JOANNA PASZKOWSKA

You are here: Home > Technika i technologia > Spadek ciśnienia

Spadek ciśnienia

14Stwierdzono, że spadek ciśnienia można określić ze zmodyfikowanego równania Darcy-Weisbacha. Po niewielkich modyfikacjach otrzymuje się inną formę tego równania, zwaną równaniem Kozeny-Carmana, w którym współczynnik oporu powinien być określony doświadczalnie. Obok równania Kozeny-Carmana występują w literaturze inne postacie zmodyfikowanego równania Darcy-Weisbacha.Watch movie online The Transporter Refueled (2015)

Dla przepływów dwufazowych istnieje również wiele zależności, z których można określić spadek ciśnienia podczas przepływu gazu przez wypełnienie. Zależności te nie są uniwersalne i dotyczą zazwyczaj jednego rodzaju, a często jednego rozmiaru wypełnienia, dlatego też nie będą w niniejszym podręczniku dokładniej omawiane. Inną, częściej spotykaną, formą prezentacji spadku ciśnienia są wykresy, np. wykres spadku ciśnienia dla pierścieni Raschi-ga o wymiarach 25 x 25 x 3 mm. Na osi odciętych jest odłożona pozorna prędkość przepływu gazu, na osi rzędnych spadek ciśnienia gazu odniesiony do jednego metra wysokości wypełnienia. Parametrem na wykresie jest natężenie zraszania cieczą, tj. strumień objętości cieczy przypadający na jednostkę pola przekroju poprzecznego kolumny. Zwiększenie prędkości przepływu gazu przy stałej prędkości przepływu cieczy powoduje wzrost oporu przepływu. Na wykresach spadku ciśnienia w funkcji prędkości przepływu gazu obserwuje się dwa charakterystyczne przegięcia. Pierwsze z nich występuje w punkcie przeciążenia kolumny. W obszarze pracy kolumny poniżej punktu przeciążenia spadek ciśnienia wzrasta stosunkowo wolno przy wzroście prędkości przepływu gazu. Powyżej linii przeciążenia zwiększenie prędkości przepływu gazu powoduje gwałtowny wzrost oporów przepływu. Związane jest to głównie z bardzo szybkim wzrostem

Comments are closed.