potęga tradycji czarna porzeczka

You are here: Home >Archive for luty, 2014

Destylacja z krystalizacją

Może się zdarzyć, że składniki łatwo krystalizujące wykazują dość znaczną lotność. Wówczas krzywa równowagi destylacyjnej (dla określonego ciśnienia) jest położona dość blisko krzywych równowagi krystalizacyjnej. Przy kondensacji pary S do temperatury następuje rozdział na opary P i kondensat C. Jeżeli teraz kondensat i opary zostaną oddzielone i poddane osobno ochłodzeniu do tempera tury t2, wówczas […]

Bilans cieplny

Podstawą bilansu cieplnego procesu lub aparatu jest prawo zachowania energii. Bilans cieplny sporządza się na podstawie bilansu materiałowego i z uwzględnienim całego ciepła, jakie jest doprowadzone, zużywane lub wytwarzane w danym procesie. Bilans cieplny zawiera zwykle następujące pozycje: – ciepło niesione przez substraty i produkty reakcji; – ciepło powstające w wyniku przemian fizycznych i chemicznych, […]

Nowe typy

Otrzymywane dotychczas kauczuki syntetyczne nie dorównywały w pełni kauczukowi naturalnemu. Nawet do tak bardzo uniwersalnego i cenionego kauczuku butadienowo-styrenowego trzeba przy produkcji opon samochodowych dodawać kauczuk naturalny. Swoje doskonałe właściwości zawdzięcza kauczuk naturalny uporządkowanej budowie. Jak wiemy, łańcuchy jego makrocząsteczek zawierają cząsteczki izoprenu tak połączone, że występuje prawie wyłącznie odmiana cis (98%). Kauczuk syntetyczny zawiera […]

Kolumny różne

Aparaty barbotażowe nie tylko są powszechnie stosowane w procesach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, ale również w procesach absorpcji gazów, którym towarzyszą reakcje chemiczne. Szczególna użyteczność tych aparatów jest widoczna w tych przypadkach, kiedy wymagane jest duże zatrzymanie cieczy oraz konieczne są znaczne czasy przebywania fazy ciekłej w aparacie, ze względu na wolną reakcję chemiczną, biochemiczną […]

Opływanie

Wymiana ciepła podczas poprzecznego opływu walca (przewodu kołowego) charakteryzuje się wieloma osobliwościami. Obraz opływu przedniej i tylnej połowy walca jest zupełnie odmienny. Znaczna część powierzchni walca znajduje się w obszarze wirów powstałych w wyniku oderwania warstwy przyściennej. Te warunki opływu wywierają silny wpływ na warunki wymiany ciepła. Na obwodzie walca wymiana ciepła nie jest jednakowa. […]

Znaczenie nawozów

Do zajścia procesów decydujących o wzroście i zużyciu roślin niezbędne jest wytwarzanie przez nie m.in. związków azotu, fosforu i potasu. Intensywne uprawy powodują zubożenie gleby w te składniki, gdyż ich ilość zabierana jest większa niż w naturalny sposób uzupełniana przez glebę. Teraz w nowoczesnym intensywnym rolnictwie nie ma możliwości dostarczenia odpowiednich ilości nawozów naturalnych (np. […]

Proces dławienia

Proces dławienia jest więc izentalpowy, a sposób jego przedstawienia w różnych układach współrzędnych podano na rys. 2-35. Znając warunki (Ti, Pi) przed ekspansją gazu rzeczywistego, z tego rodzaju wykresów możemy odczytać temperaturę T2 po ekspansji do ciśnienia p2. Dla gazu doskonałego nie będzie zmiany temperatury (Ty — T2), gdyż entalpia tego gazu nie zależy od […]

Schemat falownika tyrystorowego

Schemat falownika tyrystorowego odpowiadającego zasadniczemu układowi. Rolę przełączników spełnia sześć tyrystorów Tyl -r- Ty 6 połączonych parami. Napięcia zasilania doprowadza się przez dławik Dl, utrzymujący stałą wartość prądu zasilania. Odbiornik trójfazowy jest przyłączony przez dodatkowe diody D1+D6. Diody te oddzielają kondensatory komutacyjne Cl^C od obwodu obciążenia. Diody D7+D12, połączone równolegle z tyrystorami (lecz w kierunku […]

