http://www.dyszeprzemyslowe.pl/dysze-wodne

You are here: Home >Archive for the ‘Technika i technologia’ Category

Wprowadzenie – technika i mechanika

Wiedza konstruktorów i wynalazców dała do zrozumienia wielu osobom branży technicznej, że potrzebna jest im wyobraźnia identyczna, a nawet większa niż u artystów. Tworzenie nowych technik, wynalazków, sposobów produkcji, technologii wymaga nie tylko logicznego myślenia. Jak niegdyś Leonardo Da Vinci był wszechstronnym geniuszem, tak samo i dzisiejsi wynalazcy powinni mieć inne myślenie niż pozostała większość […]

Cel suszenia

Suszenie jest to usuwanie wilgoci z materiałów stałych, ciekłych lub gazowych. Usuwanie wilgoci z materiału suszonego do otoczenia następuje w wyniku powierzchniowego odparowania oraz dyfuzji wilgoci z wnętrza materiału suszonego do jego powierzchni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy ciśnienie pary nasyconej w temperaturze powietrza jest większe od ciśnienia cząstkowego pary nad powierzchnią ciała suszonego. […]

Proces Lindego

Wobec niemożliwości realizacji odwracalnego i izobarycznego skraplania gazu w procesach rzeczywistych stosuje się przemiany inne i to nieodwracalne. Stąd też zużycie pracy w tych rzeczywistych procesach będzie znacznie wyższe od pracy minimalnej. Proces rzeczywisty wprowadzany przez Lindego stosuje: izotermiczną kompresję, wymianę ciepła i izentalpową ekspansję (w zaworze dławiącym), jak to przedstawiono na rys. 2-50. Gaz […]

Informacja o produkcji

Produkcja olejów smarowych i specjalnych jest w przemyśle rafineryjnym wyodrębnioną dziedziną o określonej specyfice technologicznej. Około 40% tej produkcji to oleje silnikowe, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. Jakość tych olejów decyduje bowiem o sprawności i żywotności silników. Dobre oleje silnikowe powinny być odporne na starzenie (tj. utlenianie). Ponadto powinny one chronić silnik przed korozją […]

Istota fluidyzacji

Fluidyzacja jest to proces dwufazowy płyn – faza stała, w którym warstwa rozdrobnionej fazy stałej jest podnoszona i mieszana przez wznoszącą się strugę płynu. Tym płynem może być ciecz lub gaz. Fluidyzacja cieczowa jest jak gdyby odwróceniem sedymentacji, gdyż podczas fluidyzacji faza stała jest utrzymywana w zawieszeniu przez płynącą do góry ciecz, podczas zaś sedymentacji […]

Problemy przepływu

Specyficzne sytuacje istnieją wtedy, gdy chodzi o określenie średnicy rury, która przy ustalonym nałożeniu objętościowym przepływu V spowoduje dany z góry spadek ciśnienia (np. gdy występuje w układzie zbiornik ciśnieniowy lub pompa o określonym ciśnieniu na wylocie). Zagadnienie ma wtedy charakter uwikłany, nie znając bowiem średnicy rury, nie znamy prędkości liniowej strumienia; stąd też nie […]

Tarcie sił

Straty ciśnienia wskutek tarcia. Straty te nazywane są również stratami liniowymi w celu odróżnienia ich od strat miejscowych. Są one wywołane tarciem wewnętrznym płynu w obszarze warstwy przyściennej. Pomimo dużej wagi tego zagadnienia, dalsze rozważania będą miały charakter uproszczony, bez wnikania w zależności wynikające z teorii warstwy przyściennej (naprężenia styczne w warstwie). Takie podejście jest […]

Przekrój paraboliczny

Przegroda może być jedno- lub obustronnie żebrowana. Ograniczymy się do najczęstszego przypadku jednostronnego żebrowania (obustronne żebrowanie nie zmienia przedstawionej metody postępowania). Rozróżnia się żebra: a)proste – umieszczone na ścianach płaskich lub na tworzących ścian walcowych, b)okrągłe – umieszczone obwodowo na rurach okrągłych. Jeżeli chodzi o przekrój poprzeczny, to mogą być żebra o stałym przekroju lub […]

Rodzaj i skład

Wydajność poszczególnych produktów pirolizy w równie istotny sposób i zależy od temperatury i ostrości procesu, jak i od składu chemicznego przerabianego surowca. Biorąc pod uwagę wydajność etylenu najbardziej dogodnym surowcem pirolizy są frakcje bogate w węglowodory parafinie prostołańcuchowe. Wydajność ta jest największa w przypadku pirolizy ponieważ proces sprowadza się wtedy do odwodornienia. Z propanu i […]

Wydzielanie zasad

Odfenolowany olej karbolowy oddziela się w oddzielaczu 6b od wody i kieruje do wyłożonego ołowiem mieszalnika 11 a. Dozując 40% kwas siarkowy(VI) przeprowadza się zasady pirydynowe zawarte w oleju w ich siarczany(VI). Następnie zawartość mieszalnika tłoczy się do oddzielacza 6d. W warstwie wodnej znajdują się rozpuszczalne w wodzie siarczany(VI) zasad pirydynowych. Z góry oddzielacza odprowadza […]

Ogrzewanie promiennikowe

Przenoszenie ciepła przez promieniowanie może mieć miejsce nie tylko wewnątrz pieców lub aparatów, w których ściany są nagrzane do bardzo wysokiej temperatury, ale może zachodzić również w aparatach, w których panuje dużo niższa temperatura. Stosuje się bowiem sztuczne źródła promieniowania cieplnego (radiatory), zasilane energią z zewnątrz. Rolę takiego radiatora spełnia lampa gazowa albo częściej lampa […]

Związek stopnia

Zasadnicze zagadnienie stanowi obliczenie całego stopnia sprawności ze znajomości punktowych (lokalnych). Decydujące znaczenie ma tu stopień zmieszania cieczy na stopniu (półce). W przypadku doskonałego wymieszania tej cieczy w każdym jej miejscu panuje to samo stężenie, a stąd sprawność punktowa musi być równa sprawności stopnia (EG = EOG). W przypadku zupełnego braku mieszania cieczy na stopniu […]

Przepływ przeciwprądowy

Jest to bardzo często stosowany sposób zetknięcia gazu i cieczy (np. r w absorpcji), gdy ze względów kinetycznych zależy nam na współmiernym mieszaniu każdej z tych faz. W procesie tym przebiegającym w skruberze (kolumna z nieruchomym wypełnieniem sypkim) faza gazowa płynie w górę z prędkością masową G, w dół zaś częścią porów w ładunku spływa […]

Suszenie

Powietrze, jak wiemy, można osuszać chłodzeniem przeponowym. Sposób ten jest jednak niedogodny, ponieważ niskie współczynniki cieplne dla powietrza warunkują dużą, nieekonomiczną powierzchnię chłodzącą. Lepszy jest sposób bezpośredniego zetknięcia powietrza z deszczem zimnej wody o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy. Użycie nadmiaru wody umożliwia rozwinięcie powierzchni międzyfazowej i uzyskanie dużej intensywności procesu. Woda zebrana od […]

Substancje i ciepło

Przegląd możliwych przypadków przenoszenia substancji i ciepła między strumieniem powietrza a wodą o temperaturze na powierzchni tw, a w głębi t. Z uwagi na nasycenie powietrza parą wódzią na powierzchni cieczy, stan mieszanki w tym miejscu (będącej w równowadze z cieczą) przedstawiają punkty na krzywej nasycenia wykresu i-X . Stan powietrza wchodzącego do układu określa […]

Kształt cząstek

Zagadnienie kształtu fazy rozproszonej wygląda inaczej dla cząstek, a inaczej dla kropel i pęcherzy. Wynika to z następujących powodów: – cząstki mają bardzo zróżnicowane kształty, natomiast krople i pęcherze są w większości kuliste lub o kształcie zbliżonym do kulistego, – kształt cząstek nie ulega zmianie w czasie przepływu (poza przypadkami wymiany masy), natomiast krople i […]

Watch Full Movie The Edge of Seventeen (2016) Online Free

The Edge of Seventeen (2016) Full Movie Online Streaming Free , English Subtitles Full HD, Free Movies Streaming , Free Latest Films. Plot ‚The Edge of Seventeen’ is great movie tell story about Two high school girls are best friends until one dates the other’s older brother, who is totally his sister’s nemesis. This movie […]

Oddziaływanie

Najbardziej prosty przypadek, to oddziaływanie dwóch dyslokacji krawędziowych, leżących na jednej płaszczyźnie poślizgu. Jak już zaznaczono, sieć wokół dyslokacji jest zaburzona po obydwóch stronach płaszczyzny poślizgu w różny sposób (rys. 24). W części, w której znajduje się dodatkowy rząd atomów (jakby wstawiona w sieć dodatkową półpłaszczyzna — ekstrapłaszczyz-na), odstępy między atomami są mniejsze od odstępów […]

