Ultraszybkie łącza Airmax dostępne we Wrocławiu Airmax światłowód w technologii AirFiber oraz tradycyjnego światłowodu kablowego.


Watch Full Movie Streaming And Download The Good Dinosaur (2015) subtitle english

The Good Dinosaur (2015) HD Director : Peter Sohn. Producer : John Lasseter, Denise Ream. Release : November 14, 2015 Country : United States of America. Production Company : Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios. Language : English. Runtime : 93 min. Genre : Adventure, Animation, Family. ‚The Good Dinosaur’ is a movie genre Adventure, […]

Wpływ prądu na tranzystory

W stanie przewodzenia, gdy oba tranzystory są w stanie nasycenia, prąd w obwodzie anoda-katoda ma wartość zależną głównie od impedancji obciążenia. Spadek napięcia na tyrystorze ulega niewielkim zmianom, przy dużych zmianach prądu anoda-katoda. Załączenie tyrystora, czyli przejście ze stanu blokowania w stan przewodzenia, jest możliwe po przekroczeniu określonej wartości napięcia i prądu anodowego. W zakresie […]

Nieodwracalność

Wobec tego, że występują nieodwracalności podczas samego suszenia, a również w zagrzewaczu, musi mieć miejsce ogólny wzrost entropii układu AS. Jest on sumą zmian entropii powietrza ASp, czynnika grzejnego w zagrzewaczu ASh i materiału suszonego ASM Jeżeli s oznacza entropię ciała suszonego na wlocie, s — na wylocie z suszarni (na 1 kg suchego ciała […]

Wykres entalpowy

Wykres dotyczy mieszaniny surowej o składzie stechiometrycznym. Taka mieszanina o liczbie moli odpowiadającej równaniu stechiometrycznemu ma entalpię is. Gdyby przereagowała całkowicie (a = 1), wówczas entalpia wynosiłaby ip. W przypadku procesu w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem różnica tych wartości jest efektem cieplnym reakcji AH. Na wykresie entalpowym (i, a) równaniu izotermy będzie odpowiadać […]

Mechanika przepływów

Pole jednorodne i niejednorodne. Jeżeli dowolna wielkość fizyczna H nie zależy od współrzędnych miejsca, przy czym może zależeć od czasu, to istnieje pole jednorodne. Jeżeli wielkość zależy od współrzędnych miejsca, to istnieje pole niejednorodne. Przykładem może być jednorodny lub niejednorodny rozkład prędkości w przepływie. Pole ciągłe i nieciągłe. Gdy funkcja wielkości jest ciągła w polu, […]

Kontrola pracy

W czasie normalnej eksploatacji obiegów wodno-parowych wykonuje w laboratorium ruchomym okresowe analizy jakości wody. Próbki pobiera z różnych punktów obiegu. Przede wszystkim kontroluje się jakość zasolenia wody zmiękczonej. Analizy próbek wody znajdującej się w obiegu lub wprowadzonej do me dodatkowo obejmują oznaczenia: przewodności elektrycznej (świadczy o zawartości soli, zasadowości, twardości ogólnej (jej pojawienie się sygnału […]

Ciśnienia

Badania parametrów szybkozmiennych ciśnień dla dwóch grup paliw silnikowych: paliw węglowodorowych i olejów roślinnych pokazały, że przy zasilaniu silnika paliwami roślinnymi w przewodzie wtryskowym występują wyższe ciśnienia, dla paliw roślinnych zmienia się czas trwania wtrysku, przy stosowaniu paliw roślinnych uzyskano wyższe ciśnienia spalania w [c limlr/c] silnika, przy stosowaniu paliw roślinnych otrzymano bardziej powtarzalne wartości […]

Powierzchnia międzyfazowa

Powierzchnia międzyfazowa jest to powierzchnia rozdziału faz. Rozmiary tej powierzchni są bardzo ważne, gdyż decydują o przebiegu wielu procesów: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ruchu masy, jak absorpcja i adsorpcja, i in. Powierzchnia międzyfazowa może ulegać zmianie w wyniku procesów rozpadu i łączenia się cząstek stałych, szczególnie zaś kropel i pęcherzy. Dalsze rozważania dotyczą wprawdzie cząstek […]

Koszty

W zależności od projektu, koszt odpylania może być rozpatrywany z punktu widzenia pojedynczego aparatu lub całej instalacji odpylania, w skład której jak wiadomo wchodzą; rurociągi (kanały), zamknięcia aparatu, zasuwy, zawory, podajniki, przenośniki, wentylatory (sprężarki), komin odlotowy (wyrzutowy) i in. Analiza kosztów i dobór na tej podstawie elementów wyposażenia jest przedmiotem rozważań przy projektowaniu ogólnym instalacji […]

Pomiary zapylenia

Poprawne działanie urządzeń odpylających wymaga znajomości różnych parametrów pyłu, a w szczególności składu frakcyjnego pyłu. W tym celu dokonuje się poboru próbek pyłu. Próbki te mogą być pobierane w spoczynku lub w ruchu. W pierwszym przypadku chodzi o cząstki pobrane w osadnikach, cyklonach itp., a w drugim przypadku – o cząstki wyłapane bezpośrednio w przepływie […]

Wyparki

Wymienniki ciepła, których zadaniem jest odparowywanie rozpuszczalnika rozcieńczonych roztworów soli, nazywamy aparatami wyparnymi lub wyparami. Powierzchnię grzejną aparatów wyparnych stanowić mogą płaszcze szyjne, wężownice lub pęki rurek poziomych, pochyłych lub pionowych. Najbardziej typową wyparką z rurkami pionowymi jest wyparka Roberta. W dolnej jej części znajduje się zanurzona w cieczy komora parowa, i ogrzewa rurki i […]

Badania

W zdarzeniach i wynikach nauki dnia dzisiejszego zarysowują się wyraźne linie wytrzymałości metali przyszłości — to wytrzymałość nowych materiałów, które już przekroczyły progi laboratoriów badawczych lub jeszcze w nich pozostają, lecz zdobyły już prawo do życia. Z czym wiąże się pojawienie nowych materiałów i metod obróbki? Czy są one konieczne? Wytrwała i energiczna, praca uczonych […]

Gaźnik elektryczny

W gaźniku elektronicznym opracowano takie rozwiązania, aby tradycyjny gaźnik mógł współpracować z elektronicznym układem sterującym. Tym samym uzyskano to, że zjawiska fizyczne mogą być przekształcone na sygnały elektryczne. To umożliwiło m.in. współpracę z sondą lambda i ekologiczne spalanie mieszanki. Jednym z takich rozwiązań jest układ gaźnikowy Ecotronic. Pod względem elektrycznym w odróżnieniu od systemów wtrysku […]

Rozmiary elementów fazy

Poniższy materiał dotyczy głównie cząstek, lecz odnosi się także do kropel i pęcherzy. W przepływach dwufazowych operuje się pojęciem cząstki zastępczej, której rozmiar jest identyczny co do wartości z odpowiednim rozmiarem cząstki rzeczywistej. Najczęściej tym rozmiarem zastępczym jest średnica zastępcza (równoważna). Rozmiary zastępcze mogą być różne w zależności od ich definicji, przeznaczenia i metody pomiaru. […]

Silniki

Współczesny użytkownik silnika spalinowego wymaga szybkiej i precyzyjnej oceny jego stanu technicznego. Wymuszają to duże koszty ewentualnych przestojów środków transportu, maszyn i urządzeń, które wyposażone są głównie w silniki o zapłonie samoczynnym. Współczesne metody diagnozowania silników o zapłonie samoczynnym (XS) muszą więc zapewnić spełnienie wspomnianych oczekiwań użytkownika, a przy tym muszą się nadawać do stosowania […]

Metody doświadczalne

Metody doświadczalne (eksperymentalne, empiryczne) mogą mieć następujący różnoraki charakter: 1.W wielu przypadkach stosuje się eksperyment jako podstawowe narzędzie badawcze. Dzieje się to wtedy, gdy brak jest zależności teoretycznych, czego przykładem może być zjawisko turbulencji. 2.Doświadczenie jest często stosowane jako narzędzie weryfikacji wyników teoretycznych. Jest ono jedynym miarodajnym kryterium oceny poprawności rozwiązań analitycznych. 3.Eksperyment bywa czasami […]

Umocnienie II

Pomimo różnorodnych własności, jakie można osiągnąć w stopach przez zmianę własności metalu podstawowego przez wprowadzenie specjalnych domieszek, jednak nie można spełnić wyłącznie na tej drodze wymagań techniki, a w szczególności — pod względem poziomu wytrzymałości stopów. Zwykle w celu nadania stopom jak najlepszych własności, w tej liczbie również — największej wytrzymałości przy danym składzie chemicznym, […]

Pył

Pył jest to zbiór cząstek ciała stałego przechodzących przez sito o rozmiarze oczek 300 [im]. Pył w stanie rozproszenia w gazie tworzy układ o charakterze aerozolu, osadzony zaś na podłożu tworzy warstwę. Najbardziej charakterystyczną cechą pyłu jest jego olbrzymia powierzchnia. Ten fakt decyduje o takich jego właściwościach, jak wybuchowość pyłu, niemożność wypływu ze zbiornika itp. […]

Rurki

Kiedy liczba rurek jest niewielka, istnieje możliwość albo bezpośredniego ich wyprowadzenia z głowicy do regeneratora R, lub za pomocą kolektora górnego. Przy większej liczbie rurek zachodzi potrzeba wykonania dłuższego kolektora dolnego połączonego z przestrzenią rozprężania jednym szerokim kanałem. Długość kolektora jest dostosowana do liczby rurek nagrzewnicy oraz potrzeb technologicznych, odnoszących się głównie do warunków otrzymani;! […]

Rozkład produktów

Do reaktora 2b (zbiornik z wężownicą chłodzącą) wprowadza się mieszaninę składającą się z zawracanego produktu rozkładu i wodoronadtlenku kumenu pompowanego ze zbiornika 10. Rozkład prowadzi się w temperaturze 60CC w obecności stężonego H2S04 dodawanego w ilości 0,1% w stosunku do masy reagującej mieszaniny. Temperatura, stężenie wodoronadtlenku kumenu i ilości H2S04, decydują o bezpiecznym i wydajnym […]

