystory

W stanie przewodzenia, gdy oba tranzystory są w stanie nasycenia, prąd w obwodzie anoda-katoda ma wartość zależną głównie od impedancji obciążenia. Spadek napięcia na tyrystorze ulega niewielkim zmianom, przy dużych zmianach prądu anoda-katoda. Załączenie tyrystora, czyli przejście ze stanu blokowania w stan przewodzenia, jest możliwe po przekroczeniu określonej wartości napięcia i prądu anodowego. W zakresie […]

Nieodwracalność

Wobec tego, że występują nieodwracalności podczas samego suszenia, a również w zagrzewaczu, musi mieć miejsce ogólny wzrost entropii układu AS. Jest on sumą zmian entropii powietrza ASp, czynnika grzejnego w zagrzewaczu ASh i materiału suszonego ASM Jeżeli s oznacza entropię ciała suszonego na wlocie, s — na wylocie z suszarni (na 1 kg suchego ciała […]

Wykres entalpowy

Wykres dotyczy mieszaniny surowej o składzie stechiometrycznym. Taka mieszanina o liczbie moli odpowiadającej równaniu stechiometrycznemu ma entalpię is. Gdyby przereagowała całkowicie (a = 1), wówczas entalpia wynosiłaby ip. W przypadku procesu w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem różnica tych wartości jest efektem cieplnym reakcji AH. Na wykresie entalpowym (i, a) równaniu izotermy będzie odpowiadać […]

Mechanika przepływów

Pole jednorodne i niejednorodne. Jeżeli dowolna wielkość fizyczna H nie zależy od współrzędnych miejsca, przy czym może zależeć od czasu, to istnieje pole jednorodne. Jeżeli wielkość zależy od współrzędnych miejsca, to istnieje pole niejednorodne. Przykładem może być jednorodny lub niejednorodny rozkład prędkości w przepływie. Pole ciągłe i nieciągłe. Gdy funkcja wielkości jest ciągła w polu, […]

Kontrola pracy

W czasie normalnej eksploatacji obiegów wodno-parowych wykonuje w laboratorium ruchomym okresowe analizy jakości wody. Próbki pobiera z różnych punktów obiegu. Przede wszystkim kontroluje się jakość zasolenia wody zmiękczonej. Analizy próbek wody znajdującej się w obiegu lub wprowadzonej do me dodatkowo obejmują oznaczenia: przewodności elektrycznej (świadczy o zawartości soli, zasadowości, twardości ogólnej (jej pojawienie się sygnału […]

Ciśnienia

Badania parametrów szybkozmiennych ciśnień dla dwóch grup paliw silnikowych: paliw węglowodorowych i olejów roślinnych pokazały, że przy zasilaniu silnika paliwami roślinnymi w przewodzie wtryskowym występują wyższe ciśnienia, dla paliw roślinnych zmienia się czas trwania wtrysku, przy stosowaniu paliw roślinnych uzyskano wyższe ciśnienia spalania w [c limlr/c] silnika, przy stosowaniu paliw roślinnych otrzymano bardziej powtarzalne wartości […]

Powierzchnia międzyfazowa

Powierzchnia międzyfazowa jest to powierzchnia rozdziału faz. Rozmiary tej powierzchni są bardzo ważne, gdyż decydują o przebiegu wielu procesów: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ruchu masy, jak absorpcja i adsorpcja, i in. Powierzchnia międzyfazowa może ulegać zmianie w wyniku procesów rozpadu i łączenia się cząstek stałych, szczególnie zaś kropel i pęcherzy. Dalsze rozważania dotyczą wprawdzie cząstek […]

Koszty

W zależności od projektu, koszt odpylania może być rozpatrywany z punktu widzenia pojedynczego aparatu lub całej instalacji odpylania, w skład której jak wiadomo wchodzą; rurociągi (kanały), zamknięcia aparatu, zasuwy, zawory, podajniki, przenośniki, wentylatory (sprężarki), komin odlotowy (wyrzutowy) i in. Analiza kosztów i dobór na tej podstawie elementów wyposażenia jest przedmiotem rozważań przy projektowaniu ogólnym instalacji […]