Reformat

Benzen, toluen i ksyleny zawarte w benzynie reformowanej (tzw. reformat )dawany do benzyn handlowych, zazwyczaj po wydzieleniu z niego części węglowodorów aromatycznych) są cennymi surowcami do dalszych syntez szczególnie poszukiwany jest benzen oraz p-ksylen, z którego otrzymuje się męty. Dopiero proces reformowania stworzył możliwość prawdziwie masowej odukcji p-ksylenu. Frakcję aromatyczną wydziela się z reformatu najczęściej […]

Metody pomiaru

Metody pomiaru napięcia powierzchniowego – Z bardzo wielu metod pomiaru napięcia powierzchniowego omówimy nieoo dokładniej jedynie cztery najczęściej stosowane 1)metoda kapilarnego wzniesienia 2)metoda kroplowa (stalagmometryczna) 3)metoda odrywania pierścienia (tensjometryozna) 4)metodą maksymalnego ciśnienia baniek. 3.1.Metoda kapilarnego wzniesienia Metoda kapilarnego wzniesienia jest najstarszą metodą pomiaru napięcia powierzchniowego, pochodzącą jeszcze od Leonar-Jeżeli rurkę kapilarną zanurzymy częściowo do nałożenia […]

Spadek ciśnienia

Stwierdzono, że spadek ciśnienia można określić ze zmodyfikowanego równania Darcy-Weisbacha. Po niewielkich modyfikacjach otrzymuje się inną formę tego równania, zwaną równaniem Kozeny-Carmana, w którym współczynnik oporu powinien być określony doświadczalnie. Obok równania Kozeny-Carmana występują w literaturze inne postacie zmodyfikowanego równania Darcy-Weisbacha.Watch movie online The Transporter Refueled (2015) Dla przepływów dwufazowych istnieje również wiele zależności, z […]

Wytwarzanie żywic

Quality: HDTitle : Tangled: Before Ever AfterDirector : Stephen Sandoval, Tom Caulfield.Writer: Jase Ricci.Release : 2017-03-10Language : English.Runtime : 55 min.Genre : Family, Fantasy, Animation, Comedy, TV Movie, Adventure.Synopsis : Movie ‚Tangled: Before Ever After’ was released in March 10, 2017 in genre Family. Stephen Sandoval was directed this movie and starring by Mandy Moore. […]

Ogrzewanie elektryczne oporowe

Ogrzewanie elektryczne oporowe polega najczęściej na przepływie gazu o temperaturze wlotowej przez grzejnik, gdzie elektryczna grzałka ma temperaturę (T, t), a dobrze zaizolowana ściana grzejnika od wewnętrznej strony ma temperaturę ts. Temperatura gazu odlotowego równa jest t2, a natężenie jego przepływu W. Jeżeli nie ma strat w układzie wówczas całe ciepło wytworzone przez grzałkę musi […]

Rozwiązania

Z niektórych rozwiązaniach dławnic trzonu stosuje się pierścienie uszczelniające typu leningradzkiego, w których nacisk osiowy, od ciśnienia gazu i sprężyny, na sfazowaną powierzchnię pierścienia wykonanego z tworzywa kompozytowego PTFE i umieszczonego w specjalnej oprawie, zapewnia wymagany docisk promieniowy i szczelność połączenia. W wariantowym rozwiązaniu, przedstawionym na rys. 4.14b, stożkowa górna część pierścienia ułatwia powrotne przetłoczenie […]

Watch Some Like It Hot (1959) English Episodes Free Watch Online

Some Like It Hot (1959) Full Movie Online Watch Free , English Subtitles Full HD, Free Movies Streaming , Free Latest Films. Quality : HD Title : Some Like It Hot. Director : Billy Wilder Release : March 18, 1959 Language : en. Runtime : 122 min Genre : Comedy, Romance. Synopsis : ‚Some Like […]

Ruch wód gruntowych

Ruch wód gruntowych jest szczególnym przypadkiem filtracji, czyli przepływu przez ośrodek porowaty (sypki). Ruch ten odbywa się w porach utworzonych przez przylegające do siebie ziarna gruntu (piasku, żwiru itp.). Grunty mogą być jednorodne lub niejednorodne w zależności od tego, czy ich struktura w całej objętości jest jednakowa, czy różna. Poza tym grunty dzielą się na […]

Download and Watch Movie Life (2017)

Life (2017) HD Director : Daniel Espinosa. Writer : Rhett Reese, Paul Wernick. Producer : Bonnie Curtis, David Ellison, Dana Goldberg, Julie Lynn. Release : March 23, 2017 Country : United States of America. Production Company : Columbia Pictures, Skydance Productions, Sony Pictures Entertainment (SPE), Nvizage. Language : 广州话 / 廣州話, English, 日本語. Runtime : […]

[Watch] Full Movie Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) HD 720p

Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) English Subtitles Full HD, Full Movie Online Watch Free, Free Movies Streaming , Free Latest Films. Plot ‚Fantastic Beasts and Where to Find Them’ is great film tell story about In 1926, Newt Scamander arrives at the Magical Congress of the United States of America with a […]

Krystalizacja

Wielkość otrzymanych kryształów zależy od stopnia przechłodzenia, a także od wzajemnego położenia krzywej wzrostu kryształu i krzywej powstawania zarodków (rys. 3-38). W sytuacji (a) przy małym przechłodzeniu (1) tworzy się dużo wolno rosnących kryształów, co daje drobnoziarnisty produkt. Przy silniejszym zaś przechładzaniu (2) mamy sytuację odwrotną, czyli otrzymamy małą liczbę gruboziarnistych kryształów. W sytuacji (b) […]

Aeracja

Aeracja czyli napowietrzanie jest to doprowadzenie powietrza (tlenu) do wody i ścieków, przy czym znacznie większe zastosowanie ma aeracja ścieków. Należy wyjaśnić, że w układach wentylacyjnych jest stosowany również termin aeracji na oznaczenie naturalnej wymiany powietrza w budynkach. Skuteczność aeracji zależy głównie od wielkości powierzchni kontaktu powietrza z cieczą, czyli od powierzchni międzyfazowej. Dużą powierzchnię […]

Punktowe źródła

Punktowe źródło emisji zanieczyszczeń jest to takie źródło ruchome lub stałe, którego wymiary są znacznie mniejsze od odległości przebywanych przez zanieczyszczenia, czyli od zasięgu zanieczyszczeń. Znaczna większość źródeł emisji może być traktowana jako źródła punktowe, a typowym przykładem jest komin przemysłowy. Poniżej będzie omówione zachowanie się smugi dymu w wyniku działania źródła punktowego oraz zagadnienie […]

Oczyszczanie

Przygotowanie przemysłowych gazów odlotowych do oczyszczania z cząstek aerozolowych, jak i zanieczyszczeń gazowych, polega na zmianie ich parametrów fizykochemicznych, tak aby były one odpowiednie dla prowadzenia oczyszczania w danym aparacie. W tym celu zmienia się: temperaturę gazu, wilgotność gazu i cząstek oraz ich własności elektryczne, stężenie i rozkład rozmiarów cząstek. Każdy aparat do oczyszczania gazów […]

Moc

W konstrukcjach silników Stirłinga małej mocy dostarczanie ciepła do gazu roboczego odbywa się poprzez ściankę głowicy i cylindra, ogrzewaną za pomocą systemu zasilania energią cieplną. Właściwości procesu przejmowania ciepła przez gaz roboczy wynikają z cech konstrukcyjnych tej przestrzeni (stosunkowo mała wysokość w porównaniu do średnicy cylindra – wynikająca głównie ze stosunku S/D mieszczącego się zwykle […]

Przerywacz

Zadaniem regulatora DC/DC (DC-DC chopper) jest sterowanie przepływem mocy przez elektromagnes nadprzewodnikowy. Kiedy elektromagnes zasobnika jest rozładowany, przerywacz DC/DC podłącza jego uzwojenie do napięcia złącza stałoprądowego, dzięki czemu prąd elektromagnesu rośnie, wymuszając przepływ mocy przez złącze DC do zasobnika. Jeśli potrzebne jest rozładowanie elektromagnesu, regulator DC/DC dostarcza uzwojeniu przeciwnego napięcia. Stopień naładowania/rozładowania kontrolowany jest napięciem […]

Armatura hydrauliczna

Zamontowana na rurociągach armatura odcinająca (zawory) umożliwia zamknięcie przekroju rurociągu (w celu przerwania przepływu strumienia płynu) lub jego otwarcie w celu wznowienia przepływu. Z ograniczoną dokładnością można też, zmieniając stopień otwarcia zaworów, regulować natężenie przepływu strumienia. Chcąc uzyskać większą dokładność trzeba jednak stosować specjalne zawory regulacyjne. Konstrukcję i materiał zaworów dobiera się w zależności od […]

Analityka metod

Metody te są podstawowym sposobem badania zjawisk przejmowania ciepła i uzyskiwania rezultatów potrzebnych w praktyce inżynierskiej. Zależy tu wspomniana wyżej możliwość podstawienia do równanie. Pouriere -Kirchhoffa wartości składowych prędkości uzyskanych z pomiaru w przepływie rzeczywistym i wyznaczenia następnie rozkładu temperatur przez całkowanie tego równania. Mając ten rozkład oblicza się następnie współczynnik przejmowania ciepła. Sposób ton […]