Układy RSE

Wał korbowy ma dwa wykorbienia przesunięte o kąt 40°, co wraz z widlastym ustawieniem bloku cylindrowego daje łączne przesunięcie fazowe ruchu wypornika i tłoka równe 100°. Wszystkie elementy układu korbowego mają łożyska toczne, zasilane olejem ze wspólnego systemu olejenia. W dławnicach trzonów są umieszczone jedynie pierścienie zgarniające zamknięte, wykonane z kauczuku fluorenowego. Na tłoku zamocowano […]

Wpływ parametrów

Masa i jakość benzyny i gazów wytwarzanych w procesie krakowania alitycznego oraz intensywność tworzenia się koksu zależą od: rodzaju użytego 5wca, temperatury, ciśnienia, aktywności katalizatora i czasu jego zetknięcia irowcem (o czasie tym decyduje wysokość warstwy fluidalnej w reaktorze). W reaktorze krakowania utrzymuje się zwykle temperatura 450-^460°C ciśnienie nie wyższe niż 0,05 MPa. Podwyższenie temperatury […]

Zdefektowania

Rodzaj zdefektowania zależny jest od energii potrzebnej do wyrwania jonu z węzła danej podsieci i wbudowania go do przestrzeni międzywęzłowej. Jeżeli energia ta jest znacznie mniejsza dla kationu niż anionu, to przeważa zdecydowanie zdefektowanie typu Frenka (podsieci kationowej), w przeciwnym przypadku zdefektowana jest głównie podsieć anionowa (typ anty-Frenkla). Gdy energie potrzebne do zdefektowania obydwóch podsieci […]

Wzory

Analizując zależności na sprawność i pracę obiegu teoretycznego i porównawczego można zauważyć, że oprócz parametrów konstrukcyjnych silnika pewną rolę odgrywają w nich również własności gazu roboczego, określone wykładnikiem izentropy k oraz Indywidualną stałą gazową R. Z analizy wzorów wynika, że sprawność obiegu zwiększa się w miarę stosowania gazu o większym wykładniku izentropy k. Największym wykładnikiem […]

Częstotliwość rezonansowa wzmacniaczy

Częstotliwość rezonansowa fo wzmacniaczy może mieć różne wartości. W niektórych urządzeniach częstotliwość ta ma wartość standardową, np. częstotliwość pośrednia w odbiornikach z modulacją amplitudy wynosi 465 kHz, z modulacją częstotliwości 10,7 MHz, w odbiornikach radiolokacyjnych 30 MHz, 60 MHz, 300 MHz i 500 MHz, a w odbiornikach telekomunikacyjnych zawiera się w granicach od kilkuset kiloherców […]

Wnioski Kirchhoffa

-Ciała przezroczyste nie absorbują ani nie emitują energii – dla d = 1 Jest wg (6,3) r *» 0 i a = 0, dla tego ostatniego natomiast jest równa 0. Dotyczy to na przykład mieszaniny tlenu, azotu i gazów szlachetnych (powietrza bez HgO i COg). -Ciała nieprzezroczyste o idealnie gładkiej powierzchni również nie absorbują ani […]

Półki dzwonowe (kołpakowe)

Schemat półek dzwonowych podano na rys. 6.5. Brzegi dzwonów znajdujących się na półkach kolumny dzwonowej są zanurzone w cieczy, dzięki temu na półce powstaje zamknięcie hydrauliczne. Pary wypływające spod dzwonu muszą więc przepływać przez warstwę cieczy znajdującej się na półce. Dzwony mają specjalne otwory lub wycięcia, w których przepływające pary rozdrabniają się na pęcherze, co […]

Siarka

Emisja związków siarki związana jest zasadniczo z przetwarzaniem surowców palnych, organicznych i mineralnych takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno, torf i in. Ogólnie biorąc największe ilości siarki znajdują się w węglu, nawet powyżej 3,0% masowych, mniejsze w ropie naftowej a najmniejsze w drewnie i torfie. Siarka zawarta w minerałach rud cynkowych, ołowiowych, miedzi, […]

Filtracja ciągła

Ciągłość procesu można uzyskać przez połączenie szeregu elementów pracujących okresowo w baterie. Typowym przykładem jest filtr obrotowy złożony z elementów w postaci wycinków kołowych walca. Tkanina filtracyjna stanowi powierzchnię tworzącą tego walca. Dzięki obrotowi walca zanurzonego częściowo w zbiorniku z surówką każdy segment jest przez pewien czas zanurzony w cieczy.Watch Full Movie Online Streaming Online […]

Przejmowanie

Wzór Iwaszkiewicza obowiązuje dla cieczy zawierających nieznaczne ilości rozpuszczonych gazów (poniżej 0,06 cm^/litr). Przy większych ilościach, np. do 1,5 cm^/litr obserwuje się wzrost liczby Nusselta nawet o 60%. Stąd . uzyskane tym wzorem wyniki można uważać dla przeciętnych warunków za bardzo bezpieczne. Kryzys wrzenia pęcherzykowego ma zupełnie inny i bardziej skomplikowany mechanizm niż przy wrzeniu […]

Filtracja QV

Szybkość filtracji określa się przyrostem objętości przesączu w jednostce czasu Qv objętościowym natężeniem odbioru przesączu). W trakcie przebiegu filtracji wzrasta grubość warstwy osadu i może zmniejszyć się jego porowatość. W efekcie zwiększa się tzw. całkowity opór filtracji (patrz dalej). Nie można zatem utrzymać stałej szybkości filtracji bez zwiększania różnicy pomiędzy ciśnieniem, pod jakim tłoczymy zawiesinę […]

Destylacja z krystalizacją

Może się zdarzyć, że składniki łatwo krystalizujące wykazują dość znaczną lotność. Wówczas krzywa równowagi destylacyjnej (dla określonego ciśnienia) jest położona dość blisko krzywych równowagi krystalizacyjnej. Przy kondensacji pary S do temperatury następuje rozdział na opary P i kondensat C. Jeżeli teraz kondensat i opary zostaną oddzielone i poddane osobno ochłodzeniu do tempera tury t2, wówczas […]

Bilans cieplny

Podstawą bilansu cieplnego procesu lub aparatu jest prawo zachowania energii. Bilans cieplny sporządza się na podstawie bilansu materiałowego i z uwzględnienim całego ciepła, jakie jest doprowadzone, zużywane lub wytwarzane w danym procesie. Bilans cieplny zawiera zwykle następujące pozycje: – ciepło niesione przez substraty i produkty reakcji; – ciepło powstające w wyniku przemian fizycznych i chemicznych, […]

Nowe typy

Otrzymywane dotychczas kauczuki syntetyczne nie dorównywały w pełni kauczukowi naturalnemu. Nawet do tak bardzo uniwersalnego i cenionego kauczuku butadienowo-styrenowego trzeba przy produkcji opon samochodowych dodawać kauczuk naturalny. Swoje doskonałe właściwości zawdzięcza kauczuk naturalny uporządkowanej budowie. Jak wiemy, łańcuchy jego makrocząsteczek zawierają cząsteczki izoprenu tak połączone, że występuje prawie wyłącznie odmiana cis (98%). Kauczuk syntetyczny zawiera […]

Kolumny różne

Aparaty barbotażowe nie tylko są powszechnie stosowane w procesach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, ale również w procesach absorpcji gazów, którym towarzyszą reakcje chemiczne. Szczególna użyteczność tych aparatów jest widoczna w tych przypadkach, kiedy wymagane jest duże zatrzymanie cieczy oraz konieczne są znaczne czasy przebywania fazy ciekłej w aparacie, ze względu na wolną reakcję chemiczną, biochemiczną […]

Opływanie

Wymiana ciepła podczas poprzecznego opływu walca (przewodu kołowego) charakteryzuje się wieloma osobliwościami. Obraz opływu przedniej i tylnej połowy walca jest zupełnie odmienny. Znaczna część powierzchni walca znajduje się w obszarze wirów powstałych w wyniku oderwania warstwy przyściennej. Te warunki opływu wywierają silny wpływ na warunki wymiany ciepła. Na obwodzie walca wymiana ciepła nie jest jednakowa. […]

Znaczenie nawozów

Do zajścia procesów decydujących o wzroście i zużyciu roślin niezbędne jest wytwarzanie przez nie m.in. związków azotu, fosforu i potasu. Intensywne uprawy powodują zubożenie gleby w te składniki, gdyż ich ilość zabierana jest większa niż w naturalny sposób uzupełniana przez glebę. Teraz w nowoczesnym intensywnym rolnictwie nie ma możliwości dostarczenia odpowiednich ilości nawozów naturalnych (np. […]

Proces dławienia

Proces dławienia jest więc izentalpowy, a sposób jego przedstawienia w różnych układach współrzędnych podano na rys. 2-35. Znając warunki (Ti, Pi) przed ekspansją gazu rzeczywistego, z tego rodzaju wykresów możemy odczytać temperaturę T2 po ekspansji do ciśnienia p2. Dla gazu doskonałego nie będzie zmiany temperatury (Ty — T2), gdyż entalpia tego gazu nie zależy od […]

Schemat falownika tyrystorowego

Schemat falownika tyrystorowego odpowiadającego zasadniczemu układowi. Rolę przełączników spełnia sześć tyrystorów Tyl -r- Ty 6 połączonych parami. Napięcia zasilania doprowadza się przez dławik Dl, utrzymujący stałą wartość prądu zasilania. Odbiornik trójfazowy jest przyłączony przez dodatkowe diody D1+D6. Diody te oddzielają kondensatory komutacyjne Cl^C od obwodu obciążenia. Diody D7+D12, połączone równolegle z tyrystorami (lecz w kierunku […]

