You are here: Home >Archive for styczeń, 2014

Umocnienie

Przebijając otwór spustowy wielkiego pieca dajemy ujście potokowi lawy ciekłego metalu. Jest to efekt żmudnej pracy metalurgów i hutników. Wytopiony metal — surówka wielkopiecowa, na skutek dużej zawartości szkodliwych domieszek jest bardzo krucha i dlatego nie może być bezpośrednio stosowana na części maszyn i różnego rodzaju konstrukcje. W żeliwiakach przetwarza się ją na żeliwo zdatne […]

Wydzielanie

Emisje LZO, szczególnie odorów z oczyszczalni i przeróbki ścieków, stanowią potencjalnie uciążliwy problem dla społeczności lokalnych. LZO emitowane są z kanałów ściekowych (kanalizacyjnych) i podczas transportu przenośnikami, w procesach separacji i przetwarzania, aeracji i napowietrzania, oczyszczania biologicznego i in. Wiele metod dla przewidywania szybkości usuwania (ang. stripping) i odparowania LZO podczas wymienionych procesów opartych jest […]

Świece

Zasadniczym celem świecy zapłonowej jest inicjacja zapłonu mieszanki paliwo-powietrznej. Odbywa się to na zasadzie tzw. przeskoku iskry między elektrodami świecy pod wpływem napięcia generowanego w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej. Ważnym parametrem decydującym o poprawności zapłonu jest dobór wartości cieplnej świecy. Świeca zapłonowa I o dużej wartości cieplnej (tzw. „świeca gorąca”) charakteryzuje się dużą powierzchnią izolatora, […]

Różne płyny

Podczas ruchu płynów energia mechaniczna płynu zmniejsza się nieustannie, przechodząc w sposób nieodwracalny w energię cieplną. Proces ten, zwany dyssypacją (rozpraszaniem) energii mechanicznej, jest związany ze zjawiskiem molekularnego transportu pędu i energii kinetycznej molekuł. Lepkość. Jeżeli rozkład średniego pędu molekuł nie jest jednorodny, co zachodzi podczas braku równowagi termodynamicznej, to proces wyrównywania pędu występuje na […]

Zależności matematyczne

Zgodnie z charakterystyką zależności matematycznych służących do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika, zawartą w punktach x do y, oddziaływanie szeregu parametrów roboczych i konstrukcyjnych na te wskaźniki jest zróżnicowane. To zróżnicowanie odnosi się zarówno do poszczególnych wielkości, jak też ich wartości liczbowych. Konstruktor, starając się zbudować silnik Stirlinga o jak najlepszych z punktu widzenia użytkownika […]

Oczyszczanie solanki

Cel oczyszczania. Wytwórnie sody buduje się w pobliżu pokładów soli kamiennej (chlorku sodu). Zamiast kosztownego transportu soli w postaci stałej stosuje sk w kopalniach system podziemnego rozpuszczania soli w wodzie. Otrzymam wodny roztwór chlorku sodu (tzw. solankę) tłoczy się rurociągami bezpośredni do wytwórni sody. Solanka stanowiąca podstawowy surowiec do produkcji sody metodą Solvaya nie powinna […]

Strumienice

Strumienica jest to urządzenie (maszyna przepływowa) służące do zasysania i tłoczenia (przemieszczania) płynu na skutek wykorzystania energii kinetycznej strumienia innego płynu. Dzieje się to dzięki zjawiskom zachodzącym w zwężce Venturiego. W procesie przepływowym bierze zatem udział płyn zasysany (bierny), który od stanu spoczynku w jednym obszarze jest wprawiany w ruch i przetłaczany do drugiego obszaru, […]

Kompensacja

Kompensację temperaturową źródła prądu realizuje się podobnie jak i innych układów zasilających, a więc najczęściej przez dołączenie dodatkowego tranzystora (lub tranzystorów) w połączeniu diodowym. Należy zwrócić uwagę, że układ przedstawiony umożliwia otrzymanie małych prądów. Jako napięcie t/B wykorzystuje się w nim różnicę napięć baza-emiter obu tranzystorów (UB = Ubei — UBei)- Napięcia te są różne, […]

Zasobnik energii

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozwiązań nadprzewodnikowych zasobników energii opracowywanych na świecie, modelu numerycznego oraz dotychczasowych prac nad zastosowaniem i eksploatacją urządzeń nadprzewodnikowych zaproponowano projekt elektromagnesu nadprzewodnikowego przeznaczonego dla zasobnika energii z kontaktowym układem chłodzenia. Jako podstawową izolację uzwojeń zastosowano żywicę epoksydowa oraz materiały poliamidowe w postaci folii i taśmy, które wzmacniają konstrukcje uzwojeń oraz pełnią […]

