You are here: Home >Archive for sierpień, 2014

Z telefonem na zakupy

Coraz częściej można zauważyć nowe aplikacje, które tworzone są z myślą o zastosowaniu ich w smartfonie. Ciekawym rozwiązaniem jest specjalny czytnik, który pozwala sprawdzić informacje o danym produkcie, oraz porównać jego ceny w różnych sklepach. Dzięki takiemu zastosowaniu, nigdy już nie kupimy przysłowiowego kota w worku. Teraz wystarczy tylko korzystając z aparatu, który jest na […]

Wprowadzenie – technika i mechanika

Wiedza konstruktorów i wynalazców dała do zrozumienia wielu osobom branży technicznej, że potrzebna jest im wyobraźnia identyczna, a nawet większa niż u artystów. Tworzenie nowych technik, wynalazków, sposobów produkcji, technologii wymaga nie tylko logicznego myślenia. Jak niegdyś Leonardo Da Vinci był wszechstronnym geniuszem, tak samo i dzisiejsi wynalazcy powinni mieć inne myślenie niż pozostała większość […]

Telefon jako odtwarzacz muzyki

Coraz częściej posiadacze telefonów, rezygnują z posiadania innych urządzeń, które stają się dla nich niejako zbędne i  tylko zajmują niepotrzebne miejsce. Podobnie ma się sprawa odtwarzacza mp3. Po co komu dodatkowe urządzenie, jeśli jego telefon można używać również jako odtwarzacz. Dodatkowo można uzyskać dużo większą pojemność na utwory, niż przy takiej samej cenie za kartę […]

Cel suszenia

Suszenie jest to usuwanie wilgoci z materiałów stałych, ciekłych lub gazowych. Usuwanie wilgoci z materiału suszonego do otoczenia następuje w wyniku powierzchniowego odparowania oraz dyfuzji wilgoci z wnętrza materiału suszonego do jego powierzchni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy ciśnienie pary nasyconej w temperaturze powietrza jest większe od ciśnienia cząstkowego pary nad powierzchnią ciała suszonego. […]

Proces Lindego

Wobec niemożliwości realizacji odwracalnego i izobarycznego skraplania gazu w procesach rzeczywistych stosuje się przemiany inne i to nieodwracalne. Stąd też zużycie pracy w tych rzeczywistych procesach będzie znacznie wyższe od pracy minimalnej. Proces rzeczywisty wprowadzany przez Lindego stosuje: izotermiczną kompresję, wymianę ciepła i izentalpową ekspansję (w zaworze dławiącym), jak to przedstawiono na rys. 2-50. Gaz […]

Informacja o produkcji

Produkcja olejów smarowych i specjalnych jest w przemyśle rafineryjnym wyodrębnioną dziedziną o określonej specyfice technologicznej. Około 40% tej produkcji to oleje silnikowe, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. Jakość tych olejów decyduje bowiem o sprawności i żywotności silników. Dobre oleje silnikowe powinny być odporne na starzenie (tj. utlenianie). Ponadto powinny one chronić silnik przed korozją […]

Istota fluidyzacji

Fluidyzacja jest to proces dwufazowy płyn – faza stała, w którym warstwa rozdrobnionej fazy stałej jest podnoszona i mieszana przez wznoszącą się strugę płynu. Tym płynem może być ciecz lub gaz. Fluidyzacja cieczowa jest jak gdyby odwróceniem sedymentacji, gdyż podczas fluidyzacji faza stała jest utrzymywana w zawieszeniu przez płynącą do góry ciecz, podczas zaś sedymentacji […]

Problemy przepływu

Specyficzne sytuacje istnieją wtedy, gdy chodzi o określenie średnicy rury, która przy ustalonym nałożeniu objętościowym przepływu V spowoduje dany z góry spadek ciśnienia (np. gdy występuje w układzie zbiornik ciśnieniowy lub pompa o określonym ciśnieniu na wylocie). Zagadnienie ma wtedy charakter uwikłany, nie znając bowiem średnicy rury, nie znamy prędkości liniowej strumienia; stąd też nie […]