Rektyfikacja

Destylacja prosta nie wystarcza do rozdzielenia mieszaniny na czyste składniki, zwłaszcza gdy mieszanina składa się z kilku cieczy o zbliżonej temperaturze wrzenia. W tych przypadkach stosuje się rektyfikację. Proces ten prowadzi się w specjalnych aparatach zwanych kolumnami rektyfikacyjnymi, w których zachodzi jak gdyby wielokrotna destylacja (odparowywanie i skraplanie). Mamy więc tu do czynienia z przenikaniem […]

Właściwości amino

Aminoplasty są tworzywami termoutwardzalnymi. W porównaniu z poznaną już grupą tworzyw — fenoplastami — mają one szereg poważnych zalet. Podstawowa ich zaleta to zdolność łatwego barwienia, pozwalająca otrzymywać tworzywa o różnych barwach. Równie cenna jest możliwość wytwarzania tworzyw aminoplastowych w rozmaitych postaciach. Odporność na działanie wody oraz właściwości mechaniczne i elektro-izolacyjne tworzyw mocznikowych (i innych […]

Napromieniowanie

Idea podwyższenia oporu odkształcenia metali przez wytworzenie większych skażeń budowy krystalicznej skłoniła uczonych do szukania nowych sposobów oddziaływania na sieć krystaliczną, niezależnie od już znanych sposobów: obróbki cieplnej i odkształcania (zgniotu). Tak powstały metody, opierające się na tak zwanym zjawisku magnetostrykcji i metody wykorzystujące wpływ napromieniania cząstkami jądrowymi na budowę metali. Magnetostrykcja jest charakterystyczna dla […]

Elektroliza tlenku

Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymamy metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, be metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopieni-zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę r. Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych. W stopionym pojawiają się […]

Ruch

Przemieszczenie defektów sieci krystalicznej — dyslokacji, jest oczywiście możliwe tylko przez określony ruch atomów, położonych bezpośrednio w strefie defektu. Rozpatrzymy naprzód przypadek tak zwanego „dyfuzyjnego” ruchu dyslokacji. Jedną z postaci ruchu cieplnego w sieci krystalicznej jest przemieszczenie atomów międzywęzłowych i wakansów. Jeżeli w wyniku takiego przemieszczenia będą przyłączać się do krawędzi ekstra płaszczyzny (patrz rys. […]

Pompowanie cieczy

Istnieje granica wysokości ssania dla każdej pompy. Można ją określać stosując równanie Bernoullego dla zwierciadła cieczy (0) dla przekroju (1) przed pompą, ssącą przewodem cieczy ze zbiornika. Równanie to wskazuje, że wysokość ssania (%—z0) musi być mniejsza od wyrażenia: p0/y — gdzie p0 — ciśnienie atmosferyczne (w otwartym zbiorniku), y — ciężar właściwy cieczy. Dla […]

Bezpośrednie nawilżanie pomieszczeń

W wielu salach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach itp. jest wymagana odpowiednia wilgotność powietrza. Urządzenia nawilżające mogą pracować jako instalacje niezależne, dostarczające do pomieszczenia określone ilości rozpylonej wody, albo mogą współpracować z instalacjami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi. Podstawowym warunkiem bezpośredniego nawilżania powietrza jest rozpylenie wody na bardzo małe krople, które są w stanie odparować na żądanej drodze. Te […]

Zwężki pomiarowe

Zwężki pomiarowe są najczęściej stosowanymi przyrządami do pomiaru strumienia objętości V lub masy m płynu. Wynika to z wielu zalet zwężek, wśród których do najważniejszych należą: – bardzo duża dokładność pomiarów bez potrzeby wzorcowania zwężek; w prawidłowych warunkach pomiaru błąd średni wynosi poniżej 1 + 1,5 %, – szybkie wykonanie pomiaru, – niezawodność działania ze […]

Hydraulika

Półka stanowi typowy przykład urządzenia barbotażowego. Ciecz dostaje się na nią przelewem (rys. 1-35) i płynie w poprzek półki do przelewu na niższą półkę. Gaz dostaje się przez otwory nakryte kapslami. Kapsle mają wycięcia na obwodzie rozdzielające gaz na małe pęcherzyki. W przypadku półki sitowej para dostaje się do cieczy przez małe otworki w dnie […]

Woltomierze

Woltomierze elektroniczne umożliwiają pomiary napięć zarówno stałych, jak i zmiennych o częstotliwościach do ok. 3000 MHz, w zakresie od ułamka nanowolta do megawoltów. Zaletami woltomierzy są: szeroki zakres pomiarowy i częstotliwościowy, duża impedancja (bądź rezystancja) wejściowa, duża dokładność, duża wytrzymałość na przeciążenia, możliwość pomiaru wartości skutecznej, średniej i szczytowej napięcia. Woltomierze można klasyfikować wg różnych […]

Możliwości, jakie dają nam telefony komórkowe

W otoczeniu każdego z nas chyba nie znajdzie się ani jedna osoba, która w dzisiejszych czasach nie posiada telefonu komórkowego. Praktycznie każdy nosi dziś w kieszeni albo torebce takie niewielkie urządzenie, które pierwotnie służyć miało do porozumiewania się z innymi na znaczne odległości. Telefony komórkowe pozwalają nam prowadzić rozmowy telefoniczne oraz wysyłać krótkie wiadomości tekstowe, […]

Parametry przepływu dwufazowego

Jak wynika z analiz, struktura przepływów dwufazowych jest zróżnicowana. Uwzględnienie tej struktury wymaga znajomości różnych parametrów, które można ująć w dwie grupy. Parametry pierwszej grupy są podobne do parametrów przepływu jednofazowego i obejmują strumienie objętości lub masy obu faz oraz mieszaniny, różnie zdefiniowane prędkości i gęstość. Parametry drugiej grupy są specyficzne dla przepływów dwufazowych i […]

Rozpylacze wirowe

Rozpylacze wirowe – podobnie jak rozpylacze promieniowe – wykorzystują do rozpylania energię ciśnienia cieczy, przy czym rgia ta zostaje zużyta na wytworzenie wiru wewnątrz rozpylacza. Stąd po-dzi nazwa tych rozpylaczy. Rozpylacze wirowe zapewniają dobre rozpylenie y umiarkowanych, a nawet małych spadkach ciśnień Ap. Rozpylacze wirowe charakteryzują się na ogół dużymi kątami rozpylenia, najczęściej ę = […]

Różne dyslokacji

Lekkie przezroczyste banieczki mydlane, mieniące się wszystkimi barwami tęczy, jakby pływają — unoszone najmniejszym powiewem powietrza. Trudno przypuszczać, że banieczki mydlane są nie tylko dziecinną zabawą, lecz służąc do całkiem poważnych celów pomagają ujawniać niektóre tajniki budowy metali. W latach 1947—1949 uczeni W. L. Bragg, J. F. Nye i W. M. Lomer wykonali oryginalny model […]

Optymalizacja reakcji

Wybór właściwej temperatury procesu egzotermicznego w reaktorze z mieszaniem doskonałym sprowadza się do graficznej interpretacji równania tego reaktora. Stosownie do tego równania danemu reaktorowi o objętości VR i natężeniu dopływu surowca W0A odpowiada promień o nachyleniu WR/W0A w układzie współrzędnych (r, a). Przecięcie tego promienia z dowolną izotermą wyznacza osiągalną konwersję ax w tej temperaturze. […]

Parametry procesu

Zawartość amoniaku w mieszaninie amoniakalno-powietrznej nie powinni przekroczyć 12%. Przy większych stężeniach amoniaku mieszanina może by: wybuchowa, a ponadto przy utlenianiu wydzieli się więcej ciepła i trudno będzie należycie ochłodzić gazy nitrozowe. Temperaturę siatki określa się według wskazań termopary lub wizualnie oceniając przez wziernik zabarwienie żarzącej się platyny. Obciążenie siatki mierzy się ilością kilogramów amoniaku […]

Elektroliza

Teoretyczne podstawy procesu. Przez elektrolizę soli stopionych otrzymuje się metale lekkie (Na, Mg, Al). Największe znaczenie ma produkcja glinu, bowiem metal ten jest produkowany na masową skalę. Sole w stanie stopionym przewodzą elektryczność. Wskutek stopienia ulega zniszczeniu sieć krystaliczna soli i tworzące ją jony uzyskują swobodę ruchów Dzięki temu możliwa jest elektroliza soli stopionych. W […]

Różne rodzaje telefonów komórkowych

Telefony komórkowe posiada dziś tak naprawdę każdy z nas. Oczywiście, od każdej reguły są jakieś wyjątki i w tym przypadku również, bo na pewno znalazłoby się kilka osób, które nie korzystają z takich urządzeń, jednak wszyscy wiemy, że znakomita większość z nas je posiada i nosi je zawsze przy sobie. Każdy wybiera taki telefon, jaki […]

Generatory

Generatorów elektronicznych używa się często do zasilania odbiorników mocy, np. nagrzewnic wielkiej częstotliwości, przetworników ultradźwiękowych itp. Moc wyjściowa takich źródeł, nazywanych generatorami mocy, wynosi od kilkudziesięciu watów do kilkuset kilowatów, a częstotliwość od 20 Hz do 500 kHz. Wytwarzające drgania sinusoidalne generatory małych mocy buduje się jako kaskadowe połączenie poznanych typów generatorów ze wzmacniaczem mocy. […]

Możliwości zastosowania

Tak więc po zaznajomieniu się ze szczegółami wzrostu włosków ustaliliśmy, że w odróżnieniu od zwykłych kryształów, zawierających mnóstwo dyslokacji i innych defektów, włoski posiadają tylko jedną dyslokację śrubową. Przypomnimy także o doskonałej powierzchni omawianych kryształów, na której nie wykryto chropowatości przy powiększeniu 40 000 razy. W normalnych kryształach, największa ilość defektów znajduje się na powierzchni, […]

Produkcja aniliny

Aparatura. Redukcję nitrobenzenu do aniliny przeprowadza się w reaktorach, zwanych reduktorami. Typowy reduktor ma płaskie dno, a w bocznej ścianie właz do usuwania szlamu poreakcyjnego. Reduktor wykonany jest ze stali kwasoodpornej, a w dolnej części jest wyłożony specjalnymi płytami, które nie ulegają ścieraniu związanemu z tarciem opiłków żelaznych. Reduktor jest wyposażony w płaszcz grzewczy i […]

Oczyszczanie biol-chem

Jeśli oczyszczanie mechaniczne nie jest wystarczające, stosuje się oczysz biologiczne, które polega na wykorzystaniu ..współpracy” drobnoustrojów. W wyniku procesów życiowych mikroorganizmów powstają kłaczkowate skupienia które tworzą błonkę biologiczną na odpowiednim materiale (podoba śluzowatej błonki na kamieniach górskich rzeki. Oczyszczanie ścieków robi się w ten sposób, że drobnoustroje tworzące błonkę absorbują związki organiczne ze ścieków i […]

Turbulencje

Przepływ turbulentny, zwany również przepływem burzliwym, występuje powszechnie w przyrodzie (przepływ w rzekach, ruch powietrza atmosferycznego) i technice (przepływ w przewodach i maszynach, tj. pompach, dmuchawach, turbinach itp.). Ruch turbulentny charakteryzuje się tym, że jest to ruch zdecydowanie przestrzenny (trójwymiarowy), podczas którego elementy płynu poruszają się w sposób nieustalony. Elementy płynu w ruchu turbulentnym przemieszczają […]

Pamiętasz jeszcze te czasy?