Właściwości złączy

Złącze PN stanowi warstwę przejściową między obszarem półprzewodnika typu P i półprzewodnika typu N. Domieszka akceptorowa w obszarze typu P sprawia, że koncentracja dziur w tym obszarze jest większa niż elektronów (przewodnictwo dziur o we). Natomiast domieszka donorowa w obszarze typu N prowadzi do przewagi elektronów w tym obszarze (przewodnictwo elektronowe). Dziury w obszarze P […]

Wpływ

Wyjście dyslokacji na powierzchnię kryształu pociąga za sobą przemieszczenie jednej części kryształu względem drugiej części o wielkość jednego parametru sieci. Powstaje wtedy na powierzchni schodek o atomowym wymiarze (patrz rys. 14). Wyjście na powierzchnię większej liczby dyslokacji prowadzi do odpowiednio wielokrotnego powiększenia tego schodka. Opisana zmiana kształtu kryształu jest możliwa tylko wtedy, jeżeli nie zaistnieją […]

Naprężenia łączne

W pewnych przypadkach łączne naprężenia mogą być niższe od naprężeń dopuszczalnych i wtedy mamy do czynienia z kompensacją własną układu. Ma to na ogół miejsce przy ciśnieniach mniejszych od 1,4 MPa i temperaturach węzłów metalowych nie przekraczających 150°C albo przy różnicach temperatur między płynami mniejszych od 50 K. Jeżeli Jednak obliczenia wykażą, że naprężenia te […]

Ograniczenia

Wprowadzone ostre ograniczenia dopuszczalnych emisji toksycznych składników spalin i dopuszczalnego poziomu hałasu oraz wymagania natury ekonomicznej wymuszają spełnienie norm ograniczających toksyczność przy minimalnym zużyciu paliwa. Do realizacji tych celów w silnikach o ZS stosuje się najnowsze rozwiązania sterowania elektronicznego. Głównymi parametrami wejściowymi pr/y stosowaniu elektronicznego układu sterowania procesami silnika są parametry określające warunki pracy silnika, […]

Swobodna konwekcja

Swobodna (naturalna) konwekcja ciepła dotyczy różnych przypadków ruchu płynów, lecz poniższe rozważania zostaną ograniczone do istotnego dla treści tego podręcznika przypadku konwekcji ciepła w pomieszczeniach z powietrzem. Swobodna konwekcja ciepła wiąże się z ruchem powietrza wywołanym różnicą temperatur, jaka istnieje między temperaturą nagrzanej powierzchni (źródła ciepła) a temperaturą otaczającego powietrza. Wymiana ciepła spowodowana gradientem temperatury […]

Pompa paliwa

Silnik elektryczny i zespół pompy paliwa znajdują się we wspólnej obudowie. Obydwa zespoły są zanurzone w paliwie, dzięki czemu strumień paliwa przepływającego w czasie pracy pompy zapewnia odpowiednie chłodzenie. Pozwala to na uniknięcie dodatkowego odizolowywania zespołu pompy od silnika elektrycznego większej mocy. Nie istnieje także niebezpieczeństwo wybuchu, gdyż wewnątrz pompy i silnika nie może pojawić […]

Uszczelka

Silnik może osiągnąć założone parametry eksploatacyjne przy utrzymaniu stałej masy gazu znajdującego się w przestrzeni roboczej. Biorąc pod uwagę wartości średniego ciśnienia gazu roboczego i otaczającej atmosfery, ewentualne przecieki gazu mogą występować z przestrzeni roboczej do otoczenia. Rezultatem nieszczelności staje się pogorszenie wskaźników pracy silnika lub jego zatrzymanie. Ponadto pożądana jest dobra szczelność pomiędzy poruszającym […]

Procesy katalityczne

W procesach katalitycznych jednoczesnego usuwania NO, i SOx amoniak wprowadzany jest do strumienia gazu odpylonego zawierającego duże stężenie S02. W pierwszym stopniu reaktora SCR następuje redukcja NO, do N2 w temperaturze ok. 450°C. Natomiast na drugim stopniu ma miejsce konwersja S02 do S03, i dalej absorpcja na kwas siarkowy. Proces katalityczno-absorpcyjny znany jest pod nazywaną […]

Wzmacniacze właściwości

Wzmacniacze operacyjne są najbardziej rozpowszechnionym analogowym układem elektronicznym, realizowanym w postaci monolitycznych układów scalonych. Wielka uniwersalność, przy jednoczesnym wykorzystaniu istotnych właściwości układów scalonych, daje możliwość stosowania ich w rozmaitych układach, urządzeniach i systemach elektronicznych, zapewniając masową produkcję, niską cenę i bardzo dobre parametry użytkowe. Większość obecnie produkowanych wzmacniaczy operacyjnych ma wejście symetryczne (różnicowe) oraz niesymetryczne […]

Wzmacniacze

Nazwa wzmacniacz operacyjny dotyczyła początkowo układów wzmacniających stosowanych w elektronicznych maszynach analogowych do wykonywania operacji matematycznych, np. dodawania, odejmowania, całkowania i różniczkowania sygnałów. Po wprowadzeniu technologii obwodów scalonych pojęcie to nabrało znaczenia ogólniejszego. Obecnie pojęcie wzmacniacz operacyjny odnosi się do wzmacniaczy przeważnie o sprzężeniu bezpośrednim, dużym wzmocnieniu i z reguły przeznaczonych do pracy z zewnętrznym […]

METALE

Wytrzymałość bardzo drobnych, włoskowatych kryształów jest najwyższą wytrzymałością, jaką naukowcom dotychczas udało się osiągnąć. Wymiar tych kryształów jest tak mały, że trudno je odróżnić nieuzbrojonym okiem. Średnica kryształów, które uczeni angielscy nazwali „wąsami”, wynosi tylko kilka mikronów. Wytrzymałość teraźniejszych, najbardziej wytrzymałych stali konstrukcyjnych mieści się w granicach 180—220 kG/mm2. Wytrzymałość tę osiągnięto przez wprowadzenie do […]

Odczynniki

Układy bezprzeponowe stanowią skraplacze barometryczne, natryskowe lub strumieniowe. Są to konstrukcje proste w budowie jak i eksploatacji, gdzie czynnikiem chłodzącym jest zwykle woda. W kondensatorach strumieniowych do zwiększenia szybkości mieszania wody chłodzącej ze strumieniem oczyszczanego gazu stosuje się opary o dużej prędkości. Zasadniczą wadą kondensatorów bezprzeponowych jest: -wymagany duży strumień czynnika chłodzącego większy o 10+20 […]

Wybrane procesy

W niektórych procesach przenoszenia ciepła występuje również przenoszenie substancji. Dotyczy to przede wszystkim odparowania cieczy do gazu i wykraplania lub wymrażania pary z mieszaniny parówo-gazowej. Zrozumienie procesu cieplnego, a tym bardziej jego obliczanie, nie jest w tych wypadkach możliwe bez znajomości podstawowych praw i zależności warunkujących przenoszenie substancji. Przenoszenie substancji może się odbywać tylko przez […]

Temperatura i źródło

Wyznaczenie pola temperatury w ciałach z wewnętrznymi źródłami ciepła rozpatrzone zostanie na przykładzie często spotykanego przypadku pręta walcowego. W praktyce może nim być pręt oporowy grzejnika elektrycznego albo pręt paliwowy reaktora atomowego. Zakłada się upraszczająco równomierny rozkład źródeł ciepła, tak że ich natężenie Jest stałe w całej objętości (w praktyce tak nie jest – bowiem […]

DYSLOKACJE

Naprzeciw siebie stoją dwa szeregi liczące po 100 ludzi każdy. Każdy z nich trzyma za ręce stojącego naprzeciw towarzysza. W ten sposób powstaje więź między szeregami. Nie ma takiego siłacza, który byłby w stanie tak przesunąć wszystkich stojących w jednym szeregu, ażeby każdy zajął jednocześnie miejsce swojego sąsiada. Podobna próba wymaga pokonania oporu dwustu ludzi. […]

Opływ ciał

Zagadnienie opływu ciał ma duże znaczenie w inżynierii środowiska. Zakres tego zagadnienia jest bardzo zróżnicowany, co wynika z następującego zestawienia tematycznego: a) podczas opływu przez wiatr budynków, kolumn i różnych przeszkód terenowych powstaje określony rozkład prędkości, który prowadzi do rozkładu ciśnień (nadciśnień i podciśnień) na powierzchniach tych ciał, czyli do działań sił aerodynamicznych na te […]

Watch Full Movie Their Finest (2017)

Watch Full Movie Their Finest (2017) English Subtitles, Free Download HD Quality Movie Their Finest (2017) English Subtitles, Streaming Online Full Movie Their Finest (2017) English Subtitles. Their Finest (2017) HD Director : Lone Scherfig. Producer : Finola Dwyer, Amanda Posey, Stephen Woolley. Release : March 24, 2017 Country : United Kingdom. Production Company : […]

Zanieczyszczenia

Uzyskanie całkowicie czystego metalu jest praktycznie niemożliwe. Oczyszczenie metalu od różnego rodzaju domieszek wiąże się zwykle z dużymi technicznymi trudnościami oraz z bardzo wysokimi kosztami. Zanieczyszczenia metalu pochodzą z rud, które są surowcem do jego wytworzenia. Oprócz tego przenikają one do metalu na skutek reakcji z wykładziną pieca, w którym dokonuje się wytopu, w wyniku […]

