https://www.dyszeprzemyslowe.pl/glowice-myjace/statyczne

You are here: Home >Archive for czerwiec, 2014

Aeracja

Aeracja czyli napowietrzanie jest to doprowadzenie powietrza (tlenu) do wody i ścieków, przy czym znacznie większe zastosowanie ma aeracja ścieków. Należy wyjaśnić, że w układach wentylacyjnych jest stosowany również termin aeracji na oznaczenie naturalnej wymiany powietrza w budynkach. Skuteczność aeracji zależy głównie od wielkości powierzchni kontaktu powietrza z cieczą, czyli od powierzchni międzyfazowej. Dużą powierzchnię […]

Punktowe źródła

Punktowe źródło emisji zanieczyszczeń jest to takie źródło ruchome lub stałe, którego wymiary są znacznie mniejsze od odległości przebywanych przez zanieczyszczenia, czyli od zasięgu zanieczyszczeń. Znaczna większość źródeł emisji może być traktowana jako źródła punktowe, a typowym przykładem jest komin przemysłowy. Poniżej będzie omówione zachowanie się smugi dymu w wyniku działania źródła punktowego oraz zagadnienie […]

Oczyszczanie

Przygotowanie przemysłowych gazów odlotowych do oczyszczania z cząstek aerozolowych, jak i zanieczyszczeń gazowych, polega na zmianie ich parametrów fizykochemicznych, tak aby były one odpowiednie dla prowadzenia oczyszczania w danym aparacie. W tym celu zmienia się: temperaturę gazu, wilgotność gazu i cząstek oraz ich własności elektryczne, stężenie i rozkład rozmiarów cząstek. Każdy aparat do oczyszczania gazów […]

Moc

W konstrukcjach silników Stirłinga małej mocy dostarczanie ciepła do gazu roboczego odbywa się poprzez ściankę głowicy i cylindra, ogrzewaną za pomocą systemu zasilania energią cieplną. Właściwości procesu przejmowania ciepła przez gaz roboczy wynikają z cech konstrukcyjnych tej przestrzeni (stosunkowo mała wysokość w porównaniu do średnicy cylindra – wynikająca głównie ze stosunku S/D mieszczącego się zwykle […]

Przerywacz

Zadaniem regulatora DC/DC (DC-DC chopper) jest sterowanie przepływem mocy przez elektromagnes nadprzewodnikowy. Kiedy elektromagnes zasobnika jest rozładowany, przerywacz DC/DC podłącza jego uzwojenie do napięcia złącza stałoprądowego, dzięki czemu prąd elektromagnesu rośnie, wymuszając przepływ mocy przez złącze DC do zasobnika. Jeśli potrzebne jest rozładowanie elektromagnesu, regulator DC/DC dostarcza uzwojeniu przeciwnego napięcia. Stopień naładowania/rozładowania kontrolowany jest napięciem […]

Armatura hydrauliczna

Zamontowana na rurociągach armatura odcinająca (zawory) umożliwia zamknięcie przekroju rurociągu (w celu przerwania przepływu strumienia płynu) lub jego otwarcie w celu wznowienia przepływu. Z ograniczoną dokładnością można też, zmieniając stopień otwarcia zaworów, regulować natężenie przepływu strumienia. Chcąc uzyskać większą dokładność trzeba jednak stosować specjalne zawory regulacyjne. Konstrukcję i materiał zaworów dobiera się w zależności od […]

Analityka metod

Metody te są podstawowym sposobem badania zjawisk przejmowania ciepła i uzyskiwania rezultatów potrzebnych w praktyce inżynierskiej. Zależy tu wspomniana wyżej możliwość podstawienia do równanie. Pouriere -Kirchhoffa wartości składowych prędkości uzyskanych z pomiaru w przepływie rzeczywistym i wyznaczenia następnie rozkładu temperatur przez całkowanie tego równania. Mając ten rozkład oblicza się następnie współczynnik przejmowania ciepła. Sposób ton […]

Właściwości złączy

Złącze PN stanowi warstwę przejściową między obszarem półprzewodnika typu P i półprzewodnika typu N. Domieszka akceptorowa w obszarze typu P sprawia, że koncentracja dziur w tym obszarze jest większa niż elektronów (przewodnictwo dziur o we). Natomiast domieszka donorowa w obszarze typu N prowadzi do przewagi elektronów w tym obszarze (przewodnictwo elektronowe). Dziury w obszarze P […]

Wpływ

Wyjście dyslokacji na powierzchnię kryształu pociąga za sobą przemieszczenie jednej części kryształu względem drugiej części o wielkość jednego parametru sieci. Powstaje wtedy na powierzchni schodek o atomowym wymiarze (patrz rys. 14). Wyjście na powierzchnię większej liczby dyslokacji prowadzi do odpowiednio wielokrotnego powiększenia tego schodka. Opisana zmiana kształtu kryształu jest możliwa tylko wtedy, jeżeli nie zaistnieją […]

Naprężenia łączne

W pewnych przypadkach łączne naprężenia mogą być niższe od naprężeń dopuszczalnych i wtedy mamy do czynienia z kompensacją własną układu. Ma to na ogół miejsce przy ciśnieniach mniejszych od 1,4 MPa i temperaturach węzłów metalowych nie przekraczających 150°C albo przy różnicach temperatur między płynami mniejszych od 50 K. Jeżeli Jednak obliczenia wykażą, że naprężenia te […]

Ograniczenia

Wprowadzone ostre ograniczenia dopuszczalnych emisji toksycznych składników spalin i dopuszczalnego poziomu hałasu oraz wymagania natury ekonomicznej wymuszają spełnienie norm ograniczających toksyczność przy minimalnym zużyciu paliwa. Do realizacji tych celów w silnikach o ZS stosuje się najnowsze rozwiązania sterowania elektronicznego. Głównymi parametrami wejściowymi pr/y stosowaniu elektronicznego układu sterowania procesami silnika są parametry określające warunki pracy silnika, […]

Swobodna konwekcja

Swobodna (naturalna) konwekcja ciepła dotyczy różnych przypadków ruchu płynów, lecz poniższe rozważania zostaną ograniczone do istotnego dla treści tego podręcznika przypadku konwekcji ciepła w pomieszczeniach z powietrzem. Swobodna konwekcja ciepła wiąże się z ruchem powietrza wywołanym różnicą temperatur, jaka istnieje między temperaturą nagrzanej powierzchni (źródła ciepła) a temperaturą otaczającego powietrza. Wymiana ciepła spowodowana gradientem temperatury […]

Pompa paliwa

Silnik elektryczny i zespół pompy paliwa znajdują się we wspólnej obudowie. Obydwa zespoły są zanurzone w paliwie, dzięki czemu strumień paliwa przepływającego w czasie pracy pompy zapewnia odpowiednie chłodzenie. Pozwala to na uniknięcie dodatkowego odizolowywania zespołu pompy od silnika elektrycznego większej mocy. Nie istnieje także niebezpieczeństwo wybuchu, gdyż wewnątrz pompy i silnika nie może pojawić […]

Uszczelka

Silnik może osiągnąć założone parametry eksploatacyjne przy utrzymaniu stałej masy gazu znajdującego się w przestrzeni roboczej. Biorąc pod uwagę wartości średniego ciśnienia gazu roboczego i otaczającej atmosfery, ewentualne przecieki gazu mogą występować z przestrzeni roboczej do otoczenia. Rezultatem nieszczelności staje się pogorszenie wskaźników pracy silnika lub jego zatrzymanie. Ponadto pożądana jest dobra szczelność pomiędzy poruszającym […]