Tarcie sił

Straty ciśnienia wskutek tarcia. Straty te nazywane są również stratami liniowymi w celu odróżnienia ich od strat miejscowych. Są one wywołane tarciem wewnętrznym płynu w obszarze warstwy przyściennej. Pomimo dużej wagi tego zagadnienia, dalsze rozważania będą miały charakter uproszczony, bez wnikania w zależności wynikające z teorii warstwy przyściennej (naprężenia styczne w warstwie). Takie podejście jest […]

Przekrój paraboliczny

Przegroda może być jedno- lub obustronnie żebrowana. Ograniczymy się do najczęstszego przypadku jednostronnego żebrowania (obustronne żebrowanie nie zmienia przedstawionej metody postępowania). Rozróżnia się żebra: a)proste – umieszczone na ścianach płaskich lub na tworzących ścian walcowych, b)okrągłe – umieszczone obwodowo na rurach okrągłych. Jeżeli chodzi o przekrój poprzeczny, to mogą być żebra o stałym przekroju lub […]

Rodzaj i skład

Wydajność poszczególnych produktów pirolizy w równie istotny sposób i zależy od temperatury i ostrości procesu, jak i od składu chemicznego przerabianego surowca. Biorąc pod uwagę wydajność etylenu najbardziej dogodnym surowcem pirolizy są frakcje bogate w węglowodory parafinie prostołańcuchowe. Wydajność ta jest największa w przypadku pirolizy ponieważ proces sprowadza się wtedy do odwodornienia. Z propanu i […]

Wydzielanie zasad

Odfenolowany olej karbolowy oddziela się w oddzielaczu 6b od wody i kieruje do wyłożonego ołowiem mieszalnika 11 a. Dozując 40% kwas siarkowy(VI) przeprowadza się zasady pirydynowe zawarte w oleju w ich siarczany(VI). Następnie zawartość mieszalnika tłoczy się do oddzielacza 6d. W warstwie wodnej znajdują się rozpuszczalne w wodzie siarczany(VI) zasad pirydynowych. Z góry oddzielacza odprowadza […]

Ogrzewanie promiennikowe

Przenoszenie ciepła przez promieniowanie może mieć miejsce nie tylko wewnątrz pieców lub aparatów, w których ściany są nagrzane do bardzo wysokiej temperatury, ale może zachodzić również w aparatach, w których panuje dużo niższa temperatura. Stosuje się bowiem sztuczne źródła promieniowania cieplnego (radiatory), zasilane energią z zewnątrz. Rolę takiego radiatora spełnia lampa gazowa albo częściej lampa […]

Związek stopnia

Zasadnicze zagadnienie stanowi obliczenie całego stopnia sprawności ze znajomości punktowych (lokalnych). Decydujące znaczenie ma tu stopień zmieszania cieczy na stopniu (półce). W przypadku doskonałego wymieszania tej cieczy w każdym jej miejscu panuje to samo stężenie, a stąd sprawność punktowa musi być równa sprawności stopnia (EG = EOG). W przypadku zupełnego braku mieszania cieczy na stopniu […]

Przepływ przeciwprądowy

Jest to bardzo często stosowany sposób zetknięcia gazu i cieczy (np. r w absorpcji), gdy ze względów kinetycznych zależy nam na współmiernym mieszaniu każdej z tych faz. W procesie tym przebiegającym w skruberze (kolumna z nieruchomym wypełnieniem sypkim) faza gazowa płynie w górę z prędkością masową G, w dół zaś częścią porów w ładunku spływa […]

Suszenie

Powietrze, jak wiemy, można osuszać chłodzeniem przeponowym. Sposób ten jest jednak niedogodny, ponieważ niskie współczynniki cieplne dla powietrza warunkują dużą, nieekonomiczną powierzchnię chłodzącą. Lepszy jest sposób bezpośredniego zetknięcia powietrza z deszczem zimnej wody o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy. Użycie nadmiaru wody umożliwia rozwinięcie powierzchni międzyfazowej i uzyskanie dużej intensywności procesu. Woda zebrana od […]