You are here: Home > Technika i technologia > Przejmowanie

Przejmowanie

40Wzór Iwaszkiewicza obowiązuje dla cieczy zawierających nieznaczne ilości rozpuszczonych gazów (poniżej 0,06 cm^/litr). Przy większych ilościach, np. do 1,5 cm^/litr obserwuje się wzrost liczby Nusselta nawet o 60%. Stąd . uzyskane tym wzorem wyniki można uważać dla przeciętnych warunków za bardzo bezpieczne. Kryzys wrzenia pęcherzykowego ma zupełnie inny i bardziej skomplikowany mechanizm niż przy wrzeniu w zbiornikach. Zależy on generalnie od obrazu przepływu. I tak np. przy przepływie rozwarstwionym górna część ścianki może stracić cienką warstwę cieczy. Jaka tam zazwyczaj Jest, co prowadzi do silnego nagrzania tej części ścianki i stanowi lokalny kryzys wrzenia. Podobnie może się zdarzyć przy przerywaniu warstwy cieczy w przepływie pierścieniowym itp. Kryzys ten wystąpić może również przy wrzeniu lokalnym (przechłodzonym).

Ogólnie jednak biorąc wielkość Jery tycznego strumienia cieplnego q. wzrasta znacznie z ro-snącą prędkością przepływu. Istnieje szereg wzorów pozwalających wyznaczyć (z określoną dokładnością) wielkość krytycznego strumienia cieplnego zarówno dla rozwiniętego wrzenia pęcherzykowego jak i dla wrzenia lokalnego (przechłodzonego). Można je znaleźć w monografiach specjalistycznych. Na zakończenie warto zwrócić uwagę na ilościowe różnice we współczynniku przejmowania ciepła [w] przy wrzeniu różnych cieczy. Jeżeli przyjąć przy ciśnieniu atmosferycznym x dla wody za 100%, to przy identycznej gęstości strumienia cieplnego dla 2096 wodnego roztworu cukru jest dodatnia.

Comments are closed.