Rektyfikacja

Destylacja prosta nie wystarcza do rozdzielenia mieszaniny na czyste składniki, zwłaszcza gdy mieszanina składa się z kilku cieczy o zbliżonej temperaturze wrzenia. W tych przypadkach stosuje się rektyfikację. Proces ten prowadzi się w specjalnych aparatach zwanych kolumnami rektyfikacyjnymi, w których zachodzi jak gdyby wielokrotna destylacja (odparowywanie i skraplanie). Mamy więc tu do czynienia z przenikaniem […]

Właściwości amino

Aminoplasty są tworzywami termoutwardzalnymi. W porównaniu z poznaną już grupą tworzyw — fenoplastami — mają one szereg poważnych zalet. Podstawowa ich zaleta to zdolność łatwego barwienia, pozwalająca otrzymywać tworzywa o różnych barwach. Równie cenna jest możliwość wytwarzania tworzyw aminoplastowych w rozmaitych postaciach. Odporność na działanie wody oraz właściwości mechaniczne i elektro-izolacyjne tworzyw mocznikowych (i innych […]

Napromieniowanie

Idea podwyższenia oporu odkształcenia metali przez wytworzenie większych skażeń budowy krystalicznej skłoniła uczonych do szukania nowych sposobów oddziaływania na sieć krystaliczną, niezależnie od już znanych sposobów: obróbki cieplnej i odkształcania (zgniotu). Tak powstały metody, opierające się na tak zwanym zjawisku magnetostrykcji i metody wykorzystujące wpływ napromieniania cząstkami jądrowymi na budowę metali. Magnetostrykcja jest charakterystyczna dla […]

Elektroliza tlenku

Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymamy metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, be metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopieni-zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę r. Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych. W stopionym pojawiają się […]

Ruch

Przemieszczenie defektów sieci krystalicznej — dyslokacji, jest oczywiście możliwe tylko przez określony ruch atomów, położonych bezpośrednio w strefie defektu. Rozpatrzymy naprzód przypadek tak zwanego „dyfuzyjnego” ruchu dyslokacji. Jedną z postaci ruchu cieplnego w sieci krystalicznej jest przemieszczenie atomów międzywęzłowych i wakansów. Jeżeli w wyniku takiego przemieszczenia będą przyłączać się do krawędzi ekstra płaszczyzny (patrz rys. […]

Pompowanie cieczy

Istnieje granica wysokości ssania dla każdej pompy. Można ją określać stosując równanie Bernoullego dla zwierciadła cieczy (0) dla przekroju (1) przed pompą, ssącą przewodem cieczy ze zbiornika. Równanie to wskazuje, że wysokość ssania (%—z0) musi być mniejsza od wyrażenia: p0/y — gdzie p0 — ciśnienie atmosferyczne (w otwartym zbiorniku), y — ciężar właściwy cieczy. Dla […]

Bezpośrednie nawilżanie pomieszczeń

W wielu salach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach itp. jest wymagana odpowiednia wilgotność powietrza. Urządzenia nawilżające mogą pracować jako instalacje niezależne, dostarczające do pomieszczenia określone ilości rozpylonej wody, albo mogą współpracować z instalacjami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi. Podstawowym warunkiem bezpośredniego nawilżania powietrza jest rozpylenie wody na bardzo małe krople, które są w stanie odparować na żądanej drodze. Te […]

Zwężki pomiarowe

Zwężki pomiarowe są najczęściej stosowanymi przyrządami do pomiaru strumienia objętości V lub masy m płynu. Wynika to z wielu zalet zwężek, wśród których do najważniejszych należą: – bardzo duża dokładność pomiarów bez potrzeby wzorcowania zwężek; w prawidłowych warunkach pomiaru błąd średni wynosi poniżej 1 + 1,5 %, – szybkie wykonanie pomiaru, – niezawodność działania ze […]