Chyba każdy użytkownik telefonu komórkowego pamięta czasy kiedy dostępne były tylko dzwonki monofoniczne, to i tak był szał a większość z nas posiadała specjalne wzory które wpisywało się do naszej Nokii 3310 która miała opcję tworzenia takich dzwonków. Z czasem wszystko się zmieniło zresztą jak same telefony lecz jakiś tam niewielki sentyment na pewno pozostał […]

Metodyka

W metodzie mokrej sodowej jako sorbent S02 używany jest roztwór NaOH lub Na^O. Proces prowadzi się w skruberach natryskowych, półkowych, z wypełnieniem i niskociśnieniowych Venturiego. Ług sodowy może być podawany do skrubera tylko w postaci roztworu, przygotowanego uprzednio w oddzielnym zbiorniku. Woda jako uzupełnienie strat może być podawana do zbiornika dolnego skrubera, na wlocie do […]

Umocnienie

Przebijając otwór spustowy wielkiego pieca dajemy ujście potokowi lawy ciekłego metalu. Jest to efekt żmudnej pracy metalurgów i hutników. Wytopiony metal — surówka wielkopiecowa, na skutek dużej zawartości szkodliwych domieszek jest bardzo krucha i dlatego nie może być bezpośrednio stosowana na części maszyn i różnego rodzaju konstrukcje. W żeliwiakach przetwarza się ją na żeliwo zdatne […]

Wydzielanie

Emisje LZO, szczególnie odorów z oczyszczalni i przeróbki ścieków, stanowią potencjalnie uciążliwy problem dla społeczności lokalnych. LZO emitowane są z kanałów ściekowych (kanalizacyjnych) i podczas transportu przenośnikami, w procesach separacji i przetwarzania, aeracji i napowietrzania, oczyszczania biologicznego i in. Wiele metod dla przewidywania szybkości usuwania (ang. stripping) i odparowania LZO podczas wymienionych procesów opartych jest […]

Świece

Zasadniczym celem świecy zapłonowej jest inicjacja zapłonu mieszanki paliwo-powietrznej. Odbywa się to na zasadzie tzw. przeskoku iskry między elektrodami świecy pod wpływem napięcia generowanego w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej. Ważnym parametrem decydującym o poprawności zapłonu jest dobór wartości cieplnej świecy. Świeca zapłonowa I o dużej wartości cieplnej (tzw. „świeca gorąca”) charakteryzuje się dużą powierzchnią izolatora, […]

Różne płyny

Podczas ruchu płynów energia mechaniczna płynu zmniejsza się nieustannie, przechodząc w sposób nieodwracalny w energię cieplną. Proces ten, zwany dyssypacją (rozpraszaniem) energii mechanicznej, jest związany ze zjawiskiem molekularnego transportu pędu i energii kinetycznej molekuł. Lepkość. Jeżeli rozkład średniego pędu molekuł nie jest jednorodny, co zachodzi podczas braku równowagi termodynamicznej, to proces wyrównywania pędu występuje na […]

Zależności matematyczne

Zgodnie z charakterystyką zależności matematycznych służących do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika, zawartą w punktach x do y, oddziaływanie szeregu parametrów roboczych i konstrukcyjnych na te wskaźniki jest zróżnicowane. To zróżnicowanie odnosi się zarówno do poszczególnych wielkości, jak też ich wartości liczbowych. Konstruktor, starając się zbudować silnik Stirlinga o jak najlepszych z punktu widzenia użytkownika […]

Oczyszczanie solanki

Cel oczyszczania. Wytwórnie sody buduje się w pobliżu pokładów soli kamiennej (chlorku sodu). Zamiast kosztownego transportu soli w postaci stałej stosuje sk w kopalniach system podziemnego rozpuszczania soli w wodzie. Otrzymam wodny roztwór chlorku sodu (tzw. solankę) tłoczy się rurociągami bezpośredni do wytwórni sody. Solanka stanowiąca podstawowy surowiec do produkcji sody metodą Solvaya nie powinna […]

Strumienice

Strumienica jest to urządzenie (maszyna przepływowa) służące do zasysania i tłoczenia (przemieszczania) płynu na skutek wykorzystania energii kinetycznej strumienia innego płynu. Dzieje się to dzięki zjawiskom zachodzącym w zwężce Venturiego. W procesie przepływowym bierze zatem udział płyn zasysany (bierny), który od stanu spoczynku w jednym obszarze jest wprawiany w ruch i przetłaczany do drugiego obszaru, […]

Kompensacja

Kompensację temperaturową źródła prądu realizuje się podobnie jak i innych układów zasilających, a więc najczęściej przez dołączenie dodatkowego tranzystora (lub tranzystorów) w połączeniu diodowym. Należy zwrócić uwagę, że układ przedstawiony umożliwia otrzymanie małych prądów. Jako napięcie t/B wykorzystuje się w nim różnicę napięć baza-emiter obu tranzystorów (UB = Ubei — UBei)- Napięcia te są różne, […]

Zasobnik energii

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozwiązań nadprzewodnikowych zasobników energii opracowywanych na świecie, modelu numerycznego oraz dotychczasowych prac nad zastosowaniem i eksploatacją urządzeń nadprzewodnikowych zaproponowano projekt elektromagnesu nadprzewodnikowego przeznaczonego dla zasobnika energii z kontaktowym układem chłodzenia. Jako podstawową izolację uzwojeń zastosowano żywicę epoksydowa oraz materiały poliamidowe w postaci folii i taśmy, które wzmacniają konstrukcje uzwojeń oraz pełnią […]

Rozpylacze obrotowe

Rozpylacze obrotowe wirują dokoła własnej osi wskutek energii mechanicznej dostarczanej z zewnątrz. Energia rozpylacza jest przekazywana cieczy. Rozpylacze obrotowe dzielą się na kielichowe oraz tarczowe. Pierwsze z nich nie znajdują zastosowania w inżynierii środowiska, drugie zaś znalazły zastosowanie jako aparaty nawilżające. Jak widać, aparat taki składa się z gładkiej wirującej tarczy, osiowego wentylatora i silnika […]

Problem emisji

Emisja dwutlenku siarki do atmosfery jest w Polsce bardzo duża, sięgająca min t/r. Około 80% tej ilości pochodzi z elektrowni i elektrociepłowni iz z zakładów metalurgicznych, natomiast tylko kilka procent z zakładów przemysłu chemicznego. Emisja S02 z tego przemysłu jest zatem kilkunasto-)tnie mniejsza od emisji z energetyki paliwowej i metalurgii. Najbardziej negatywny wpływ na środowisko […]

Inne równania

Matematyczne równanie Laplace a opisuje zjawiska fizyczne, w szczególności te, do których można stosować teorię potencjału. Mówimy wówczas o zjawiskach (matematycznie) analogicznych, a wielkości odgrywające tę samą rolę matematyczną (ł) są to tzw. a n a l o g i . Przez wykorzystanie analogii można otrzymywać trudne do wyznaczenia wielkości termiczne (temperatury» strumień cieplny) poprzez […]

Źródła energii

Jednym z kryteriów wyboru źródła energii cieplnej może być lokalizacja miejsca pracy silnika. Przykładowo, gdy ma to być obszar poza atmosferą ziemską (np. w pojazdach kosmicznych lub podwodnych), system doprowadzenia energii cieplnej nie może opierać się na spalaniu paliw w powietrzu atmosferycznym. Silniki cieplne pracujące natomiast na powierzchni ziemi mogą korzystać z łatwego, taniego i […]

Wprowadzenie do urządzeń

W elektrycznych urządzeniach nadprzewodnikowych materiał nadprzewodnikowy występuje najczęściej w postaci uzwojenia. Budowę uzwojenia nadprzewodnikowego wykonanego przewodem o przekroju kołowym i prostokątnym przedstawię później. W przekroju uzwojenia widoczne są takie różnorodne pod względem funkcji i właściwości elementy jak: włókna i przewody nadprzewodnikowe, kanały chłodzące, zbrojenia, wypełnienia i usztywnienia, mostki cieplne, matryca, karkas. Podczas modelowania urządzeń nadprzewodnikowych […]

Walka z korozją

Oczyszczanie ropy zmniejsza korozję aparatury, ale jej całkowicie nie wyeliminuje Działanie korodujące ropy w kolumnach destylacyjnych lokalni głównie w dwóch miejscach: przy szczycie wieży destylacyjnej i na wy wprowadzania ropy. Jeśli praca elektrodehydratorów jest dobra, to zawartość HC1 w oparach niewielka. Wtedy bardzo skuteczne okazuje się wprowadzanie gazowe: amoniaku do górnej części wieży. Można także […]

