You are here: Home > Technika i technologia > Różne płyny

Różne płyny

42Podczas ruchu płynów energia mechaniczna płynu zmniejsza się nieustannie, przechodząc w sposób nieodwracalny w energię cieplną. Proces ten, zwany dyssypacją (rozpraszaniem) energii mechanicznej, jest związany ze zjawiskiem molekularnego transportu pędu i energii kinetycznej molekuł. Lepkość. Jeżeli rozkład średniego pędu molekuł nie jest jednorodny, co zachodzi podczas braku równowagi termodynamicznej, to proces wyrównywania pędu występuje na skutek tarcia wewnętrznego, czyli naprężeń stycznych. W sensie makroskopowym przejawia się to jako lepkość płynu. Lepkość płynu jest to zatem zdolność przenoszenia naprężeń stycznych między sąsiednimi warstwami płynu poruszającymi się z różnymi prędkościami.

Naprężenia styczne powstają również między poruszającym się płynem a ciałem stałym. Zjawisko lepkości nie występuje natomiast ani podczas przepływu płynu z wyrównaną prędkością, ani podczas spoczynku, obejmującego także tzw. równowagę względną cieczy. Definicję lepkości najwygodniej jest wyjaśnić, rozważając najprostszy przykład przepływu ścinającego, który wystąpi między dwiema płaszczyznami odległymi od siebie o nieskończenie małą odległość Az. Jeżeli przepływ wystąpi tylko w kierunku osi x, to składowe prędkości w odpowiednich kierunkach wyniosą

Comments are closed.