Hydraulika

Półka stanowi typowy przykład urządzenia barbotażowego. Ciecz dostaje się na nią przelewem (rys. 1-35) i płynie w poprzek półki do przelewu na niższą półkę. Gaz dostaje się przez otwory nakryte kapslami. Kapsle mają wycięcia na obwodzie rozdzielające gaz na małe pęcherzyki. W przypadku półki sitowej para dostaje się do cieczy przez małe otworki w dnie […]

Woltomierze

Woltomierze elektroniczne umożliwiają pomiary napięć zarówno stałych, jak i zmiennych o częstotliwościach do ok. 3000 MHz, w zakresie od ułamka nanowolta do megawoltów. Zaletami woltomierzy są: szeroki zakres pomiarowy i częstotliwościowy, duża impedancja (bądź rezystancja) wejściowa, duża dokładność, duża wytrzymałość na przeciążenia, możliwość pomiaru wartości skutecznej, średniej i szczytowej napięcia. Woltomierze można klasyfikować wg różnych […]

Możliwości, jakie dają nam telefony komórkowe

W otoczeniu każdego z nas chyba nie znajdzie się ani jedna osoba, która w dzisiejszych czasach nie posiada telefonu komórkowego. Praktycznie każdy nosi dziś w kieszeni albo torebce takie niewielkie urządzenie, które pierwotnie służyć miało do porozumiewania się z innymi na znaczne odległości. Telefony komórkowe pozwalają nam prowadzić rozmowy telefoniczne oraz wysyłać krótkie wiadomości tekstowe, […]

Parametry przepływu dwufazowego

Jak wynika z analiz, struktura przepływów dwufazowych jest zróżnicowana. Uwzględnienie tej struktury wymaga znajomości różnych parametrów, które można ująć w dwie grupy. Parametry pierwszej grupy są podobne do parametrów przepływu jednofazowego i obejmują strumienie objętości lub masy obu faz oraz mieszaniny, różnie zdefiniowane prędkości i gęstość. Parametry drugiej grupy są specyficzne dla przepływów dwufazowych i […]

Rozpylacze wirowe

Rozpylacze wirowe – podobnie jak rozpylacze promieniowe – wykorzystują do rozpylania energię ciśnienia cieczy, przy czym rgia ta zostaje zużyta na wytworzenie wiru wewnątrz rozpylacza. Stąd po-dzi nazwa tych rozpylaczy. Rozpylacze wirowe zapewniają dobre rozpylenie y umiarkowanych, a nawet małych spadkach ciśnień Ap. Rozpylacze wirowe charakteryzują się na ogół dużymi kątami rozpylenia, najczęściej ę = […]

Różne dyslokacji

Lekkie przezroczyste banieczki mydlane, mieniące się wszystkimi barwami tęczy, jakby pływają — unoszone najmniejszym powiewem powietrza. Trudno przypuszczać, że banieczki mydlane są nie tylko dziecinną zabawą, lecz służąc do całkiem poważnych celów pomagają ujawniać niektóre tajniki budowy metali. W latach 1947—1949 uczeni W. L. Bragg, J. F. Nye i W. M. Lomer wykonali oryginalny model […]

Optymalizacja reakcji

Wybór właściwej temperatury procesu egzotermicznego w reaktorze z mieszaniem doskonałym sprowadza się do graficznej interpretacji równania tego reaktora. Stosownie do tego równania danemu reaktorowi o objętości VR i natężeniu dopływu surowca W0A odpowiada promień o nachyleniu WR/W0A w układzie współrzędnych (r, a). Przecięcie tego promienia z dowolną izotermą wyznacza osiągalną konwersję ax w tej temperaturze. […]

Parametry procesu

Zawartość amoniaku w mieszaninie amoniakalno-powietrznej nie powinni przekroczyć 12%. Przy większych stężeniach amoniaku mieszanina może by: wybuchowa, a ponadto przy utlenianiu wydzieli się więcej ciepła i trudno będzie należycie ochłodzić gazy nitrozowe. Temperaturę siatki określa się według wskazań termopary lub wizualnie oceniając przez wziernik zabarwienie żarzącej się platyny. Obciążenie siatki mierzy się ilością kilogramów amoniaku […]

Elektroliza

Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymuje się metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, bowiem metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopienia ulega zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę ruchów Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych. W […]