Segregacja płynu

Rozkład czasu przebywania płynu w zbiorniku dostarcza w większości przypadków wystarczających informacji do obliczenia i zaprojektowania wymienników masy i reaktorów. W przypadku płynów bardzo lepkich konieczna jest znajomość jeszcze jednej wielkości charakteryzującej stan płynu – stopnia segregacji płynu. Ze względu na to, że w inżynierii środowiska występują najczęściej płyny o właściwościach fizykochemicznych zbliżonych do wody […]

Rozdzielanie

Gaz rafineryjny otrzymywany z różnych instalacji (DRW, kraking i ming) zawiera nie tylko węglowodory C,—C4, ale także pewne ilości węglowodorów C6 i wyższych, które winny wchodzić w skład benzyny. W przemyśle rafineryjnym gaz taki nazywa się potocznie mokrym. Bardziej ścisła jest gaz kondensatowy (tj. zawierający węglowodory C3 i cięższe, które kondensują). Zadaniem instalacji wstępnego rozdzielania […]

Watch Movie Online Trolls (2016) subtitle english

Trolls (2016) HD Director : Mike Mitchell, Walt Dohrn. Producer : Gina Shay. Release : October 13, 2016 Country : United States of America. Production Company : Twentieth Century Fox Film Corporation, DreamWorks Animation. Language : English. Runtime : 90 min. Genre : Adventure, Animation, Family. Movie ‚Trolls’ was released in October 13, 2016 in […]

Watch Full Movie Streaming And Download The Good Dinosaur (2015) subtitle english

The Good Dinosaur (2015) HD Director : Peter Sohn. Producer : John Lasseter, Denise Ream. Release : November 14, 2015 Country : United States of America. Production Company : Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios. Language : English. Runtime : 93 min. Genre : Adventure, Animation, Family. ‚The Good Dinosaur’ is a movie genre Adventure, […]

Wpływ prądu na tranzystory

W stanie przewodzenia, gdy oba tranzystory są w stanie nasycenia, prąd w obwodzie anoda-katoda ma wartość zależną głównie od impedancji obciążenia. Spadek napięcia na tyrystorze ulega niewielkim zmianom, przy dużych zmianach prądu anoda-katoda. Załączenie tyrystora, czyli przejście ze stanu blokowania w stan przewodzenia, jest możliwe po przekroczeniu określonej wartości napięcia i prądu anodowego. W zakresie […]

Nieodwracalność

Wobec tego, że występują nieodwracalności podczas samego suszenia, a również w zagrzewaczu, musi mieć miejsce ogólny wzrost entropii układu AS. Jest on sumą zmian entropii powietrza ASp, czynnika grzejnego w zagrzewaczu ASh i materiału suszonego ASM Jeżeli s oznacza entropię ciała suszonego na wlocie, s — na wylocie z suszarni (na 1 kg suchego ciała […]

Wykres entalpowy

Wykres dotyczy mieszaniny surowej o składzie stechiometrycznym. Taka mieszanina o liczbie moli odpowiadającej równaniu stechiometrycznemu ma entalpię is. Gdyby przereagowała całkowicie (a = 1), wówczas entalpia wynosiłaby ip. W przypadku procesu w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem różnica tych wartości jest efektem cieplnym reakcji AH. Na wykresie entalpowym (i, a) równaniu izotermy będzie odpowiadać […]

Mechanika przepływów

Pole jednorodne i niejednorodne. Jeżeli dowolna wielkość fizyczna H nie zależy od współrzędnych miejsca, przy czym może zależeć od czasu, to istnieje pole jednorodne. Jeżeli wielkość zależy od współrzędnych miejsca, to istnieje pole niejednorodne. Przykładem może być jednorodny lub niejednorodny rozkład prędkości w przepływie. Pole ciągłe i nieciągłe. Gdy funkcja wielkości jest ciągła w polu, […]

Kontrola pracy

W czasie normalnej eksploatacji obiegów wodno-parowych wykonuje w laboratorium ruchomym okresowe analizy jakości wody. Próbki pobiera z różnych punktów obiegu. Przede wszystkim kontroluje się jakość zasolenia wody zmiękczonej. Analizy próbek wody znajdującej się w obiegu lub wprowadzonej do me dodatkowo obejmują oznaczenia: przewodności elektrycznej (świadczy o zawartości soli, zasadowości, twardości ogólnej (jej pojawienie się sygnału […]

Ciśnienia

Badania parametrów szybkozmiennych ciśnień dla dwóch grup paliw silnikowych: paliw węglowodorowych i olejów roślinnych pokazały, że przy zasilaniu silnika paliwami roślinnymi w przewodzie wtryskowym występują wyższe ciśnienia, dla paliw roślinnych zmienia się czas trwania wtrysku, przy stosowaniu paliw roślinnych uzyskano wyższe ciśnienia spalania w [c limlr/c] silnika, przy stosowaniu paliw roślinnych otrzymano bardziej powtarzalne wartości […]

Powierzchnia międzyfazowa

Powierzchnia międzyfazowa jest to powierzchnia rozdziału faz. Rozmiary tej powierzchni są bardzo ważne, gdyż decydują o przebiegu wielu procesów: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ruchu masy, jak absorpcja i adsorpcja, i in. Powierzchnia międzyfazowa może ulegać zmianie w wyniku procesów rozpadu i łączenia się cząstek stałych, szczególnie zaś kropel i pęcherzy. Dalsze rozważania dotyczą wprawdzie cząstek […]

Koszty

W zależności od projektu, koszt odpylania może być rozpatrywany z punktu widzenia pojedynczego aparatu lub całej instalacji odpylania, w skład której jak wiadomo wchodzą; rurociągi (kanały), zamknięcia aparatu, zasuwy, zawory, podajniki, przenośniki, wentylatory (sprężarki), komin odlotowy (wyrzutowy) i in. Analiza kosztów i dobór na tej podstawie elementów wyposażenia jest przedmiotem rozważań przy projektowaniu ogólnym instalacji […]

Pomiary zapylenia

Poprawne działanie urządzeń odpylających wymaga znajomości różnych parametrów pyłu, a w szczególności składu frakcyjnego pyłu. W tym celu dokonuje się poboru próbek pyłu. Próbki te mogą być pobierane w spoczynku lub w ruchu. W pierwszym przypadku chodzi o cząstki pobrane w osadnikach, cyklonach itp., a w drugim przypadku – o cząstki wyłapane bezpośrednio w przepływie […]

Wyparki

Wymienniki ciepła, których zadaniem jest odparowywanie rozpuszczalnika rozcieńczonych roztworów soli, nazywamy aparatami wyparnymi lub wyparami. Powierzchnię grzejną aparatów wyparnych stanowić mogą płaszcze szyjne, wężownice lub pęki rurek poziomych, pochyłych lub pionowych. Najbardziej typową wyparką z rurkami pionowymi jest wyparka Roberta. W dolnej jej części znajduje się zanurzona w cieczy komora parowa, i ogrzewa rurki i […]

Badania

W zdarzeniach i wynikach nauki dnia dzisiejszego zarysowują się wyraźne linie wytrzymałości metali przyszłości — to wytrzymałość nowych materiałów, które już przekroczyły progi laboratoriów badawczych lub jeszcze w nich pozostają, lecz zdobyły już prawo do życia. Z czym wiąże się pojawienie nowych materiałów i metod obróbki? Czy są one konieczne? Wytrwała i energiczna, praca uczonych […]

Gaźnik elektryczny

W gaźniku elektronicznym opracowano takie rozwiązania, aby tradycyjny gaźnik mógł współpracować z elektronicznym układem sterującym. Tym samym uzyskano to, że zjawiska fizyczne mogą być przekształcone na sygnały elektryczne. To umożliwiło m.in. współpracę z sondą lambda i ekologiczne spalanie mieszanki. Jednym z takich rozwiązań jest układ gaźnikowy Ecotronic. Pod względem elektrycznym w odróżnieniu od systemów wtrysku […]

Rozmiary elementów fazy

Poniższy materiał dotyczy głównie cząstek, lecz odnosi się także do kropel i pęcherzy. W przepływach dwufazowych operuje się pojęciem cząstki zastępczej, której rozmiar jest identyczny co do wartości z odpowiednim rozmiarem cząstki rzeczywistej. Najczęściej tym rozmiarem zastępczym jest średnica zastępcza (równoważna). Rozmiary zastępcze mogą być różne w zależności od ich definicji, przeznaczenia i metody pomiaru. […]

Silniki

Współczesny użytkownik silnika spalinowego wymaga szybkiej i precyzyjnej oceny jego stanu technicznego. Wymuszają to duże koszty ewentualnych przestojów środków transportu, maszyn i urządzeń, które wyposażone są głównie w silniki o zapłonie samoczynnym. Współczesne metody diagnozowania silników o zapłonie samoczynnym (XS) muszą więc zapewnić spełnienie wspomnianych oczekiwań użytkownika, a przy tym muszą się nadawać do stosowania […]