Rozpylacze obrotowe

Rozpylacze obrotowe wirują dokoła własnej osi wskutek energii mechanicznej dostarczanej z zewnątrz. Energia rozpylacza jest przekazywana cieczy. Rozpylacze obrotowe dzielą się na kielichowe oraz tarczowe. Pierwsze z nich nie znajdują zastosowania w inżynierii środowiska, drugie zaś znalazły zastosowanie jako aparaty nawilżające. Jak widać, aparat taki składa się z gładkiej wirującej tarczy, osiowego wentylatora i silnika […]

Problem emisji

Emisja dwutlenku siarki do atmosfery jest w Polsce bardzo duża, sięgająca min t/r. Około 80% tej ilości pochodzi z elektrowni i elektrociepłowni iz z zakładów metalurgicznych, natomiast tylko kilka procent z zakładów przemysłu chemicznego. Emisja S02 z tego przemysłu jest zatem kilkunasto-)tnie mniejsza od emisji z energetyki paliwowej i metalurgii. Najbardziej negatywny wpływ na środowisko […]

Inne równania

Matematyczne równanie Laplace a opisuje zjawiska fizyczne, w szczególności te, do których można stosować teorię potencjału. Mówimy wówczas o zjawiskach (matematycznie) analogicznych, a wielkości odgrywające tę samą rolę matematyczną (ł) są to tzw. a n a l o g i . Przez wykorzystanie analogii można otrzymywać trudne do wyznaczenia wielkości termiczne (temperatury» strumień cieplny) poprzez […]

Źródła energii

Jednym z kryteriów wyboru źródła energii cieplnej może być lokalizacja miejsca pracy silnika. Przykładowo, gdy ma to być obszar poza atmosferą ziemską (np. w pojazdach kosmicznych lub podwodnych), system doprowadzenia energii cieplnej nie może opierać się na spalaniu paliw w powietrzu atmosferycznym. Silniki cieplne pracujące natomiast na powierzchni ziemi mogą korzystać z łatwego, taniego i […]

Wprowadzenie do urządzeń

W elektrycznych urządzeniach nadprzewodnikowych materiał nadprzewodnikowy występuje najczęściej w postaci uzwojenia. Budowę uzwojenia nadprzewodnikowego wykonanego przewodem o przekroju kołowym i prostokątnym przedstawię później. W przekroju uzwojenia widoczne są takie różnorodne pod względem funkcji i właściwości elementy jak: włókna i przewody nadprzewodnikowe, kanały chłodzące, zbrojenia, wypełnienia i usztywnienia, mostki cieplne, matryca, karkas. Podczas modelowania urządzeń nadprzewodnikowych […]

Walka z korozją

Oczyszczanie ropy zmniejsza korozję aparatury, ale jej całkowicie nie wyeliminuje Działanie korodujące ropy w kolumnach destylacyjnych lokalni głównie w dwóch miejscach: przy szczycie wieży destylacyjnej i na wy wprowadzania ropy. Jeśli praca elektrodehydratorów jest dobra, to zawartość HC1 w oparach niewielka. Wtedy bardzo skuteczne okazuje się wprowadzanie gazowe: amoniaku do górnej części wieży. Można także […]

Przepływ wirowy

W przepływie turbulentnym analogia hydromechaniczno-termiczna występuje również. Jej fizyczną podstawą są ruchy poprzeczne o charakterze makroskopowym: przypadkowym przemieszczeniom we wszystkich kierunkach, a więc i do sąsiedniej (w kierunku osi ^) warstwy płynu (poruszającego się z prędkością wx w kierunku osi x) podlegają Już nie tylko drobiny ale makroskopowe porcje płynu, które przemieszczają się w ramach […]

Gazy

Przemieszczenie gazu roboczego pomiędzy przestrzeniami sprężania C i rozprężania E zostaje osiągnięte przez zastosowanie w silniku pojedynczego działania dwóch tłoków poruszających się cyklicznie, z określonym przesunięciem fazowym. Jednocześnie takie rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia zrealizowanie procesu sprężania w okresie, gdy cała masa gazu znajduje się w przestrzeni zimnej (Intensywnie chłodzonej) oraz procesu rozprężania, gdy cała masa gazu […]

Efekty cieplne

Procesowi absorpcji towarzyszą efekty cieplne, składnik absorbowany przechodzi bowiem ze stanu gazowego w stan ciekły. Stąd efekty te są rzędu ciepła kondensacji, a więc również zwykle zachodzi wydzielanie ciepła z układu podczas procesu izotermicznego. Efekty te można określić przy pomocy wykresu entalpowego krzywa AB oznacza izotermę cieczy (roztwór) w temperaturze układu tx. Punkt C oznacza […]