Pomiary zapylenia

Poprawne działanie urządzeń odpylających wymaga znajomości różnych parametrów pyłu, a w szczególności składu frakcyjnego pyłu. W tym celu dokonuje się poboru próbek pyłu. Próbki te mogą być pobierane w spoczynku lub w ruchu. W pierwszym przypadku chodzi o cząstki pobrane w osadnikach, cyklonach itp., a w drugim przypadku – o cząstki wyłapane bezpośrednio w przepływie […]

Wyparki

Wymienniki ciepła, których zadaniem jest odparowywanie rozpuszczalnika rozcieńczonych roztworów soli, nazywamy aparatami wyparnymi lub wyparami. Powierzchnię grzejną aparatów wyparnych stanowić mogą płaszcze szyjne, wężownice lub pęki rurek poziomych, pochyłych lub pionowych. Najbardziej typową wyparką z rurkami pionowymi jest wyparka Roberta. W dolnej jej części znajduje się zanurzona w cieczy komora parowa, i ogrzewa rurki i […]

Badania

W zdarzeniach i wynikach nauki dnia dzisiejszego zarysowują się wyraźne linie wytrzymałości metali przyszłości — to wytrzymałość nowych materiałów, które już przekroczyły progi laboratoriów badawczych lub jeszcze w nich pozostają, lecz zdobyły już prawo do życia. Z czym wiąże się pojawienie nowych materiałów i metod obróbki? Czy są one konieczne? Wytrwała i energiczna, praca uczonych […]

Gaźnik elektryczny

W gaźniku elektronicznym opracowano takie rozwiązania, aby tradycyjny gaźnik mógł współpracować z elektronicznym układem sterującym. Tym samym uzyskano to, że zjawiska fizyczne mogą być przekształcone na sygnały elektryczne. To umożliwiło m.in. współpracę z sondą lambda i ekologiczne spalanie mieszanki. Jednym z takich rozwiązań jest układ gaźnikowy Ecotronic. Pod względem elektrycznym w odróżnieniu od systemów wtrysku […]

Rozmiary elementów fazy

Poniższy materiał dotyczy głównie cząstek, lecz odnosi się także do kropel i pęcherzy. W przepływach dwufazowych operuje się pojęciem cząstki zastępczej, której rozmiar jest identyczny co do wartości z odpowiednim rozmiarem cząstki rzeczywistej. Najczęściej tym rozmiarem zastępczym jest średnica zastępcza (równoważna). Rozmiary zastępcze mogą być różne w zależności od ich definicji, przeznaczenia i metody pomiaru. […]

Silniki

Współczesny użytkownik silnika spalinowego wymaga szybkiej i precyzyjnej oceny jego stanu technicznego. Wymuszają to duże koszty ewentualnych przestojów środków transportu, maszyn i urządzeń, które wyposażone są głównie w silniki o zapłonie samoczynnym. Współczesne metody diagnozowania silników o zapłonie samoczynnym (XS) muszą więc zapewnić spełnienie wspomnianych oczekiwań użytkownika, a przy tym muszą się nadawać do stosowania […]

Metody doświadczalne

Metody doświadczalne (eksperymentalne, empiryczne) mogą mieć następujący różnoraki charakter: 1.W wielu przypadkach stosuje się eksperyment jako podstawowe narzędzie badawcze. Dzieje się to wtedy, gdy brak jest zależności teoretycznych, czego przykładem może być zjawisko turbulencji. 2.Doświadczenie jest często stosowane jako narzędzie weryfikacji wyników teoretycznych. Jest ono jedynym miarodajnym kryterium oceny poprawności rozwiązań analitycznych. 3.Eksperyment bywa czasami […]