Metody doświadczalne

Metody doświadczalne (eksperymentalne, empiryczne) mogą mieć następujący różnoraki charakter: 1.W wielu przypadkach stosuje się eksperyment jako podstawowe narzędzie badawcze. Dzieje się to wtedy, gdy brak jest zależności teoretycznych, czego przykładem może być zjawisko turbulencji. 2.Doświadczenie jest często stosowane jako narzędzie weryfikacji wyników teoretycznych. Jest ono jedynym miarodajnym kryterium oceny poprawności rozwiązań analitycznych. 3.Eksperyment bywa czasami […]

Umocnienie II

Pomimo różnorodnych własności, jakie można osiągnąć w stopach przez zmianę własności metalu podstawowego przez wprowadzenie specjalnych domieszek, jednak nie można spełnić wyłącznie na tej drodze wymagań techniki, a w szczególności — pod względem poziomu wytrzymałości stopów. Zwykle w celu nadania stopom jak najlepszych własności, w tej liczbie również — największej wytrzymałości przy danym składzie chemicznym, […]

Pył

Pył jest to zbiór cząstek ciała stałego przechodzących przez sito o rozmiarze oczek 300 [im]. Pył w stanie rozproszenia w gazie tworzy układ o charakterze aerozolu, osadzony zaś na podłożu tworzy warstwę. Najbardziej charakterystyczną cechą pyłu jest jego olbrzymia powierzchnia. Ten fakt decyduje o takich jego właściwościach, jak wybuchowość pyłu, niemożność wypływu ze zbiornika itp. […]

Rurki

Kiedy liczba rurek jest niewielka, istnieje możliwość albo bezpośredniego ich wyprowadzenia z głowicy do regeneratora R, lub za pomocą kolektora górnego. Przy większej liczbie rurek zachodzi potrzeba wykonania dłuższego kolektora dolnego połączonego z przestrzenią rozprężania jednym szerokim kanałem. Długość kolektora jest dostosowana do liczby rurek nagrzewnicy oraz potrzeb technologicznych, odnoszących się głównie do warunków otrzymani;! […]

Rozkład produktów

Do reaktora 2b (zbiornik z wężownicą chłodzącą) wprowadza się mieszaninę składającą się z zawracanego produktu rozkładu i wodoronadtlenku kumenu pompowanego ze zbiornika 10. Rozkład prowadzi się w temperaturze 60CC w obecności stężonego H2S04 dodawanego w ilości 0,1% w stosunku do masy reagującej mieszaniny. Temperatura, stężenie wodoronadtlenku kumenu i ilości H2S04, decydują o bezpiecznym i wydajnym […]

Układy RSE

Wał korbowy ma dwa wykorbienia przesunięte o kąt 40°, co wraz z widlastym ustawieniem bloku cylindrowego daje łączne przesunięcie fazowe ruchu wypornika i tłoka równe 100°. Wszystkie elementy układu korbowego mają łożyska toczne, zasilane olejem ze wspólnego systemu olejenia. W dławnicach trzonów są umieszczone jedynie pierścienie zgarniające zamknięte, wykonane z kauczuku fluorenowego. Na tłoku zamocowano […]

Wpływ parametrów

Masa i jakość benzyny i gazów wytwarzanych w procesie krakowania alitycznego oraz intensywność tworzenia się koksu zależą od: rodzaju użytego 5wca, temperatury, ciśnienia, aktywności katalizatora i czasu jego zetknięcia irowcem (o czasie tym decyduje wysokość warstwy fluidalnej w reaktorze). W reaktorze krakowania utrzymuje się zwykle temperatura 450-^460°C ciśnienie nie wyższe niż 0,05 MPa. Podwyższenie temperatury […]

Zdefektowania

Rodzaj zdefektowania zależny jest od energii potrzebnej do wyrwania jonu z węzła danej podsieci i wbudowania go do przestrzeni międzywęzłowej. Jeżeli energia ta jest znacznie mniejsza dla kationu niż anionu, to przeważa zdecydowanie zdefektowanie typu Frenka (podsieci kationowej), w przeciwnym przypadku zdefektowana jest głównie podsieć anionowa (typ anty-Frenkla). Gdy energie potrzebne do zdefektowania obydwóch podsieci […]

Wzory

Analizując zależności na sprawność i pracę obiegu teoretycznego i porównawczego można zauważyć, że oprócz parametrów konstrukcyjnych silnika pewną rolę odgrywają w nich również własności gazu roboczego, określone wykładnikiem izentropy k oraz Indywidualną stałą gazową R. Z analizy wzorów wynika, że sprawność obiegu zwiększa się w miarę stosowania gazu o większym wykładniku izentropy k. Największym wykładnikiem […]

Częstotliwość rezonansowa wzmacniaczy

Częstotliwość rezonansowa fo wzmacniaczy może mieć różne wartości. W niektórych urządzeniach częstotliwość ta ma wartość standardową, np. częstotliwość pośrednia w odbiornikach z modulacją amplitudy wynosi 465 kHz, z modulacją częstotliwości 10,7 MHz, w odbiornikach radiolokacyjnych 30 MHz, 60 MHz, 300 MHz i 500 MHz, a w odbiornikach telekomunikacyjnych zawiera się w granicach od kilkuset kiloherców […]

Wnioski Kirchhoffa

-Ciała przezroczyste nie absorbują ani nie emitują energii – dla d = 1 Jest wg (6,3) r *» 0 i a = 0, dla tego ostatniego natomiast jest równa 0. Dotyczy to na przykład mieszaniny tlenu, azotu i gazów szlachetnych (powietrza bez HgO i COg). -Ciała nieprzezroczyste o idealnie gładkiej powierzchni również nie absorbują ani […]

Półki dzwonowe (kołpakowe)

Schemat półek dzwonowych podano na rys. 6.5. Brzegi dzwonów znajdujących się na półkach kolumny dzwonowej są zanurzone w cieczy, dzięki temu na półce powstaje zamknięcie hydrauliczne. Pary wypływające spod dzwonu muszą więc przepływać przez warstwę cieczy znajdującej się na półce. Dzwony mają specjalne otwory lub wycięcia, w których przepływające pary rozdrabniają się na pęcherze, co […]

Siarka

Emisja związków siarki związana jest zasadniczo z przetwarzaniem surowców palnych, organicznych i mineralnych takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno, torf i in. Ogólnie biorąc największe ilości siarki znajdują się w węglu, nawet powyżej 3,0% masowych, mniejsze w ropie naftowej a najmniejsze w drewnie i torfie. Siarka zawarta w minerałach rud cynkowych, ołowiowych, miedzi, […]

Filtracja ciągła

Ciągłość procesu można uzyskać przez połączenie szeregu elementów pracujących okresowo w baterie. Typowym przykładem jest filtr obrotowy złożony z elementów w postaci wycinków kołowych walca. Tkanina filtracyjna stanowi powierzchnię tworzącą tego walca. Dzięki obrotowi walca zanurzonego częściowo w zbiorniku z surówką każdy segment jest przez pewien czas zanurzony w cieczy.Watch Full Movie Online Streaming Online […]

Przejmowanie

Wzór Iwaszkiewicza obowiązuje dla cieczy zawierających nieznaczne ilości rozpuszczonych gazów (poniżej 0,06 cm^/litr). Przy większych ilościach, np. do 1,5 cm^/litr obserwuje się wzrost liczby Nusselta nawet o 60%. Stąd . uzyskane tym wzorem wyniki można uważać dla przeciętnych warunków za bardzo bezpieczne. Kryzys wrzenia pęcherzykowego ma zupełnie inny i bardziej skomplikowany mechanizm niż przy wrzeniu […]

Filtracja QV

Szybkość filtracji określa się przyrostem objętości przesączu w jednostce czasu Qv objętościowym natężeniem odbioru przesączu). W trakcie przebiegu filtracji wzrasta grubość warstwy osadu i może zmniejszyć się jego porowatość. W efekcie zwiększa się tzw. całkowity opór filtracji (patrz dalej). Nie można zatem utrzymać stałej szybkości filtracji bez zwiększania różnicy pomiędzy ciśnieniem, pod jakim tłoczymy zawiesinę […]

Destylacja z krystalizacją

Może się zdarzyć, że składniki łatwo krystalizujące wykazują dość znaczną lotność. Wówczas krzywa równowagi destylacyjnej (dla określonego ciśnienia) jest położona dość blisko krzywych równowagi krystalizacyjnej. Przy kondensacji pary S do temperatury następuje rozdział na opary P i kondensat C. Jeżeli teraz kondensat i opary zostaną oddzielone i poddane osobno ochłodzeniu do tempera tury t2, wówczas […]

Bilans cieplny

Podstawą bilansu cieplnego procesu lub aparatu jest prawo zachowania energii. Bilans cieplny sporządza się na podstawie bilansu materiałowego i z uwzględnienim całego ciepła, jakie jest doprowadzone, zużywane lub wytwarzane w danym procesie. Bilans cieplny zawiera zwykle następujące pozycje: – ciepło niesione przez substraty i produkty reakcji; – ciepło powstające w wyniku przemian fizycznych i chemicznych, […]

