You are here: Home > Technika i technologia > Odpowiedniki schematów

Odpowiedniki schematów

Oczyszczanie biologiczne gazów jest alternatywą w stosunku do pozostałych metod oczyszczania, gdy stężenie zanieczyszczeń w strumieniu powietrza jest małe, typowo poniżej 1000 ppm, zanieczyszczenia są łatwo biodegradowalne i strumień gazu jest w miarę stabilny. Przebieg procesu biodegradacji węglowodorów odpowiada uproszczonemu schematowi. Oczyszczanie biologiczne charakteryzuje się wysoką sprawnością oczyszczania > 90% dla wielu zanieczyszczeń organicznych, w tym stanowiących odory, jak: propan, butan, styren, alkohole, fenole, chlorek metylenu, merkaptany, siarkowodór, amoniak i inne, emitowanych z procesów przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, przetwórstwa żywności, oczyszczalni ścieków, kompostowni, gazów odlotowych, z malarni i lakierni itp.

Oczyszczanie biologiczne gazów, przedstawione schematycznie na rys. 4.19. obejmuje następujące etapy: -ujęcie gazów odlotowych ze źródła emisji, ich transport rurociągiem (kanałem), zwykle ssącym, przez odpylacz wstępny filtracyjny do wentylatora (sprężarki), -kontrolę temperatury strumienia i jego podgrzanie lub schłodzenie, przed skierowaniem do nawilżania w komorze lub skruberze natryskowym, -strumień gazu o właściwych parametrach fizycznych jest podawany i równomiernie rozpraszany na przekroju wlotowym bioreaktora.

Comments are closed.