Przepływ wirowy

W przepływie turbulentnym analogia hydromechaniczno-termiczna występuje również. Jej fizyczną podstawą są ruchy poprzeczne o charakterze makroskopowym: przypadkowym przemieszczeniom we wszystkich kierunkach, a więc i do sąsiedniej (w kierunku osi ^) warstwy płynu (poruszającego się z prędkością wx w kierunku osi x) podlegają Już nie tylko drobiny ale makroskopowe porcje płynu, które przemieszczają się w ramach […]

Gazy

Przemieszczenie gazu roboczego pomiędzy przestrzeniami sprężania C i rozprężania E zostaje osiągnięte przez zastosowanie w silniku pojedynczego działania dwóch tłoków poruszających się cyklicznie, z określonym przesunięciem fazowym. Jednocześnie takie rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia zrealizowanie procesu sprężania w okresie, gdy cała masa gazu znajduje się w przestrzeni zimnej (Intensywnie chłodzonej) oraz procesu rozprężania, gdy cała masa gazu […]

Efekty cieplne

Procesowi absorpcji towarzyszą efekty cieplne, składnik absorbowany przechodzi bowiem ze stanu gazowego w stan ciekły. Stąd efekty te są rzędu ciepła kondensacji, a więc również zwykle zachodzi wydzielanie ciepła z układu podczas procesu izotermicznego. Efekty te można określić przy pomocy wykresu entalpowego krzywa AB oznacza izotermę cieczy (roztwór) w temperaturze układu tx. Punkt C oznacza […]

Miedź

Błyszcząca i gładka powierzchnia metalu zimno odbija światło nie dając możliwości przeniknięcia w tajniki jego budowy. Tylko żmudna praca wielu pokoleń uczonych pozwoliła na ujawnienie kilku tych tajników. Takim tajnikiem była także budowa metalu. W roku 1831 Paweł Piotrowicz Anosow badając słynną stal damasceńską pierwszy podjął próbę zbadania budowy metalu za pomocą mikroskopu. Jednakże mikroskop […]

Stany skupienia

Wszystkie możliwe powierzchnie graniczne można podzielić, biorąc pod uwagę trzy stany skupienia, na następujące grupy: ciecz-gaz, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, ciało stałe-gaz, ciało stałe-ciało stałe. Powierzchnie graniczne najbardziej interesujące z punktu widzenia inżynierii materiałowej to powierzchnie w układach z udziałem ciała stałego. W kryształach rzeczywistych powierzchnia graniczna może występować w postaci dwóch defektów strukturalnych: powierzchni zewnętrznej […]

Część próżniowa

Narzut ze zbiornika 7b ogrzewa się w piecu 4b do temperatury 420°C i wprowadza do wieży próżniowej 3, w której rozdestylowuje się go na frakcje olejowe (destylaty: lekki, średni i ciężki). Oleje te chłodzą się w wymiennikach 5a (ogrzewając surową ropę) i zbierają w odbieralnikach próżniowych 6. Po dalszym ochłodzeniu w wodnych chłodnicach skrzyniowych 8 […]

Niepełne nasycenie przy destylacji z parą wodną

Wydajność procesu rzeczywistego jest niższa niż wynika z tych obliczeń. Jest to spowodowane niepełnym nasyceniem się pęcherzyków pary wodnej oparami destylatu z powodu ograniczonego czasu zetknięcia. Stopień nasycenia

Sprawność

Po podjęciu decyzji o zastosowaniu cyklonu w danym procesie oczyszczania gazu, mimo ograniczeń w sprawności odpylania w odniesieniu do cząstek o rozmiarach poniżej 10 fim a także przy odpylaniu cząstek adhezyjnych i higroskopijnych oraz gazów korozyjnych, odpowiedniej konstrukcji i wymiarów cyklon(y) jest dobierany spośród istniejących lub projektowany. W zasadzie cyklony są dobierane spośród wielu konstrukcji […]

Odpowiedniki schematów

Oczyszczanie biologiczne gazów jest alternatywą w stosunku do pozostałych metod oczyszczania, gdy stężenie zanieczyszczeń w strumieniu powietrza jest małe, typowo poniżej 1000 ppm, zanieczyszczenia są łatwo biodegradowalne i strumień gazu jest w miarę stabilny. Przebieg procesu biodegradacji węglowodorów odpowiada uproszczonemu schematowi. Oczyszczanie biologiczne charakteryzuje się wysoką sprawnością oczyszczania > 90% dla wielu zanieczyszczeń organicznych, w […]

Siarkowodór

Siarkowodór, którego stężenie w powietrzu w warunkach standardowych wynosi 2 g/m usuwany jest w skruberze natryskowym zraszanym wodnym roztworem węglanu sodu o stężeniu 20 g/dm3 w postaci kropel o średniej średnicy 1,5 mm. Strumień objętości powietrza wynosi 10 m3/s, a jego prędkość w skruberze o długości 3,0 m wynosi 10 m/s. Obliczyć strumień zraszającego roztworu […]

Wyparowanie W

Koncepcja polega na przeprowadzeniu natężania w kilku szeregowo połączonych wyparkach, z których pierwsza jest ogrzewana parą grzejną (kotłową lub odlotową z turbiny), każdy zaś następny dział jest ogrzewany oparami z działu poprzedniego. Przez to osiąga się kilkakrotne zmniejszenie zużycia pary grzejnej w porównaniu z tym samym zatężeniem w wyparce jedno działowej. Najczęściej stosuje się baterię […]

Przepływy – rodzaje

Przepływ poprzeczny osiągany Jest przez zastosowanie przegród prostopadłych do pęku rur z otworem do przepuszczenia płynu na drugą stronę przegrody. Tarcze przegradzające mogą być koncentryczne składając się na przemian z pierścieni (z otworem pośrodku) i tarcz (z otworem pierścieniowym na obwodzie) albo mogą być segmentowe w postaci tarcz rozciągających się na całym przekroju (z małym […]

Programy antywirusowe

Codziennie korzystamy z naszych komputerów, ciesząc się tym, co mają nam do zaoferowania. Łączymy się z internetem, pracujemy, ściągamy materiały najróżniejszej jakości, z różnych źródeł, korzystamy z poczty elektronicznej i wielu innych komputerowych udogodnień. Dlatego właśnie, tak bardzo przywiązujemy wagę do tego, jakie nasz komputer posiada zabezpieczenia. I bardzo dobrze ponieważ potrafi to na nas […]

Wspaniałe kina domowe

Kiedy inwestujemy w kino domowe, na pewno oczekujemy przepięknego dźwięku i doskonałej jakości obrazu. Przede wszystkim zaś wybieramy naprawdę imponujących rozmiarów ekrany telewizyjne. To właśnie dzięki nim mamy szansę stworzenia sobie w domu klimatu niczym w kinie. Zresztą jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym z powodzeniem jeden z większych pokoi możemy przeznaczyć, na domową wersje kina. […]

Nagłośnienie idealne

Oglądając filmy, słuchając muzyki, rozmawiając z przyjaciółmi, ważne i niebywale wartościowe jest dobrej jakości nagłośnienie w naszym domu. Kiedy korzystamy ze sprzętu komputerowego, dobre nagłośnienie to po prostu dobra jakość korzystania z wszelkiego rodzaju komputerowych możliwości. Kiedy nagłośnienie jest na przykład podłączone z naszym telewizorem albo sprzętem muzycznym, o wiele lepiej będzie nam się oglądało […]

Wyrafinowane ekspresy do kawy

Każdy z nas docenia łyk aromatycznej, wspaniałej kawy po przebudzeniu. Dlatego tak bardzo wartościowe są dla nas profesjonalne ekspresy do parzenia kawy. Coraz więcej ludzi decyduje się na ciśnieniowe ekspresy do kawy, dzięki temu mamy możliwość cieszenia się tym, że w naszym domu, można wypić praktycznie każdy rodzaj kochanego napoju. Co więcej zaawansowane technologie pozwalają […]

Przenośne komputery osobiste – tablety

Dosłownie z dnia na dzień, coraz głośniej jest o popularnych przenośnych komputerach osobistych. Nazywają się one oczywiście tablety. Mają naprawdę profesjonalne oryginalne oprogramowanie, najlepszych producentów komputerowych. Posiadają doskonałej jakości grafikę, dotykowy ekran i dzięki temu są naprawdę o wiele bardziej poręczne niż laptopy. Dlatego właśnie tak szybko wypierają nasze laptopy, jeśli chodzi o komfort podróżowania. […]

Systemy centralnego odkurzania

Coraz więcej domów zaopatrzonych jest w systemy centralnego odkurzania. Jest to bardzo wartościowe, jeśli chodzi o wygodę i oszczędność czasu. Bo nie ma co się oszukiwać, czas jest dla każdego z nas bardzo wartościowe. Przecież każdy przyzna, że o wiele lepiej jest czas wolny wykorzystać na przyjemności niż na obowiązki i sprzątanie w domu. Dlatego, […]

Miniaturowe kamery cyfrowe

Istnieje wiele chwil, wiele momentów w naszym życiu, które pragniemy uwieczniać. Chcemy aby były ciągle żywe w naszych pamięciach i wymagamy od siebie tego, aby zorganizować sobie najlepsze możliwości upamiętnienia poszczególnych wydarzeń. Najbardziej doceniane jest obecnie posiadanie kamery. Coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej zaawansowane technologicznie, do tego piękne i bajecznie kolorowe. Lekkie i poręczne, dostosowane […]

Wielofunkcyjne roboty kuchenne

Każda kobieta, która lubi gotować, docenia pomocny wpływ wszelkiego rodzaju sprzętów, jakie posiada w swojej kuchni. I tak na przykład coraz bardziej popularne jest korzystanie z robotów kuchennych. Są one tak zaawansowane technologicznie, ze mogą robić nawet kilka rzeczy jednocześnie. Siekać, kroić, rozdrabniać, miksować, jest to naprawdę rewelacyjne ułatwienie dla każdej gotującej osoby. Ponadto mamy […]