Nowe typy

Otrzymywane dotychczas kauczuki syntetyczne nie dorównywały w pełni kauczukowi naturalnemu. Nawet do tak bardzo uniwersalnego i cenionego kauczuku butadienowo-styrenowego trzeba przy produkcji opon samochodowych dodawać kauczuk naturalny. Swoje doskonałe właściwości zawdzięcza kauczuk naturalny uporządkowanej budowie. Jak wiemy, łańcuchy jego makrocząsteczek zawierają cząsteczki izoprenu tak połączone, że występuje prawie wyłącznie odmiana cis (98%). Kauczuk syntetyczny zawiera […]

Kolumny różne

Aparaty barbotażowe nie tylko są powszechnie stosowane w procesach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, ale również w procesach absorpcji gazów, którym towarzyszą reakcje chemiczne. Szczególna użyteczność tych aparatów jest widoczna w tych przypadkach, kiedy wymagane jest duże zatrzymanie cieczy oraz konieczne są znaczne czasy przebywania fazy ciekłej w aparacie, ze względu na wolną reakcję chemiczną, biochemiczną […]

Opływanie

Wymiana ciepła podczas poprzecznego opływu walca (przewodu kołowego) charakteryzuje się wieloma osobliwościami. Obraz opływu przedniej i tylnej połowy walca jest zupełnie odmienny. Znaczna część powierzchni walca znajduje się w obszarze wirów powstałych w wyniku oderwania warstwy przyściennej. Te warunki opływu wywierają silny wpływ na warunki wymiany ciepła. Na obwodzie walca wymiana ciepła nie jest jednakowa. […]

Znaczenie nawozów

Do zajścia procesów decydujących o wzroście i zużyciu roślin niezbędne jest wytwarzanie przez nie m.in. związków azotu, fosforu i potasu. Intensywne uprawy powodują zubożenie gleby w te składniki, gdyż ich ilość zabierana jest większa niż w naturalny sposób uzupełniana przez glebę. Teraz w nowoczesnym intensywnym rolnictwie nie ma możliwości dostarczenia odpowiednich ilości nawozów naturalnych (np. […]

Proces dławienia

Proces dławienia jest więc izentalpowy, a sposób jego przedstawienia w różnych układach współrzędnych podano na rys. 2-35. Znając warunki (Ti, Pi) przed ekspansją gazu rzeczywistego, z tego rodzaju wykresów możemy odczytać temperaturę T2 po ekspansji do ciśnienia p2. Dla gazu doskonałego nie będzie zmiany temperatury (Ty — T2), gdyż entalpia tego gazu nie zależy od […]

Schemat falownika tyrystorowego

Schemat falownika tyrystorowego odpowiadającego zasadniczemu układowi. Rolę przełączników spełnia sześć tyrystorów Tyl -r- Ty 6 połączonych parami. Napięcia zasilania doprowadza się przez dławik Dl, utrzymujący stałą wartość prądu zasilania. Odbiornik trójfazowy jest przyłączony przez dodatkowe diody D1+D6. Diody te oddzielają kondensatory komutacyjne Cl^C od obwodu obciążenia. Diody D7+D12, połączone równolegle z tyrystorami (lecz w kierunku […]

Rektyfikacja

Destylacja prosta nie wystarcza do rozdzielenia mieszaniny na czyste składniki, zwłaszcza gdy mieszanina składa się z kilku cieczy o zbliżonej temperaturze wrzenia. W tych przypadkach stosuje się rektyfikację. Proces ten prowadzi się w specjalnych aparatach zwanych kolumnami rektyfikacyjnymi, w których zachodzi jak gdyby wielokrotna destylacja (odparowywanie i skraplanie). Mamy więc tu do czynienia z przenikaniem […]

Właściwości amino

Aminoplasty są tworzywami termoutwardzalnymi. W porównaniu z poznaną już grupą tworzyw — fenoplastami — mają one szereg poważnych zalet. Podstawowa ich zaleta to zdolność łatwego barwienia, pozwalająca otrzymywać tworzywa o różnych barwach. Równie cenna jest możliwość wytwarzania tworzyw aminoplastowych w rozmaitych postaciach. Odporność na działanie wody oraz właściwości mechaniczne i elektro-izolacyjne tworzyw mocznikowych (i innych […]

Napromieniowanie

Idea podwyższenia oporu odkształcenia metali przez wytworzenie większych skażeń budowy krystalicznej skłoniła uczonych do szukania nowych sposobów oddziaływania na sieć krystaliczną, niezależnie od już znanych sposobów: obróbki cieplnej i odkształcania (zgniotu). Tak powstały metody, opierające się na tak zwanym zjawisku magnetostrykcji i metody wykorzystujące wpływ napromieniania cząstkami jądrowymi na budowę metali. Magnetostrykcja jest charakterystyczna dla […]

Elektroliza tlenku

Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymamy metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, be metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopieni-zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę r. Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych. W stopionym pojawiają się […]

Ruch

Przemieszczenie defektów sieci krystalicznej — dyslokacji, jest oczywiście możliwe tylko przez określony ruch atomów, położonych bezpośrednio w strefie defektu. Rozpatrzymy naprzód przypadek tak zwanego „dyfuzyjnego” ruchu dyslokacji. Jedną z postaci ruchu cieplnego w sieci krystalicznej jest przemieszczenie atomów międzywęzłowych i wakansów. Jeżeli w wyniku takiego przemieszczenia będą przyłączać się do krawędzi ekstra płaszczyzny (patrz rys. […]

Pompowanie cieczy

Istnieje granica wysokości ssania dla każdej pompy. Można ją określać stosując równanie Bernoullego dla zwierciadła cieczy (0) dla przekroju (1) przed pompą, ssącą przewodem cieczy ze zbiornika. Równanie to wskazuje, że wysokość ssania (%—z0) musi być mniejsza od wyrażenia: p0/y — gdzie p0 — ciśnienie atmosferyczne (w otwartym zbiorniku), y — ciężar właściwy cieczy. Dla […]

Bezpośrednie nawilżanie pomieszczeń

W wielu salach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach itp. jest wymagana odpowiednia wilgotność powietrza. Urządzenia nawilżające mogą pracować jako instalacje niezależne, dostarczające do pomieszczenia określone ilości rozpylonej wody, albo mogą współpracować z instalacjami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi. Podstawowym warunkiem bezpośredniego nawilżania powietrza jest rozpylenie wody na bardzo małe krople, które są w stanie odparować na żądanej drodze. Te […]

Zwężki pomiarowe

Zwężki pomiarowe są najczęściej stosowanymi przyrządami do pomiaru strumienia objętości V lub masy m płynu. Wynika to z wielu zalet zwężek, wśród których do najważniejszych należą: – bardzo duża dokładność pomiarów bez potrzeby wzorcowania zwężek; w prawidłowych warunkach pomiaru błąd średni wynosi poniżej 1 + 1,5 %, – szybkie wykonanie pomiaru, – niezawodność działania ze […]

Hydraulika

Półka stanowi typowy przykład urządzenia barbotażowego. Ciecz dostaje się na nią przelewem (rys. 1-35) i płynie w poprzek półki do przelewu na niższą półkę. Gaz dostaje się przez otwory nakryte kapslami. Kapsle mają wycięcia na obwodzie rozdzielające gaz na małe pęcherzyki. W przypadku półki sitowej para dostaje się do cieczy przez małe otworki w dnie […]

Woltomierze

Woltomierze elektroniczne umożliwiają pomiary napięć zarówno stałych, jak i zmiennych o częstotliwościach do ok. 3000 MHz, w zakresie od ułamka nanowolta do megawoltów. Zaletami woltomierzy są: szeroki zakres pomiarowy i częstotliwościowy, duża impedancja (bądź rezystancja) wejściowa, duża dokładność, duża wytrzymałość na przeciążenia, możliwość pomiaru wartości skutecznej, średniej i szczytowej napięcia. Woltomierze można klasyfikować wg różnych […]

Parametry przepływu dwufazowego

Jak wynika z analiz, struktura przepływów dwufazowych jest zróżnicowana. Uwzględnienie tej struktury wymaga znajomości różnych parametrów, które można ująć w dwie grupy. Parametry pierwszej grupy są podobne do parametrów przepływu jednofazowego i obejmują strumienie objętości lub masy obu faz oraz mieszaniny, różnie zdefiniowane prędkości i gęstość. Parametry drugiej grupy są specyficzne dla przepływów dwufazowych i […]

Rozpylacze wirowe

Rozpylacze wirowe – podobnie jak rozpylacze promieniowe – wykorzystują do rozpylania energię ciśnienia cieczy, przy czym rgia ta zostaje zużyta na wytworzenie wiru wewnątrz rozpylacza. Stąd po-dzi nazwa tych rozpylaczy. Rozpylacze wirowe zapewniają dobre rozpylenie y umiarkowanych, a nawet małych spadkach ciśnień Ap. Rozpylacze wirowe charakteryzują się na ogół dużymi kątami rozpylenia, najczęściej ę = […]

