pompy ciepła otwock

You are here: Home > Technika i technologia > Wykres entalpowy

Wykres entalpowy

Wykres dotyczy mieszaniny surowej o składzie stechiometrycznym. Taka mieszanina o liczbie moli odpowiadającej równaniu stechiometrycznemu ma entalpię is. Gdyby przereagowała całkowicie (a = 1), wówczas entalpia wynosiłaby ip. W przypadku procesu w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem różnica tych wartości jest efektem cieplnym reakcji AH.

Na wykresie entalpowym (i, a) równaniu izotermy będzie odpowiadać linia prosta o nachyleniu AH względem linii is = const. Najdogodniej jest stosować układ ukośnokątny (45°), a wówczas izotermy mają niezbyt stromy przebieg. Dla reakcji egzotermicznej (AH 0) dogodniejszy jest wykres z ujemnym nachyleniem izentalp. Dysponując szeregiem danych ciepeł reakcji AH oraz wartościami entalpii substratów is (względnych) dla różnych temperatur, można wykreślić szereg izoterm. Na takiej siatce wykresu (i, a) można przedstawić dane równowagi dla danego układu. Dla kolejnych temperatur można obliczyć stałe równowagi K według poprzednio podanego sposobu. Stąd zaś dla określonego ciśnienia (w każdej z tych temperatur) przy pomocy równania można znaleźć stopień konwersji. Wartości

Comments are closed.