Kompaktowe aparaty fotograficzne

Kiedy decydujemy się na kupno aparatu fotograficznego, na pewno często wybieramy po prostu wygodę. Coraz częściej doceniane są naprawdę miniaturowe aparaty kompaktowe. Cyfrowa jakość fotografii i minimalny rozmiar aparatu, który z łatwością zmieścimy nawet w kieszeni naszej kurtki czy spodni pociągają. Dla kobiet ogromne znaczenie ma także to, że aparaty kompaktowe są bajecznie kolorowe, dostępne […]

Video fony popularne zabezpieczenie w domu

W każdym domu. Niezależnie czy mowa o domku jednorodzinnym, czy może o domu w kamienicy, czy w bloku, coraz częściej mamy do czynienia z domofonami. Do tego bardzo często wykorzystywane są profesjonalne systemy zwane video fonami. To atrakcyjne i zaawansowane technologicznie urządzenie pozawala nam na widzenie kto do nas idzie. Możemy dzięki temu, w bardzo […]

Popularne programy komputerowe

Z komputerów korzystamy codziennie. W dużych ilościach. Świadomie i bardzo chętnie. Najbardziej popularne programy komputerowe dają nam pewność, że będzie nam się korzystało z komputera o wiele swobodniej. I tak właśnie ułatwiamy sobie korzystanie z naszego sprzętu, kiedy na przykład możemy faktycznie wykorzystywać Worda, czy Excela, chyba dwa najbardziej popularne w naszej rzeczywistości programy komputerowe. […]

Rzutniki do odtwarzania filmów

To, że lubimy oglądanie filmów jest naprawdę bardzo naturalne. Przecież wieczory przy wartościowym filmie, z ukochaną osobą są po prostu naprawdę bardzo doceniane. Można się w ten sposób rewelacyjnie rozluźnić i cieszyć z tego, co ma nam do zaoferowania nowoczesna technologia. Mowa na przykład o odtwarzaczach DVD i rzutnikach z projektorami do odtwarzania naszych ulubionych […]

Nowoczesne laptopy

Coraz częściej można spotkać ludzi, korzystających w miejscach publicznych ze swoich przenośnych komputerów. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ technika jest tak rozwinięta, że pozwala nam na korzystanie z komputerów bez najmniejszych nawet ograniczeń. Wystarczy zainwestować w taki sprzęt, który na pewno będzie przynosił nam wiele radości. Bardzo odpowiedzialne jest wybieranie laptopa konkretnie pod […]

Innowacyjne rozwiązania w kuchni

Kuchnia jest jednym z ważniejszych miejsc w naszym domu. Daje nam możliwość wyczarowania dla naszych najbliższych wspaniałych posiłków. Bardzo wartościowe jest także to, że można zaopatrzyć ja w wiele pozytywnych sprzętów. Na przykład w doskonałej jakości nowoczesne i innowacyjne roboty kuchenne. Uniwersalne i wszechstronne. Potrafią kroić, siekać, mieszać, mielić, miksować i wiele innych pozytywnych czynności. […]

ankara escort

Merhabalar Ben bursa escort partneriniz Burcu Bursali erkeklerin sevgilisi olarak sizin de gonlunuzu fethetmek icin geldim Hepinize kucak dolusu mis kokulu opucuklerimi yollayarak biraz kendimden bahsetmek istiyorum 176 boyundayim kumral karamel sacli bugday tenli bakir gozlu 59 kilodayim Yasim 22 Okul hayatindan hoslanmayan bir bayan oldugum icin universiteyi disaridan okuyorum Ailemize ait olan tekstil fabrikasinda […]

Małe laptopy podróżne

Wybierając się w podróż, pragniemy jak najbardziej sobie ją udogodnić. Dlatego często pierwsze co pakujemy to przenośny, mały i lekki laptop. Są one coraz bardziej popularne, co najlepiej widać kiedy na przykład podróżujemy pociągiem i nagle każdy z podróżników wyciąga swojego laptopa i się zwyczajnie cieszy z jego używania. Ponadto, od kiedy mamy możliwość korzystania […]

Doskonałe cyfrowe aparaty fotograficzne

Zdjęcia robimy coraz częściej i coraz bardziej chętnie. Rewelacyjne aparaty cyfrowe są dostępne w tak bardzo zróżnicowanych ofertach, że czasem sami nie wiemy czy będziemy w stanie wybrać taki, który zaspokoi potrzeby nasze i naszych domowników. Jednak tutaj z pomocą przychodzą nam naprawdę wyjątkowo wykwalifikowaniu sprzedawcy. Naprawdę bardzo doceniane są możliwości cieszenia się tym co […]

Inteligentne telewizory

W każdym domu znajduje się telewizor i to najczęściej nie jeden tylko kilka telewizorów. Dlatego dobrze jest wiedzieć, że potrafimy wybrać te najbardziej profesjonalne i najbardziej nowoczesne. Naprawdę fascynujące jest to, jak wiele funkcji teraz posiadają telewizory. Producenci prześcigają się we wprowadzaniu nowoczesnych technologii. Telewizory są już zaopatrzone w karty zintegrowane z komputerami, mają dostęp […]

Olbrzymie możliwości aparatów cyfrowych

Kiedy inwestujemy w aparat fotograficzny, coraz częściej wybieramy modele cyfrowe. Dają nam one specyficzną łatwość wykorzystywania technologii i zaawansowanych technicznie funkcji, do tworzenia naprawdę przepięknych, wartościowych zdjęć. Najbardziej doceniane jest to, że aparaty cyfrowe są tak bardzo innowacyjne, że nawet naprawdę niewprawny fotograf może wydobyć głębie ze zdjęcia jakie zrobi cyfrówka. Można się śmiało zorientować […]

Inteligentne domy

Kiedy decydujemy się na budowę wymarzonego domu, mamy możliwość zaprojektowania go od podstaw. I to jest właśnie naszym głównym atutem. Można zaprojektować naprawdę inteligentny, naszpikowany technologią od fundamentów po sam dach dom. Będzie on na pewno niebywale wygodny i prestiżowy. I tak stosuje się właśnie najbardziej zaawansowane technologie grzewcze, praktycznie same reagujące na temperaturę na […]

Wielofunkcyjne lodówki

Coraz częściej inwestujemy w lodówki wielofunkcyjne. To znaczy takie, And które mają nam do zaoferowania chicagobearsjerseyspop więcej niż tylko chłodzenie naszych produktów spożywczych. Często zależy nam na przykład także na tym, aby była zamrażalka i автосервисе chłodziarka. Ponadto dobrze jeśli nasza lodówka na drzwiach Pralki posiada Engine na przykład urządzenie do kruszenia lodu, albo podaje […]

Odtwarzacze DVD

Każdy człowiek potrafi docenić możliwość obejrzenia ulubionego filmu w towarzystwie ukochanej osoby. Popołudnia i wieczory spędzane na oglądaniu ulubionych Jerseys filmów, czy oferowaniu naszym dzieciom wartościowych bajek są bardzo cenne. Dlatego dobrze jest inwestować w profesjonalnej jakości sprzęt DVD. Dzięki temu na pewno będziemy zadowoleni z osiągniętych rezultatów. Co więcej profesjonalnej jakości odtwarzacz, nowoczesny i […]

Nawigacja samochodowa

Ogromną popularnością wśród kierowców cieszą się najróżniejsze nowinki technologiczne. Szczególnie nawigacje samochodowe, które dają nam naprawdę wiele pozytywnych możliwości. Każdy jest w stanie docenić jej działanie, jeśli wybiera się w trasę, która będzie dla nas nieznana i w którą będziemy jechali po raz pierwszy. Bardzo wartościowe są wszelkiego rodzaju wycieczki pozwalające nam na sprawdzanie naszych […]

Wspaniałe ekspresy do kawy

Wielu z nas kocha kawy i to najróżniejszych rodzajów. Kawy <a rozpuszczalne, kawy funkcjami sypane, kawy smakowe i kawy bez dodatków. Kawa z mlekiem i czarna, cheap jerseys słodka i gorzka, espresso, late, cappuccino. Dla każdego smakosza znajdzie się taki rodzaj, który na pewno zawróci mu w głowie i sprawi, że zmysły oszaleją. roboty Bardzo […]

Funkcjonalne roboty kuchenne

Jeśli lubimy gotowanie, zapewne doceniamy wszystkie możliwości pomocy w kuchni. Jest to wartościowe dla każdej pani domu. Przede wszystkim dlatego, że daje nam wiele pozytywnych możliwości wholesale nba jerseys panowania nad tym, co mamy do zaoferowania sobie i najbliższym. W kuchni przecież wykonuje się naprawdę wiele czynności jednocześnie. Dlatego kiedy mamy do dyspozycji robota kuchennego, […]

Pralki z innowacyjnymi funkcjami

W każdym domu codziennie, ewentualnie cheap nba jerseys co wholesale NBA jerseys kilka dni, puszczane wholesale nfl jerseys jest pranie. Wtedy zazwyczaj pragnie się korzystania z pralek najwyższej jakości. A teraz są na naszym rynku dostępne od ręki naprawdę zaawansowane technologicznie modele pralek. I tak na przykład istnieją pralki automatyczne z programami tak innowacyjnymi, że […]

Niezawodne mikrofale

Żyjemy szybko, wiele od siebie wymagamy i wholesale jerseys nie zawsze mamy czas na gotowanie. Często zdarza się także tak, że gotujemy wieczorem na przykład zupę na jutrzejszy obiad. Dzięki temu mamy możliwość zaoszczędzenia czasu i w pracy spokojnie zajmujemy się swoimi obowiązkami, SA3D a nie zastanawiamy się nad tym, co zrobić na obiad WELCOME! […]

Nowa technologia w Samsung, Galaxy S3

Do świata nowoczesnych telefonów komórkowych Samsung wprowadza swój najnowszy produkt, który jest GalaxyS3. Mimo iż na stronach internetowych można go zamawiać to nikt tak faktycznie nie wie, czego można się spodziewać. Ponoć posiada rewelacyjny ponad cztero calowy ekran oraz dwunasto-megapikselowy aparat fotograficzny jednak czy tak jest w rzeczywistości przekona się każdy użytkownik dopiero po zakupie. […]