Różne dyslokacji

Lekkie przezroczyste banieczki mydlane, mieniące się wszystkimi barwami tęczy, jakby pływają — unoszone najmniejszym powiewem powietrza. Trudno przypuszczać, że banieczki mydlane są nie tylko dziecinną zabawą, lecz służąc do całkiem poważnych celów pomagają ujawniać niektóre tajniki budowy metali. W latach 1947—1949 uczeni W. L. Bragg, J. F. Nye i W. M. Lomer wykonali oryginalny model […]

Optymalizacja reakcji

Wybór właściwej temperatury procesu egzotermicznego w reaktorze z mieszaniem doskonałym sprowadza się do graficznej interpretacji równania tego reaktora. Stosownie do tego równania danemu reaktorowi o objętości VR i natężeniu dopływu surowca W0A odpowiada promień o nachyleniu WR/W0A w układzie współrzędnych (r, a). Przecięcie tego promienia z dowolną izotermą wyznacza osiągalną konwersję ax w tej temperaturze. […]

Parametry procesu

Zawartość amoniaku w mieszaninie amoniakalno-powietrznej nie powinni przekroczyć 12%. Przy większych stężeniach amoniaku mieszanina może by: wybuchowa, a ponadto przy utlenianiu wydzieli się więcej ciepła i trudno będzie należycie ochłodzić gazy nitrozowe. Temperaturę siatki określa się według wskazań termopary lub wizualnie oceniając przez wziernik zabarwienie żarzącej się platyny. Obciążenie siatki mierzy się ilością kilogramów amoniaku […]

Elektroliza

Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymuje się metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, bowiem metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopienia ulega zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę ruchów Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych. W […]

Generatory

Generatorów elektronicznych używa się często do zasilania odbiorników mocy, np. nagrzewnic wielkiej częstotliwości, przetworników ultradźwiękowych itp. Moc wyjściowa takich źródeł, nazywanych generatorami mocy, wynosi od kilkudziesięciu watów do kilkuset kilowatów, a częstotliwość od 20 Hz do 500 kHz. Wytwarzające drgania sinusoidalne generatory małych mocy buduje się jako kaskadowe połączenie poznanych typów generatorów ze wzmacniaczem mocy. […]

Możliwości zastosowania

Tak więc po zaznajomieniu się ze szczegółami wzrostu włosków ustaliliśmy, że w odróżnieniu od zwykłych kryształów, zawierających mnóstwo dyslokacji i innych defektów, włoski posiadają tylko jedną dyslokację śrubową. Przypomnimy także o doskonałej powierzchni omawianych kryształów, na której nie wykryto chropowatości przy powiększeniu 40 000 razy. W normalnych kryształach, największa ilość defektów znajduje się na powierzchni, […]

Produkcja aniliny

Aparatura. Redukcję nitrobenzenu do aniliny przeprowadza się w reaktorach, zwanych reduktorami. Typowy reduktor ma płaskie dno, a w bocznej ścianie właz do usuwania szlamu poreakcyjnego. Reduktor wykonany jest ze stali kwasoodpornej, a w dolnej części jest wyłożony specjalnymi płytami, które nie ulegają ścieraniu związanemu z tarciem opiłków żelaznych. Reduktor jest wyposażony w płaszcz grzewczy i […]

Oczyszczanie biol-chem

Jeśli oczyszczanie mechaniczne nie jest wystarczające, stosuje się oczysz biologiczne, które polega na wykorzystaniu ..współpracy” drobnoustrojów. W wyniku procesów życiowych mikroorganizmów powstają kłaczkowate skupienia które tworzą błonkę biologiczną na odpowiednim materiale (podoba śluzowatej błonki na kamieniach górskich rzeki. Oczyszczanie ścieków robi się w ten sposób, że drobnoustroje tworzące błonkę absorbują związki organiczne ze ścieków i […]

Turbulencje

Przepływ turbulentny, zwany również przepływem burzliwym, występuje powszechnie w przyrodzie (przepływ w rzekach, ruch powietrza atmosferycznego) i technice (przepływ w przewodach i maszynach, tj. pompach, dmuchawach, turbinach itp.). Ruch turbulentny charakteryzuje się tym, że jest to ruch zdecydowanie przestrzenny (trójwymiarowy), podczas którego elementy płynu poruszają się w sposób nieustalony. Elementy płynu w ruchu turbulentnym przemieszczają […]

Metodyka

W metodzie mokrej sodowej jako sorbent S02 używany jest roztwór NaOH lub Na^O. Proces prowadzi się w skruberach natryskowych, półkowych, z wypełnieniem i niskociśnieniowych Venturiego. Ług sodowy może być podawany do skrubera tylko w postaci roztworu, przygotowanego uprzednio w oddzielnym zbiorniku. Woda jako uzupełnienie strat może być podawana do zbiornika dolnego skrubera, na wlocie do […]

Umocnienie

Przebijając otwór spustowy wielkiego pieca dajemy ujście potokowi lawy ciekłego metalu. Jest to efekt żmudnej pracy metalurgów i hutników. Wytopiony metal — surówka wielkopiecowa, na skutek dużej zawartości szkodliwych domieszek jest bardzo krucha i dlatego nie może być bezpośrednio stosowana na części maszyn i różnego rodzaju konstrukcje. W żeliwiakach przetwarza się ją na żeliwo zdatne […]

Wydzielanie

Emisje LZO, szczególnie odorów z oczyszczalni i przeróbki ścieków, stanowią potencjalnie uciążliwy problem dla społeczności lokalnych. LZO emitowane są z kanałów ściekowych (kanalizacyjnych) i podczas transportu przenośnikami, w procesach separacji i przetwarzania, aeracji i napowietrzania, oczyszczania biologicznego i in. Wiele metod dla przewidywania szybkości usuwania (ang. stripping) i odparowania LZO podczas wymienionych procesów opartych jest […]

Świece

Zasadniczym celem świecy zapłonowej jest inicjacja zapłonu mieszanki paliwo-powietrznej. Odbywa się to na zasadzie tzw. przeskoku iskry między elektrodami świecy pod wpływem napięcia generowanego w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej. Ważnym parametrem decydującym o poprawności zapłonu jest dobór wartości cieplnej świecy. Świeca zapłonowa I o dużej wartości cieplnej (tzw. „świeca gorąca”) charakteryzuje się dużą powierzchnią izolatora, […]

Różne płyny

Podczas ruchu płynów energia mechaniczna płynu zmniejsza się nieustannie, przechodząc w sposób nieodwracalny w energię cieplną. Proces ten, zwany dyssypacją (rozpraszaniem) energii mechanicznej, jest związany ze zjawiskiem molekularnego transportu pędu i energii kinetycznej molekuł. Lepkość. Jeżeli rozkład średniego pędu molekuł nie jest jednorodny, co zachodzi podczas braku równowagi termodynamicznej, to proces wyrównywania pędu występuje na […]

Zależności matematyczne

Zgodnie z charakterystyką zależności matematycznych służących do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika, zawartą w punktach x do y, oddziaływanie szeregu parametrów roboczych i konstrukcyjnych na te wskaźniki jest zróżnicowane. To zróżnicowanie odnosi się zarówno do poszczególnych wielkości, jak też ich wartości liczbowych. Konstruktor, starając się zbudować silnik Stirlinga o jak najlepszych z punktu widzenia użytkownika […]

Oczyszczanie solanki

Cel oczyszczania. Wytwórnie sody buduje się w pobliżu pokładów soli kamiennej (chlorku sodu). Zamiast kosztownego transportu soli w postaci stałej stosuje sk w kopalniach system podziemnego rozpuszczania soli w wodzie. Otrzymam wodny roztwór chlorku sodu (tzw. solankę) tłoczy się rurociągami bezpośredni do wytwórni sody. Solanka stanowiąca podstawowy surowiec do produkcji sody metodą Solvaya nie powinna […]

Strumienice

Strumienica jest to urządzenie (maszyna przepływowa) służące do zasysania i tłoczenia (przemieszczania) płynu na skutek wykorzystania energii kinetycznej strumienia innego płynu. Dzieje się to dzięki zjawiskom zachodzącym w zwężce Venturiego. W procesie przepływowym bierze zatem udział płyn zasysany (bierny), który od stanu spoczynku w jednym obszarze jest wprawiany w ruch i przetłaczany do drugiego obszaru, […]

Kompensacja

Kompensację temperaturową źródła prądu realizuje się podobnie jak i innych układów zasilających, a więc najczęściej przez dołączenie dodatkowego tranzystora (lub tranzystorów) w połączeniu diodowym. Należy zwrócić uwagę, że układ przedstawiony umożliwia otrzymanie małych prądów. Jako napięcie t/B wykorzystuje się w nim różnicę napięć baza-emiter obu tranzystorów (UB = Ubei — UBei)- Napięcia te są różne, […]

Zasobnik energii

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozwiązań nadprzewodnikowych zasobników energii opracowywanych na świecie, modelu numerycznego oraz dotychczasowych prac nad zastosowaniem i eksploatacją urządzeń nadprzewodnikowych zaproponowano projekt elektromagnesu nadprzewodnikowego przeznaczonego dla zasobnika energii z kontaktowym układem chłodzenia. Jako podstawową izolację uzwojeń zastosowano żywicę epoksydowa oraz materiały poliamidowe w postaci folii i taśmy, które wzmacniają konstrukcje uzwojeń oraz pełnią […]