Miedź

Błyszcząca i gładka powierzchnia metalu zimno odbija światło nie dając możliwości przeniknięcia w tajniki jego budowy. Tylko żmudna praca wielu pokoleń uczonych pozwoliła na ujawnienie kilku tych tajników. Takim tajnikiem była także budowa metalu. W roku 1831 Paweł Piotrowicz Anosow badając słynną stal damasceńską pierwszy podjął próbę zbadania budowy metalu za pomocą mikroskopu. Jednakże mikroskop […]

Stany skupienia

Wszystkie możliwe powierzchnie graniczne można podzielić, biorąc pod uwagę trzy stany skupienia, na następujące grupy: ciecz-gaz, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, ciało stałe-gaz, ciało stałe-ciało stałe. Powierzchnie graniczne najbardziej interesujące z punktu widzenia inżynierii materiałowej to powierzchnie w układach z udziałem ciała stałego. W kryształach rzeczywistych powierzchnia graniczna może występować w postaci dwóch defektów strukturalnych: powierzchni zewnętrznej […]

Część próżniowa

Narzut ze zbiornika 7b ogrzewa się w piecu 4b do temperatury 420°C i wprowadza do wieży próżniowej 3, w której rozdestylowuje się go na frakcje olejowe (destylaty: lekki, średni i ciężki). Oleje te chłodzą się w wymiennikach 5a (ogrzewając surową ropę) i zbierają w odbieralnikach próżniowych 6. Po dalszym ochłodzeniu w wodnych chłodnicach skrzyniowych 8 […]

Niepełne nasycenie przy destylacji z parą wodną

Wydajność procesu rzeczywistego jest niższa niż wynika z tych obliczeń. Jest to spowodowane niepełnym nasyceniem się pęcherzyków pary wodnej oparami destylatu z powodu ograniczonego czasu zetknięcia. Stopień nasycenia

Sprawność

Po podjęciu decyzji o zastosowaniu cyklonu w danym procesie oczyszczania gazu, mimo ograniczeń w sprawności odpylania w odniesieniu do cząstek o rozmiarach poniżej 10 fim a także przy odpylaniu cząstek adhezyjnych i higroskopijnych oraz gazów korozyjnych, odpowiedniej konstrukcji i wymiarów cyklon(y) jest dobierany spośród istniejących lub projektowany. W zasadzie cyklony są dobierane spośród wielu konstrukcji […]

Odpowiedniki schematów

Oczyszczanie biologiczne gazów jest alternatywą w stosunku do pozostałych metod oczyszczania, gdy stężenie zanieczyszczeń w strumieniu powietrza jest małe, typowo poniżej 1000 ppm, zanieczyszczenia są łatwo biodegradowalne i strumień gazu jest w miarę stabilny. Przebieg procesu biodegradacji węglowodorów odpowiada uproszczonemu schematowi. Oczyszczanie biologiczne charakteryzuje się wysoką sprawnością oczyszczania > 90% dla wielu zanieczyszczeń organicznych, w […]

Siarkowodór

Siarkowodór, którego stężenie w powietrzu w warunkach standardowych wynosi 2 g/m usuwany jest w skruberze natryskowym zraszanym wodnym roztworem węglanu sodu o stężeniu 20 g/dm3 w postaci kropel o średniej średnicy 1,5 mm. Strumień objętości powietrza wynosi 10 m3/s, a jego prędkość w skruberze o długości 3,0 m wynosi 10 m/s. Obliczyć strumień zraszającego roztworu […]

Wyparowanie W

Koncepcja polega na przeprowadzeniu natężania w kilku szeregowo połączonych wyparkach, z których pierwsza jest ogrzewana parą grzejną (kotłową lub odlotową z turbiny), każdy zaś następny dział jest ogrzewany oparami z działu poprzedniego. Przez to osiąga się kilkakrotne zmniejszenie zużycia pary grzejnej w porównaniu z tym samym zatężeniem w wyparce jedno działowej. Najczęściej stosuje się baterię […]

Przepływy – rodzaje

Przepływ poprzeczny osiągany Jest przez zastosowanie przegród prostopadłych do pęku rur z otworem do przepuszczenia płynu na drugą stronę przegrody. Tarcze przegradzające mogą być koncentryczne składając się na przemian z pierścieni (z otworem pośrodku) i tarcz (z otworem pierścieniowym na obwodzie) albo mogą być segmentowe w postaci tarcz rozciągających się na całym przekroju (z małym […]