Funkcje multimedialne w Samsung Omnia

Nie ulega wątpliwości, iż Samsung Omnia jest nowoczesnym telefonem komórkowym, który zapewnia doskonałą cyfrowa rozrywkę. Na dużym panoramicznym ekranie swobodnie można oglądać zarówno zdjęcia jak i pliki wideo i to w najlepszej jakości. Omnia obsługuje popularne formaty wideo a także DivX i Xvid. Nie trzeba, więc wykonywać konwersji tematów by móc oglądać to, co się […]

Samsung najlepszy producent telefonów

W dzisiejszym świecie istnieje bardzo szeroki wybór telefonów komórkowych, każdy jednak wybiera modele, które spełniają jego oczekiwania, dlatego zapewne Samsung jest jedną z najchętniej wybieranych firm wśród fanów komórkowych. Zarówno starsze modele z tradycyjna klawiatura jak i te nowe z ekranem dotykowym cieszą się popularnością. Baterie są bardzo wytrzymałe, ekrany odporne na zarysowania a dodatkowe […]

Tablet Galxy 8.9 Od Samsunga

Najnowszy produkt oferowany przez firmę Samsung posiada największy wyświetlacz, jaki dostępny jest na rynku, nic dziwnego nowy Tablet Galxy 8.9 To nowoczesność połączona z wielofunkcyjnością. Nie dość, że jest bardzo cienki to jego waga jest bardzo mała, bo wynosi czterysta sześćdziesiąt pięć gram. Wyświetlacz HD o przekątnej 8,9” oferuje idealny obraz, a doskonała ostrość pozwala […]

VoIP: rozmawiaj za grosze

Rachunek za telefon nie raz potrafi przyprawić o ból głowy, tymczasem istnieje bardzo prosty sposób, aby zniwelować jego wysokość niemal do zera. Tym sposobem jest telefonia internetowa, która pozwala nam nie tylko dzwonić tanio, ale też uniknąć wielu problemów. Kluczowa jest w tym wypadku oczywiście cena, przy czym w telefonowaniu przez Internet, rozmowy za grosze […]

Tags: ,

Telefony VoIP na polskim rynku

Większość z nas nie cierpi płacenia rachunków, zwłaszcza telefonicznych, bo w kopercie z nimi dostajemy zazwyczaj zapewnienia o niezwykle tanich rozmowach dla nowych i stałych klientów oraz oferty różnorakich promocji. Wysokość rachunku przyprawia natomiast o ból głowy. Stąd właśnie coraz popularniejsza moda na telefony internetowe, które pozwalają nie tylko rozmawiać tanio, ale też uniknąć irytujących […]

Tags: ,

Zwykły telefon czy narzędzie biznesowe?

Większość telefonów Samsunga sprawdza się zarówno jako idealne biznesowe narzędzie bądź też jako wielofunkcyjne narzędzie biznesowe. Wybór zależy jednak od indywidualnych potrzeb użytkownika, lecz zapewne trudno będzie podjąć jednoznaczną decyzje gdyż Samsung oferuje najnowszej generacji telefony. Aparaty z najwyższej półki posiadają rewelacyjny i duży ekran, który umożliwiają nie tylko przeglądanie plików, lecz także oglądanie filmów. […]

Czy warto wybierać telefony Samsung?

Jeszcze kilka lat temu telefony oferowane przez firmę Samsung nie cieszyły się uznaniem, jednak firma ta z uwagi na to, iż nowoczesne aparaty dotykowe zdobywały coraz wiesze uznanie poważnie potraktował potrzeby klientów i na dzień dzisiejszy oferuje rewelacyjną ofertę wielofunkcyjnych telefonów a tym samym marka Samsung stała się ceniona i chętnie wybierana. Koreański koncern oferuje […]

Telefonia internetowa w praktyce

Życie bez telefonu jest dziś niemal niemożliwe, a większość z nas wydaje na rachunki telefoniczne krocie. Tymczasem okazuje się, że można rozmawiać bardo tanio, wystarczy tylko nieco ambicji i komputer podpięty do Internetu, którym każdy z nas przecież dysponuje. O czym mowa? Tym przełomowym wynalazkiem jest telefonia internetowa, która umożliwia nam nie tylko rozmowy za […]

Tags: ,

Tanie rozmowy telefoniczne

Wydawałoby się, że ceny połączeń telefonicznych wciąż spadają i zawsze spadać będą. Wydawałoby się, ponieważ najniższy możliwy abonament nadal waha się w okolicach 30 zł, niemal tak samo jak pięć lat temu, kiedy telefony były jeszcze drogie. Tymczasem, korzystając z Internetu i komputera, możemy obniżyć ceny połączeń niemal do zera, korzystając z telefonii internetowej i […]

Tags: ,

Samsung liderem wśród producentów

W dzisiejszych czasach według wielu rankingów Samsung jest wiodącym liderem, który oferuje najlepsze i najnowocześniejsze telefony, które umożliwiają dostęp do wielu funkcji. To, jaki model się wybierze zależy właściwie od potrzeb a możliwości jest wiele. Poprzez starsze tradycyjne modele, które prócz aparatu fotograficznego nie miały do zaoferowania nic więcej aż po najnowsze iPody czy Tablety, […]

Najpopularniejszy smartfon Samsunga

Każdy, kto oczekuje czegoś więcej od swojego telefonu komórkowego powinien zainwestować w najlepsze rozwiązanie, czyli wybrać Samsunga Galaxy S i9000. Posiada on zaawansowana technologię i bez wątpienia jest najbardziej znanym smartfonem tegoż producenta. Na całym świecie posiada miliony zadowolonych użytkowników, więc wart jest z pewnością uwagi. Tak wielką sławę głownie zapewniły mu szeroko rozbudowane multimedia […]

Rozmowy za grosze? Tylko w Internecie!

Sieci komórkowe już od lat przekonują nas, że oferują rozmowy za grosze, my tymczasem doskonale zdajemy sobie sprawę, że miesięczny rachunek bardzo rzadko wyniesie nas mniej niż 50 zł. Jedyną szansą na oszczędności telekomunikacyjne jest więc Internet. Internet, który coraz częściej służy nam jako telefon, to doskonałe narzędzie do kontaktu ze światem i niemal idealny […]

Tags: , ,

Nie tylko gadu-gadu

Komunikatory internetowe, to w istocie wielki świat różnego rodzaju aplikacji dostosowanych do potrzeb wielu grup docelowych, które miały z danych komunikatorów korzystać. Tym bardziej dziwi, że niemal każdy z nas, słyszą komunikator internetowy, od razu widzi w głowie gadu-gadu. Tak naprawdę, jeśli poświęcimy nawet 5 minut swojego cennego czasu, w mgnieniu oka odkryjemy setki ciekawych […]

Tags: ,

Kilka słów o Samsung Omnia HD

Model Samsunga i8910 Omnia HD jest bardzo płaskim telefonem. Jego grubość wynosi zaledwie niecałe trzynaście milimetrów, więc zaskakująco mało. Faktycznie jest jeszcze mniejsza, nieco objętości dodaje obudowa wbudowanego aparatu fotograficznego. Niestety telefon za to jest dość długi, szerokość ma standardową, więc nie ma się, co dziwić, powierzchnia musi być duża by pomieścić wyświetlacz dotykowy. W […]

Najlepsze rozwiązania Samsunga

W dzisiejszym świecie konkurencja wśród firm oferujących telefony komórkowe jest bardzo duża, cóż każdy chce by jego oferta zdobyła jak największe grono użytkowników, dlatego też nowoczesne aparaty telefoniczne oferują tak ogromne możliwości. Bez wątpienia telefony Samsung należą do jednych z najbardziej popularnych. Na polskim rynku są już od wielu lat, a firma ciągle wprowadza udoskonalenia […]

Kontakt za darmo: komunikatory internetowe

Potrzeba codziennego, a właściwie cogodzinnego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi została w końcu na stałe zapewniona dzięki powszechności i niskiej cenie Internetu, zarówno stacjonarnego w naszym domu, jak i mobilnego w naszym telefonie komórkowym. Nikt jednak nie lubi wydawać pieniędzy, nie dziwi więc, że nadal najpopularniejszą formą wzajemnego kontaktu są telefony komunikatory internetowe. Komunikatory, które […]

Tags: ,

Komunikatory, czyli telefon za darmo

Kontakt ze światem i stała łączność z przyjaciółmi i rodziną to pragnienie każdego z nas. Dziś, w świecie oplecionym telekomunikacyjną siecią, wzajemne informowanie się o wszystkim nabrało zupełnie nowego wymiaru i stało się zajęciem codziennym. Co ciekawe, wraz z rozwojem kolejnych gałęzi i form komunikacji, powstał swego rodzaju paradoksu wyboru, który ma związek ze zbyt […]

Tags: ,

Tania oferta Samsunga

Aż trudno uwierzyć, iż według wielu rankingów Samsung posiada najtańszą ofertę telefonów komórkowych, zarówno tych tradycyjnych jak i tych nowoczesnych z dotykowym ekranem. Cóż konkurencja w tym temacie jest ogromna, więc powstaje pytanie czy cena jest adekwatna do możliwości telefonów czy tylko ma na celu pozyskanie większej liczby użytkowników. Patrząc jednak na jakość telefonów Samsung, […]

Omnia dla wymagających

Wypuszczenie na rynek nowego i rewelacyjnego modelu będącego kolejnym dziełem Samsunga spowodowało, iż pozycja tej firmy jeszcze bardziej umocniła się. Omnia jest połączeniem zarówno doskonałej rozrywki z przydatnymi funkcjami, które idealnie sprawdzają się w pracy. Dostęp do internetu oraz wysokiej jakości aparat fotograficzny sprawiają, iż telefon ten przydaje się w każdej sytuacji. Budowa Samsunga Omnia […]

Kilka słów o komunikatorach internetowych

Tym, co najbardziej charakterystyczne dla kontaktu i telekomunikacji internetowej, jest kompletny brak opłat, wynikający z przyjętego przez przedsiębiorców modelu biznesowego, korzystającego głównie z reklam i ofert skierowanych do użytkowników. W ten sposób działają między innymi komunikatory internetowe, które nie tylko pozwalają nam rozmawiać ze sobą poprzez serie krótkich wiadomości, jak to wyglądało dawniej. Dziś są […]

Tags: ,

Jak tanio dzwonić za granicę?