Rozpylacze obrotowe

Rozpylacze obrotowe wirują dokoła własnej osi wskutek energii mechanicznej dostarczanej z zewnątrz. Energia rozpylacza jest przekazywana cieczy. Rozpylacze obrotowe dzielą się na kielichowe oraz tarczowe. Pierwsze z nich nie znajdują zastosowania w inżynierii środowiska, drugie zaś znalazły zastosowanie jako aparaty nawilżające. Jak widać, aparat taki składa się z gładkiej wirującej tarczy, osiowego wentylatora i silnika […]

Problem emisji

Emisja dwutlenku siarki do atmosfery jest w Polsce bardzo duża, sięgająca min t/r. Około 80% tej ilości pochodzi z elektrowni i elektrociepłowni iz z zakładów metalurgicznych, natomiast tylko kilka procent z zakładów przemysłu chemicznego. Emisja S02 z tego przemysłu jest zatem kilkunasto-)tnie mniejsza od emisji z energetyki paliwowej i metalurgii. Najbardziej negatywny wpływ na środowisko […]

Inne równania

Matematyczne równanie Laplace a opisuje zjawiska fizyczne, w szczególności te, do których można stosować teorię potencjału. Mówimy wówczas o zjawiskach (matematycznie) analogicznych, a wielkości odgrywające tę samą rolę matematyczną (ł) są to tzw. a n a l o g i . Przez wykorzystanie analogii można otrzymywać trudne do wyznaczenia wielkości termiczne (temperatury» strumień cieplny) poprzez […]

Źródła energii

Jednym z kryteriów wyboru źródła energii cieplnej może być lokalizacja miejsca pracy silnika. Przykładowo, gdy ma to być obszar poza atmosferą ziemską (np. w pojazdach kosmicznych lub podwodnych), system doprowadzenia energii cieplnej nie może opierać się na spalaniu paliw w powietrzu atmosferycznym. Silniki cieplne pracujące natomiast na powierzchni ziemi mogą korzystać z łatwego, taniego i […]

Wprowadzenie do urządzeń

W elektrycznych urządzeniach nadprzewodnikowych materiał nadprzewodnikowy występuje najczęściej w postaci uzwojenia. Budowę uzwojenia nadprzewodnikowego wykonanego przewodem o przekroju kołowym i prostokątnym przedstawię później. W przekroju uzwojenia widoczne są takie różnorodne pod względem funkcji i właściwości elementy jak: włókna i przewody nadprzewodnikowe, kanały chłodzące, zbrojenia, wypełnienia i usztywnienia, mostki cieplne, matryca, karkas. Podczas modelowania urządzeń nadprzewodnikowych […]

Walka z korozją

Oczyszczanie ropy zmniejsza korozję aparatury, ale jej całkowicie nie wyeliminuje Działanie korodujące ropy w kolumnach destylacyjnych lokalni głównie w dwóch miejscach: przy szczycie wieży destylacyjnej i na wy wprowadzania ropy. Jeśli praca elektrodehydratorów jest dobra, to zawartość HC1 w oparach niewielka. Wtedy bardzo skuteczne okazuje się wprowadzanie gazowe: amoniaku do górnej części wieży. Można także […]

Przepływ wirowy

W przepływie turbulentnym analogia hydromechaniczno-termiczna występuje również. Jej fizyczną podstawą są ruchy poprzeczne o charakterze makroskopowym: przypadkowym przemieszczeniom we wszystkich kierunkach, a więc i do sąsiedniej (w kierunku osi ^) warstwy płynu (poruszającego się z prędkością wx w kierunku osi x) podlegają Już nie tylko drobiny ale makroskopowe porcje płynu, które przemieszczają się w ramach […]

Gazy

Przemieszczenie gazu roboczego pomiędzy przestrzeniami sprężania C i rozprężania E zostaje osiągnięte przez zastosowanie w silniku pojedynczego działania dwóch tłoków poruszających się cyklicznie, z określonym przesunięciem fazowym. Jednocześnie takie rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia zrealizowanie procesu sprężania w okresie, gdy cała masa gazu znajduje się w przestrzeni zimnej (Intensywnie chłodzonej) oraz procesu rozprężania, gdy cała masa gazu […]

Efekty cieplne

Procesowi absorpcji towarzyszą efekty cieplne, składnik absorbowany przechodzi bowiem ze stanu gazowego w stan ciekły. Stąd efekty te są rzędu ciepła kondensacji, a więc również zwykle zachodzi wydzielanie ciepła z układu podczas procesu izotermicznego. Efekty te można określić przy pomocy wykresu entalpowego krzywa AB oznacza izotermę cieczy (roztwór) w temperaturze układu tx. Punkt C oznacza […]

Miedź

Błyszcząca i gładka powierzchnia metalu zimno odbija światło nie dając możliwości przeniknięcia w tajniki jego budowy. Tylko żmudna praca wielu pokoleń uczonych pozwoliła na ujawnienie kilku tych tajników. Takim tajnikiem była także budowa metalu. W roku 1831 Paweł Piotrowicz Anosow badając słynną stal damasceńską pierwszy podjął próbę zbadania budowy metalu za pomocą mikroskopu. Jednakże mikroskop […]

Stany skupienia

Wszystkie możliwe powierzchnie graniczne można podzielić, biorąc pod uwagę trzy stany skupienia, na następujące grupy: ciecz-gaz, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, ciało stałe-gaz, ciało stałe-ciało stałe. Powierzchnie graniczne najbardziej interesujące z punktu widzenia inżynierii materiałowej to powierzchnie w układach z udziałem ciała stałego. W kryształach rzeczywistych powierzchnia graniczna może występować w postaci dwóch defektów strukturalnych: powierzchni zewnętrznej […]

Część próżniowa

Narzut ze zbiornika 7b ogrzewa się w piecu 4b do temperatury 420°C i wprowadza do wieży próżniowej 3, w której rozdestylowuje się go na frakcje olejowe (destylaty: lekki, średni i ciężki). Oleje te chłodzą się w wymiennikach 5a (ogrzewając surową ropę) i zbierają w odbieralnikach próżniowych 6. Po dalszym ochłodzeniu w wodnych chłodnicach skrzyniowych 8 […]

Niepełne nasycenie przy destylacji z parą wodną

Wydajność procesu rzeczywistego jest niższa niż wynika z tych obliczeń. Jest to spowodowane niepełnym nasyceniem się pęcherzyków pary wodnej oparami destylatu z powodu ograniczonego czasu zetknięcia. Stopień nasycenia

Sprawność

Po podjęciu decyzji o zastosowaniu cyklonu w danym procesie oczyszczania gazu, mimo ograniczeń w sprawności odpylania w odniesieniu do cząstek o rozmiarach poniżej 10 fim a także przy odpylaniu cząstek adhezyjnych i higroskopijnych oraz gazów korozyjnych, odpowiedniej konstrukcji i wymiarów cyklon(y) jest dobierany spośród istniejących lub projektowany. W zasadzie cyklony są dobierane spośród wielu konstrukcji […]

Odpowiedniki schematów

Oczyszczanie biologiczne gazów jest alternatywą w stosunku do pozostałych metod oczyszczania, gdy stężenie zanieczyszczeń w strumieniu powietrza jest małe, typowo poniżej 1000 ppm, zanieczyszczenia są łatwo biodegradowalne i strumień gazu jest w miarę stabilny. Przebieg procesu biodegradacji węglowodorów odpowiada uproszczonemu schematowi. Oczyszczanie biologiczne charakteryzuje się wysoką sprawnością oczyszczania > 90% dla wielu zanieczyszczeń organicznych, w […]

Siarkowodór

Siarkowodór, którego stężenie w powietrzu w warunkach standardowych wynosi 2 g/m usuwany jest w skruberze natryskowym zraszanym wodnym roztworem węglanu sodu o stężeniu 20 g/dm3 w postaci kropel o średniej średnicy 1,5 mm. Strumień objętości powietrza wynosi 10 m3/s, a jego prędkość w skruberze o długości 3,0 m wynosi 10 m/s. Obliczyć strumień zraszającego roztworu […]

Wyparowanie W

Koncepcja polega na przeprowadzeniu natężania w kilku szeregowo połączonych wyparkach, z których pierwsza jest ogrzewana parą grzejną (kotłową lub odlotową z turbiny), każdy zaś następny dział jest ogrzewany oparami z działu poprzedniego. Przez to osiąga się kilkakrotne zmniejszenie zużycia pary grzejnej w porównaniu z tym samym zatężeniem w wyparce jedno działowej. Najczęściej stosuje się baterię […]

Przepływy – rodzaje

Przepływ poprzeczny osiągany Jest przez zastosowanie przegród prostopadłych do pęku rur z otworem do przepuszczenia płynu na drugą stronę przegrody. Tarcze przegradzające mogą być koncentryczne składając się na przemian z pierścieni (z otworem pośrodku) i tarcz (z otworem pierścieniowym na obwodzie) albo mogą być segmentowe w postaci tarcz rozciągających się na całym przekroju (z małym […]