Różne rodzaje telefonów komórkowych

Telefony komórkowe posiada dziś tak naprawdę każdy z nas. Oczywiście, od każdej reguły są jakieś wyjątki i w tym przypadku również, bo na pewno znalazłoby się kilka osób, które nie korzystają z takich urządzeń, jednak wszyscy wiemy, że znakomita większość z nas je posiada i nosi je zawsze przy sobie. Każdy wybiera taki telefon, jaki […]

Generatory

Generatorów elektronicznych używa się często do zasilania odbiorników mocy, np. nagrzewnic wielkiej częstotliwości, przetworników ultradźwiękowych itp. Moc wyjściowa takich źródeł, nazywanych generatorami mocy, wynosi od kilkudziesięciu watów do kilkuset kilowatów, a częstotliwość od 20 Hz do 500 kHz. Wytwarzające drgania sinusoidalne generatory małych mocy buduje się jako kaskadowe połączenie poznanych typów generatorów ze wzmacniaczem mocy. […]

Możliwości zastosowania

Tak więc po zaznajomieniu się ze szczegółami wzrostu włosków ustaliliśmy, że w odróżnieniu od zwykłych kryształów, zawierających mnóstwo dyslokacji i innych defektów, włoski posiadają tylko jedną dyslokację śrubową. Przypomnimy także o doskonałej powierzchni omawianych kryształów, na której nie wykryto chropowatości przy powiększeniu 40 000 razy. W normalnych kryształach, największa ilość defektów znajduje się na powierzchni, […]

Produkcja aniliny

Aparatura. Redukcję nitrobenzenu do aniliny przeprowadza się w reaktorach, zwanych reduktorami. Typowy reduktor ma płaskie dno, a w bocznej ścianie właz do usuwania szlamu poreakcyjnego. Reduktor wykonany jest ze stali kwasoodpornej, a w dolnej części jest wyłożony specjalnymi płytami, które nie ulegają ścieraniu związanemu z tarciem opiłków żelaznych. Reduktor jest wyposażony w płaszcz grzewczy i […]

Oczyszczanie biol-chem

Jeśli oczyszczanie mechaniczne nie jest wystarczające, stosuje się oczysz biologiczne, które polega na wykorzystaniu ..współpracy” drobnoustrojów. W wyniku procesów życiowych mikroorganizmów powstają kłaczkowate skupienia które tworzą błonkę biologiczną na odpowiednim materiale (podoba śluzowatej błonki na kamieniach górskich rzeki. Oczyszczanie ścieków robi się w ten sposób, że drobnoustroje tworzące błonkę absorbują związki organiczne ze ścieków i […]

Turbulencje

Przepływ turbulentny, zwany również przepływem burzliwym, występuje powszechnie w przyrodzie (przepływ w rzekach, ruch powietrza atmosferycznego) i technice (przepływ w przewodach i maszynach, tj. pompach, dmuchawach, turbinach itp.). Ruch turbulentny charakteryzuje się tym, że jest to ruch zdecydowanie przestrzenny (trójwymiarowy), podczas którego elementy płynu poruszają się w sposób nieustalony. Elementy płynu w ruchu turbulentnym przemieszczają […]

Pamiętasz jeszcze te czasy?

Chyba każdy użytkownik telefonu komórkowego pamięta czasy kiedy dostępne były tylko dzwonki monofoniczne, to i tak był szał a większość z nas posiadała specjalne wzory które wpisywało się do naszej Nokii 3310 która miała opcję tworzenia takich dzwonków. Z czasem wszystko się zmieniło zresztą jak same telefony lecz jakiś tam niewielki sentyment na pewno pozostał […]

Metodyka

W metodzie mokrej sodowej jako sorbent S02 używany jest roztwór NaOH lub Na^O. Proces prowadzi się w skruberach natryskowych, półkowych, z wypełnieniem i niskociśnieniowych Venturiego. Ług sodowy może być podawany do skrubera tylko w postaci roztworu, przygotowanego uprzednio w oddzielnym zbiorniku. Woda jako uzupełnienie strat może być podawana do zbiornika dolnego skrubera, na wlocie do […]