Nie da się ukryć, że wyjazd zarobkowy do Wielkiej Brytanii nadal jest dla Polaków ofertą na tyle kuszącą, że mało kto potrafi się jej oprzeć. Nieczęsto zdarza się jednak zabranie na wyspy całej rodziny, zazwyczaj rodzice lub żona pozostają w domu, a wówczas potrzebujemy się z nimi często kontaktować. Najlepiej gdy wszystko odbywa się poprzez […]

Tags: ,

Dotykowa obsługa Samsunga Omnia

Interfejs, jaki został wprowadzony przez markę Samsung sprawia, iż wprowadzanie tekstu czy danych jest banalnie proste. Wszystko to dzięki unikatowym obiektom, czyli widgetom za pomocą, których każdy użytkownik może dostosować Omnię do swoich potrzeb. Ten rewelacyjny interfejs zastosowany, w Samsungu Omnia umożliwia na wykonywanie operacji intuicyjnych przeciągania czy przesuwania obrazu, jaki wyświetla się na nim […]

Nowoczesne telefony wielofunkcyjne

Nowoczesny telefon Samsung Omnia jest marzeniem nie jednego użytkownika telefonów komórkowych, cóż posiada wszystkie potrzebne funkcję. Omnia oznacza „wszystko” według języka arabskiego, dlatego nazwa ta idealnie pasuje do tego modelu. Ten telefon najwyższej klasy zyskał już tysiące zwolenników. Omnia działa pod ścisłą kontrolą operacyjnego systemu Windows Mobile 6.1 Professional dzięki temu każdy szczęśliwy posiadacz może […]

Jak dzwonić tanio i bez problemów?

Epoka telefonów stacjonarnych odchodzi powoli w zapomnienie, a dawne technologie ustępują pola sieciom komórkowym. Jednak, gdzieś w tle swoją pogoń za konkurencją rozpoczęła telefonia internetowa, która w ciągu najbliższych lat z pewnością przejmie cały rynek telekomunikacyjny. Telefonia internetowa umożliwia bowiem dzwonienie za grosze i to dosłownie. Podczas gdy tradycyjne sieci reklamują swoją ofertę jako niezwykle […]

Tags: ,

Jak być w kontakcie przez Internet?

Telekomunikacja to najbardziej dynamiczny rynek, poza reklamą internetową. Wszystko zmienia się tam niemal z dnia na dzień, a żeby nadążyć za gustami klientów, każda firma musi sukcesywnie dostosowywać swoje produkty do ich oczekiwań. Stąd właśnie tak wiele narzędzi i kanałów komunikacji w Internecie. Korzystając z globalnej sieci możemy więc nie tylko dzwonić, ale i pisać […]

Tags: ,

Samsung Omnia Lite B7300

Jednym z rewelacyjnych telefonów, jakie wypuścił na rynek Samsung jest Omnia Litle B7300. Działa on głównie w oparciu o system Windows Mobile 6.5. Jest bez wątpienia bardzo dobrej jakości, smartfonem który posiada interfejs TouchWiz 2.0. Trzy calowy wyświetlacz WQVGA pozwala zarówno na efektowne pracowanie jak i dostarcza dobrej rozrywki. Omnia posiada także wiele dodatkowych funkcji, […]

Specyfikacja Samsung Galaxy Note

W obecnej ofercie, jaką posiada Samsung znajduje się najnowszej generacji model Galaxy, Note, który prócz wielu dodatkowych zalet posiada także bardzo dobra specyfikację. Przede wszystkim Samsung zadbał o bardzo dobry procesor 1.4GHz Dual Core a także o najlepszej jakości wyświetlacz HD o wielkości ponad pięć cali. Umożliwia to swobodne odtwarzanie plików zarówno wideo bez utraty […]

Jak powstały komunikatory?

Historia telekomunikacji jest jedną z najbardziej fascynujących opowieści w historii świata. Każdy jeden wynalazek, począwszy od telegrafu, a na smartfonie skończywszy, to zupełnie inna historia, inne postaci i dzieje, które potrafią być niesamowite. Nie inaczej było z komunikatorami internetowymi, które na zawsze przejęły rolę listów i zmieniły świat nie do poznania. Ewoluowały one z dawnych […]

Tags: ,

Jak jeszcze można wykorzystać komunikator internetowy?

Pomimo gwałtownego rozwoju telekomunikacji i mobilnego Internetu, komunikatory internetowe nadal pozostają najbardziej popularną formą kontaktu ze światem, czego dowodem jest między innymi Twoje archiwum rozmów. Tymczasem, aby sprostać oczekiwaniom klientów i podjąć równą walkę ze smartfonami i darmowymi smsami, programiści zajmujący się rozwojem komunikatorów internetowych podjęli się napisania do nich w celu dodatkowych modułów, zapewniających […]

Tags: , ,

Wady i zalety Samsunga Omnia

Prawie wszyscy, którzy zdecydowali się zainwestować w Samsung Omnia wyrażają pozytywną opinie na temat tego nowoczesnego telefonu. Nic dziwnego jest nowoczesny i posiada wiele przydatnych funkcji, które przydadzą się zarówno w przypadku prac biurowych jak i w przypadku indywidualnych potrzeb. Telefony te występują także pod nazwa Samsung i900, więc nie dajmy się zmylić gdyż jest […]

Samsung Omnia inwestycją w przyszłość

Wypuszczenie na rynek nowego telefonu komórkowego przez Samsung wywołało sporo zamieszania oczywiście pozytywnego gdyż nowy model Omnia jest połączenie i funkcjonalności z wygodą i prostym użytkowaniem. Do tego dochodzi małe wymiary i waga, co powoduje, iż Omnia stała się najbardziej pożądanym aparatem telefonicznym również w naszym kraju. Działa w oparciu o system operacyjny Windows Mobile […]

Dlaczego komunikatory są tak popularne?

Większość z nas używa telefonu komórkowego każdego dnia i to wielokrotnie. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze częściej korzystamy z komunikatorów internetowych, które pozwalają nam na kontakt ze znajomymi online, a jednocześnie są zupełnie darmowe. Właśnie bezpłatność jest najważniejszą formą, która wyróżnia komunikatory internetowe na rynku telekomunikacyjnym. Jest to w istocie ogromna zaleta, której […]

Tags: ,

Czy komunikatory zawsze będą darmowe?

Fakt, że ktoś oferuje nam usługę i to nie byle jaką, bo sprawnie działający i niezwykle funkcjonalny komunikator internetowy, a nie żąda za to ani grosza, powinien być zaskakujący. Być może nasze przyzwyczajenia wzięły górę i dlatego oczekujemy, że komunikatory będą zawsze darmowe. W praktyce okazuje się, że wygląda na to iż rzeczywiście komunikatory już […]

Tags: ,

Doskonała Omnia mimo upływu czasu

Pod wieloma względami Samsung Omnia i900 wyprzedza daleko swoja konkurencję, nic dziwnego jako pierwszy telefon, który używa platformy Windows Mobile. Omnia jest także pierwszym telefonem Samsunga w którym został zastosowany dotykowy wyświetlacz, wcześniej takie udogodnienia oferowała Nokia bądź Sony Ericsson. Model ten miał swoja promocję dość dawno, bo cztery lata temu, lecz po dzień dzisiejszy […]

Samsung omnia i900 nawigacja

Samsung omnia i900 nawigacja, jednym z powodów, dlaczego warto zainwestować w ten nowoczesny telefon jest bardzo dobra nawigacja omnia, która sprawdza się w każdym przypadku. Bardzo szybko można ustalić pozycję a dzięki dostępowi do internetu wszystko trwa zaledwie pół minuty, więc nie traci się czasu. Omnia nie potrzebuje wielu pakietów danych, poza tym dzięki Windows […]

Jak jeszcze można wykorzystać komputer?

Oczywiste jest, że ilość usług świadczonych nam przez komputery i za pomocą komputera, także przez Internet, rośnie w tempie wykładniczym i zanim się obejrzymy, na zawsze już zostaniemy w Internecie. Po prostu nie będzie się dało z niego wyjść. Co ciekawe, niemal wszystkie usługi świadczone tą drogą są kilka razy tańsze, niż te oferowane w […]

Tags: ,

Czy komputer może służyć jako telefon?

Ach, czego ten komputer nie potrafi? Nie dość że liczy i pozwala pisać, to umożliwia jeszcze setki form rozrywki. Dlaczego więc nie mógłby pozwolić nam rozmawiać przez telefon i to niemal za darmo? Przecież właśnie dzięki niemu możemy mieć dostęp do telefonii internetowej. Komputer ma ogromne możliwości, jeśli chodzi o usługi telekomunikacyjne, a korzystanie z […]

Tags: ,

Co to znaczy VoIP?

Jest to akronim od angielskiej nazwy, która w naszym kraju przyjęła się po prostu jako telefonia internetowa. Dosłownie skrót rozwija się w słowa Voice over Internet Protocol, co jednoznacznie sugeruje nam, że chodzi po prostu o przesyłanie głosu przez Internet. Tak to wygląda od strony technicznej, a od strony praktycznej, jedyne o czym musimy koniecznie wiedzieć, […]

Tags: ,

Bezpieczeństwo w Internecie: komunikatory

Nie da się ukryć, że zarówno pokusa anonimowości jak i tendencja do grania swojego alter ego, uczyniły z Internetu miejsce relatywnie niebezpieczne. W takim świecie, mimo iż generalnie nie dzieje się nic złego, nigdy nie wiadomo skąd spodziewać się zagrożenia. Również i komunikatory nie uniknęły najazdu wyzyskiwaczy i oszustów, niejednokrotnie podszywających się pod atrakcyjne kobiety, […]

Tags: ,